eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa szkolnictwa wyższego - nawiązanie współpracy z Politechniką PoznańskąOgłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa szkolnictwa wyższego - nawiązanie współpracy z Politechniką Poznańską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IDEAS NCBR SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388065786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: NOWOGRODZKA 47A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ideas-ncbr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ideas-ncbr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sztuczna inteligencja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa szkolnictwa wyższego - nawiązanie współpracy z Politechniką Poznańską

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5d4dacb-4e49-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396383/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 14 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 22/WNP-000161

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nawiązanie współpracy nakierowanej na wspólne kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej oraz stymulowanie tworzenia przez nich rozwiązań dla istotnych problemów społecznych i gospodarczych w drodze prowadzonych przez nich przy wsparciu stron prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej, wraz z finansowaniem przez Zamawiającego kosztów drugiego zamawiającego (Politechniki Poznańskiej; „Partnera Publicznego”) związanych ze stypendium doktoranckim wypłacanym przez Partnera Publicznego doktorantom objętym współpracą oraz nawiązanie współpracy w przedmiocie kształcenia innych studentów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 389474,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 389474,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 389474,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Politechnika Poznańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 777-00-03-699

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-965

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 389474,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

2022-12-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.