eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.8.) Numer faksu: 158477077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-450ca190-7537-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w rozdziale XI, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres: inwestycje@koprzywnica.eu (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Wielkość załączonego do pojedynczej wiadomości pliku nie może przekraczać rozmiaru 10 MB.
5. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego:
1) w sprawach proceduralnych zamówienia – pan Stanisław Sarzyński, mail: inwestycje@koprzywnica.eu
2) w sprawach merytorycznych zamówienia – pan Kamil Ćwiertniewski, mail: gk@koprzywnica.eu.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych przez Platformę:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
4) Google Chrome lub MS Edge;
5) włączona obsługa JavaScript;
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Format kodowania i oznaczania czasu:
1) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
2) możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,dalej: RODO). Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał (UWAGA: obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawcy zostaną zobowiązani do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.201.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 193000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy od dnia 1 marca 2022 roku godz. 0.00 do dnia 31 grudnia 2022 roku godz. 24.00. Służba ochrony realizowana będzie w dni robocze od godz. 15:30 do godz. 7:30 dnia następnego, a w dni wolne od pracy – całodobowo, przez co najmniej jednego pracownika ochrony na danej zmianie. Przedmiotem ochrony jest ogrodzony obszar o pow. ok. 1 ha w miejscowości Koprzywnica, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, na którym znajduje się oczyszczalna ścieków wraz z budynkiem i odrębny budynek socjalny. Dodatkowo trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie chronionym oraz egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:
1) penetracja wszystkich dostępnych, otwartych miejsc na chronionym terenie;
2) sprawdzania prawidłowości zamknięć obiektów, które powinny być zamknięte;
3) ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie chronionym, w tym legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
4) wzywanie osób do opuszczenia terenu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na chronionym terenie lub stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku;
5) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
5. Niezależnie od pracownika ochraniającego obiekt Wykonawca powinien dysponować Grupą Interwencyjną z czasem dojazdu do obiektu w ciągu 15 minut od powiadomienia o konieczności interwencji.
6. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu zgodnie z art. 95 ustawy wszystkie osoby wykonujące czynności polegające na ochronie fizycznej obiektu oczyszczalni ścieków muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Obowiązek ten nie obejmuje osób należących do Grupy Interwencyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
1) cena ofertowa - waga 60%, maksymalnie 60 pkt.;
2) zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w przy realizacji zamówienia (Z) – waga kryterium 40 % (max. 40 pkt)
Przez osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym Zamawiający uznaje osoby spełniające kryteria tych stopni niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573), potwierdzone orzeczeniem właściwego organu. Zatrudnienie dotyczy pełnego wymiaru czasu pracy, określonego dla pracy zmianowej przepisami prawa pracy.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w przy realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. ZAMÓWIENIE ZASTRZEŻONE
Na podstawie art. 94 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) (art. 94 ust. 1 pkt 1) oraz innych osób, wymienionych w art. 94 ust. 1 pkt 2-10 Pzp, pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–10 Pzp, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.
2. Uwzględniając zastrzeżony charakter zamówienia, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do SWZ (Załącznik nr 1 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda na podstawie art. 94 ust. 2 Pzp dokumentów lub oświadczeń potwierdzających:
1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie
socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
4. Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
2) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty.
5. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do 1enia:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w tym zakresie wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 4 pracownikami ochrony:
a) legitymującymi się co najmniej rocznym stażem pracy w charakterze pracownika ochrony,
b) w tym przynajmniej jednym pracownikiem wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który będzie odpowiadał za koordynację pracy pozostałych pracowników ochrony na obiekcie oczyszczalni.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 3 do SWZ – wykazu osób, wraz z dołączonym zaświadczeniem wydanym przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji, że wskazana w wykazie osoba uczestnicząca w realizacji Przedmiotu zmówienia została wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
4) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
6. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wszyscy wykonawcy posiadają status podmiotu uprawnionego do realizacji zamówienia zastrzeżonego zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp
2) warunek określony w ust. 4 pkt 2 - warunek musi być spełniony przez wszystkich działających wspólnie wykonawców.
3) warunki określone w ust. 4 pkt 3 i 4 – muszą być spełnione w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w ust. 4 pkt 3 lit.b musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób, z zastrzeżeniem, że podmiot trzeci posiada status podmiotu uprawnionego do realizacji zamówienia zastrzeżonego zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 2 do SWZ).
8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, składane razem z ofertą:
1) Elektroniczny formularz oferty, sporządzany wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl.
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ);
3) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy (dokumenty te zostały określone w rozdziale VII ust. 7 SWZ);
4) Oświadczenie dotyczące zamiaru wykonania zamówienia osobiście lub przy pomocy podwykonawców (załącznik nr 4 do SWZ)
5) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 9 SWZ - dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 9 do SWZ);
6) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia), o ile nie został przesłany przed upływem terminu składania ofert pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@koprzywnica.eu lub wadium nie zostało wpłacone w formie pieniężnej (oryginał w postaci elektronicznej zgodnie z wyjaśnieniami w rozdziale XV SWZ);
7) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, składane razem z ofertą:
1) Elektroniczny formularz oferty, sporządzany wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl.
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ);
3) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy (dokumenty te zostały określone w rozdziale VII ust. 7 SWZ);
4) Oświadczenie dotyczące zamiaru wykonania zamówienia osobiście lub przy pomocy podwykonawców (załącznik nr 4 do SWZ)
5) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 9 SWZ - dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 9 do SWZ);
6) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia), o ile nie został przesłany przed upływem terminu składania ofert pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@koprzywnica.eu lub wadium nie zostało wpłacone w formie pieniężnej (oryginał w postaci elektronicznej zgodnie z wyjaśnieniami w rozdziale XV SWZ);
7) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2 000,00 zł.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 85170007 0080 0000 2639 0016.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania ofert na adres: inwestycje@koprzywnica.eu.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.
9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wszyscy wykonawcy posiadają status podmiotu uprawnionego do realizacji zamówienia zastrzeżonego zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp
2) warunek określony w ust. 4 pkt 2 - warunek musi być spełniony przez wszystkich działających wspólnie wykonawców.
3) warunki określone w ust. 4 pkt 3 i 4 – muszą być spełnione w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w ust. 4 pkt 3 lit.b musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób, z zastrzeżeniem, że podmiot trzeci posiada status podmiotu uprawnionego do realizacji zamówienia zastrzeżonego zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.