eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › "Modernizacja informatyczna Wypożyczalni Głównej"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Modernizacja informatyczna Wypożyczalni Głównej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokoła 13

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-010

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 86 69400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wimbp@wimbp.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wimbp.rzeszow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja informatyczna Wypożyczalni Głównej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45367213-5b5f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037079/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Modernizacja informatyczna Wypożyczalni Głównej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421376/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie publiczne pn. Modernizacja informatyczna Wypożyczalni Głównej w ramach zadania „Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki” zakłada dostarczenie i instalację stanowiska do kodowania etykiet i obsługi czytelników w systemie RFID wraz z oprogramowaniem integrującym urządzenie z systemem bibliotecznym oraz zestawem komputerowym. Stanowisko do kodowania etykiet, wypożyczeń i zwrotów RFID HF przez bibliotekarza z oprogramowaniem w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie jest rozbudową używanego systemu zabezpieczeń woluminów w technologii RFID HD, który został wdrożony przez firmę ARFIDO Sp. z o.o. i ma pracować jako dodatkowe stanowisko w pełnej integracji z infrastrukturą, urządzeniami i rozwiązaniami opartymi na technologii RFID HF funkcjonującymi w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie.
Z uwagi na brak miejsca dalsza część wyjaśnienia Sekcji VI

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: VI.261.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 26829,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja informatyczna Wypożyczalni Głównej poprzez dostarczenie i instalację stanowiska do kodowania etykiet i obsługi czytelników w systemie RFID wraz z oprogramowaniem integrującym urządzenie z systemem bibliotecznym oraz zestawem komputerowym w ramach zadania „Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi złącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

30233300-4 - Czytniki kart inteligentnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32989,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32989,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32989,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARFIDO Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772953904

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 10A

7.3.4) Miejscowość: Chyby

7.3.5) Kod pocztowy: 62-081

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32989,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.