eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Świadczenie usługi cateringowej - dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna PrzystańOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej – dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369986216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sanguszków 28A

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/subregionalnecentrum

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi opieki zastępczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej – dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4132a538-74a4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://epuap.gov.pl. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuje się, że:
22.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
22.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl;
22.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
22.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
22.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
22.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
22.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
22.8. Posiada Pani/Pan:
22.8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
22.8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
22.8.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
22.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
22.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
22.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych;
22.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
22.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.
22.10. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
22.10.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
22.10.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Sanguszków 28A w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Całodzienne wyżywienie przygotowywane będzie zgodnie z zasadą racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych w dziennych racjach pokarmowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i dostawy posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wynikających z systemu HACCP, GHP, GMP lub ISO 22000. Produkcja i dostarczanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zm.), ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 594).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
2.1.Załącznik nr 3 do SWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2.2.Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.4.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
13.4.1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (formularz), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
13.4.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
13.4.3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
13.4.3.1. Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
13.4.3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 13.4.3.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
13.4.3.3. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.4.3.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
13.4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
13.4.5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 13.4.3.3 i 13.4.4. SWZ składa się w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej Umowy.
2. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej w terminie 14 dni przed zmianą;
2) konieczności zrealizowania Umowy w inny sposób, niż pierwotnie zakładano, jeżeli wynika to z okoliczności, której nie wcześniej nie przewidziano, a zmiana nie narusza zasady równego traktowania Wykonawców;
3) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian, wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę,
4) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
5) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,
6) konieczności dokonania zmiany osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
7) zmiany podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, a nowy podwykonawca nie podlegałby wykluczeniu z postępowania, w wyniku którego zostaje zawarta niniejsza umowa,
8) zmiany obowiązujących aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
9) zmiany warunków i terminów płatności, np. wydłużenia terminów płatności w przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu,
10) zmiany sposobu realizacji Umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej przedmiotu umowy, a zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 1 -2 Strona wnioskująca o dokonanie zmiany przedstawi stosowny wniosek obrazujący wpływ stosownych okoliczności na zakres i sposób wykonania usługi (wraz z potwierdzającymi go dowodami).
4. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy cena zostanie zmodyfikowana proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.
5. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają waloryzację cen/y jednostkowych/ej według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Jeżeli w Monitorze Polskim nie będzie opublikowany wskaźnik wzrostu cen na usługi stanowiące przedmiot umowy, zmiana ceny będzie dokonywana oparciu o ogólny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim a w razie jego braku w innym publikatorze publicznie dostępnym. Zmiana ta nie może przekroczyć maksymalnej wartości wskaźnika.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć zgodnie z zapisami rozdziału 14 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej – dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Sanguszków 28A.
2.Termin wykonania zamówienia:Zamówienie wykonywane będzie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 4 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (12 miesięcy).
3.Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku OFERTA. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.
5. Cd z sekcji VII pkt. 7.4)
6. Waloryzacja o której mowa w ust. 5 jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego wraz z dokumentem wymienionym w ust. 5 zawierającego wskaźniki cenowe oraz dowody potwierdzające zmianę cen,
2) najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,
3) zmiany wskaźnika o co najmniej 5% w stosunku do ceny wskazanej w §2 ust. 1 umowy.
4) przedłożenie Zamawiającemu zestawienia faktur z zakupu przez niego usług cateringowych po opublikowaniu wskaźnika o którym mowa w ust. 5
7. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o wskaźniki i dowody potwierdzające zmiany cen (o których mowa w ust. 5 i 6) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 6 w odniesieniu do cen wskazanych w §2 ust. 1 umowy, ale nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
8. Strony mogą dokonywać waloryzacji wynagrodzenia w okresach nie krótszych niż co 3 miesiące od dokonania poprzedniej zmiany.
9. Zamawiający może żądać zmiany w zakresie obniżenia wynagrodzenia w przypadku obniżenia ceny usług cateringowych lub istotnych elementów cenotwórczych składających się na cenę usług cateringowych. Zmiana powyższa winna być dokonana z odpowiednim zastosowaniem przepisów ust 4-7.
10. Maksymalna wysokość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy nie może przekroczyć 20%.
11. Zmiana cen z ust. 4 oraz w skutek waloryzacji z ust. 5-9 wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.