eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sorkwity › MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SORKWITY, GM. SORKWITYOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SORKWITY, GM. SORKWITY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sorkwity

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 16A

1.5.2.) Miejscowość: Sorkwity

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-731

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 742 85 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsorkwity.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminasorkwity.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SORKWITY, GM. SORKWITY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d519ce52-5492-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013417/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409679/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RBG.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej a następnie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Sorkwity. Obiekt zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części miejscowości Sorkwity na działkach geodezyjnych nr 74/54, 74/77 i 74/78, obręb Sorkwity. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2. Realizacji inwestycji została podzielona na następujące Etapy:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU);
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, łącznie z rozruchem i uruchomieniem eksploatacji oczyszczalni ścieków w oparciu o dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu podpisania odbioru końcowego robót a także wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
3. Poza zaprojektowaniem i modernizacją Oczyszczalni, w szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) przygotowanie wszelkich niezbędnych opracowań, warunków oraz opinii na podstawie, których Zamawiający uzyska Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowych zadań,
2) uzyskanie warunków technicznych od dostawcy energii elektrycznej (jeśli wymagane),
3) uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność – decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew,
4) uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni) - jeżeli wymagane,
5) uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót,
6) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras z ZUDP, uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych,
7) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiającego,
8) Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie wodno -prawne w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 10.500.000,00 zł. Cena oferty z najniższą ceną złożonej w niniejszym postępowaniu przez Konsorcjum firm: Inwest-Serwis Sp. z o.o., ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn (LIDER), Enox Sp. z o.o., ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn (PARTNER) opiewa na kwotę brutto: 18.784.560,00 zł. Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest on w stanie jej zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.