eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3 i 3AOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3 i 3A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511388224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mariańska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-052

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 527 44 62

1.5.8.) Numer faksu: (89) 527 44 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@medyk.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://medyk.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3 i 3A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-621172d6-74d5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040879/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3 i 3A

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie:
1) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, gdzie po wyborze formularza system miniPortal przekieruje wykonawcę na stronę ePUAP lub
2) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego bezpośrednio na stronie ePUAP pod adresem https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub
3) za pomocą poczty elektronicznej miroslaw.koczwara@op.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP, poza dostępem do formularza „Formularz do komunikacji”, ma również dostęp do formularza „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
2. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3A, 10-052 Olsztyn.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email sekretariat@medyk.olsztyn.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu komunikację elektroniczną oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
5. W przypadku korzystania przez wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w Dziale IX PZP, mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 RODO).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. Okres przechowywania umowy obejmuje czas niezbędny do umożliwienia dochodzenia roszczeń przez strony.
7. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
8. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
9. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXIX SWZ, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu w/w osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.321.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) całodobową ochronę obiektu, terenu wokół obiektu wraz z obszarem stanowiącym ogrodzenie terenu, oraz ochronę osób i mienia realizowaną w systemie dwuzmianowym przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
2) doraźne wykonywanie prac polegających na odśnieżaniu (rozumie się przez to usunięcie śniegu z nawierzchni przeznaczonej do utrzymania oraz zwalczanie śliskości zimowej), usuwaniu oblodzeń (należy przez to rozumieć utrzymanie szorstkości poprzez zastosowanie mieszanki soli z piaskiem) oraz posypywaniu solą i piaskiem dostarczonym przez wykonawcę i na jego koszt (wraz z wywozem śniegu) terenu wyodrębnionego dla Szkoły Policealnej i Internatu, w szczególności terenu wokół budynków, strefy chodników, traktów, miejsc postojowych i parkingowych, dróg wewnętrznych oraz zewnętrznych, które stanowią wjazd lub dojazd do Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, w sposób zapewniający ciągłość ruchu i przejścia w godzinach od 17.00 do 6.00.
2. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia będzie wykorzystywał system monitoringu kamerowego oraz system instalacji alarmowej. Stały posterunek ochrony usytuowany jest w budynku Internatu (czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 2 960,70 m²).
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania zamawiającego dotyczące jego realizacji znajdują się w załącznikach nr 4 – 6 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby pracownicy skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
2) byli zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
6. Do obowiązku wykonawcy nie należy podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu do stacji monitorowania alarmów wykonawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest natomiast podłączenie systemów alarmowych ppoż do stacji monitorowania alarmów wykonawcy. Sygnał alarmowy ppoż musi być przekazywany do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. System ppoż składa się z jednej centrali alarmowej.
7. Wynagrodzenie pracowników ochrony fizycznej musi być skalkulowane w taki sposób, aby uwzględniało co najmniej:
1) wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1952), niezależnie od wymiaru zatrudnienia,
2) składową kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, uwzględniającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w postaci dodatków za pracę w godzinach nocnych,
3) wymóg, iż każda roboczogodzina musi być wypracowana przez pracowników ochrony w ramach umów o pracę.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium wskazanego w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty według wskazanego w SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności w ochronie osób i mienia wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednie ważne zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia działalności w ochronie osób i mienia w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (kontraktu), realizowane nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, których przedmiotem była/jest usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia w budynku użyteczności publicznej. W przypadku usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia w budynku użyteczności publicznej wykonywanej (niezakończonej) zamawiający wymaga, aby wartość takiej usługi, zrealizowanej do dnia składania ofert przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, wyniosła minimum 150.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (kontraktu).
2. Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
6) wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) przy ocenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców,
2) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach i zakresie
1) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji.
3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.
4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy:
1) każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartalny) ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 6% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w analogicznym okresie (kwartale) roku poprzedniego (analogiczny okres roku poprzedniego traktowany jako 100),
2) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,
3) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi świadczone przed datą złożenia wniosku,
4) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),
5) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt 1, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika,
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 i 4, obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do umowy.
6. Maksymalna wartość zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszej umowie, nie może przekroczyć kumulatywnie 10% całkowitej wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę składa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 1 stycznia 2024 r. do godz. 12:00. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1 stycznia 2023 r. od godz. 12:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.