eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mięsa oraz wędlin na potrzeby Internatu prowadzonego Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa oraz wędlin na potrzeby Internatu prowadzonego Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357977793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułanów 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-450

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs1@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tk.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa oraz wędlin na potrzeby Internatu prowadzonego Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fadb3e5-74c6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00471964/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mięsa oraz wędlin w okresie styczeń - czerwiec 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Wykonawca składa OFERTĘ za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej ( tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisanie podpisem elektronicznym „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” przy pomocy którego składana jest oferta nie powoduje, iż treść oferty zostaje podpisana. UWAGA: Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu musi zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym, tj. kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym a czynność ta musi zostać wykonana przed czynnością jej zaszyfrowania poprzez miniPortal. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja ( nie dotyczy składania ofert) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
6. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 Pzp, stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(...) pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
- na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS.27.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 197300,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 98600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa mięsa zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ oraz wzorze umowy

4.2.5.) Wartość części: 45200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 30 % maksymalnej wartości wynagrodzenia.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z Formularz cenowym zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1, niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia.
5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na mięso i wędliny względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt 4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z Formularzem cenowym zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

dostawa mięsa w II półroczu 2023 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa wędlin zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ oraz wzorze umowy

4.2.5.) Wartość części: 53400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 30 % maksymalnej wartości wynagrodzenia.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z Formularz cenowym zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1, niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia.
5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na mięso i wędliny względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt 4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z Formularzem cenowym zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

dostawa wędlin w II półroczu 2023 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 117 Ustawy Pzp.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w danej części Zamówienia (jeżeli Zamawiający je określił) w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy.
2. Z zastrzeżeniem brzmienia np. 455 ust. 1 Ustawy oraz innych zapisów niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy w poniższych przypadkach:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez Podwykonawcę, wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez Podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz nie spowoduje zmiany terminu danej dostawy, określonego w § 2 ust. 6 Umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (konsorcjum),
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia,
c) zmiana nie powoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji Dostawy wskazanej w niniejszej Umowie, bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, pod warunkiem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji dostaw, częstotliwości dostaw, czasowego zawieszenia realizacji dostaw lub zmiany sposobu realizacji dostaw w ramach Umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych określonych w § 4 ust 2 Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w szczególności
w postaci wystąpienia sytuacji kryzysowych np. epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, jak również ich społecznych lub gospodarczych skutków, pod warunkiem iż:
a) działanie tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej oraz czas ich trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana częstotliwości lub zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres wynikający z działania tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) dana strona powiadomi drugą o wystąpieniu tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej,
a w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na skutek tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP ( https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia )

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Okres realizacji zamówienia powinno być w części I oraz II Zamówienia : 6 miesięcy od dnia 02.01.2023 r.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
3. Wskazana wartość zamówienia obejmuje prawo opcji zwiększenia zamówienia o 20 %.
4.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.),wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
3. Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w tym wszystkie wymagania wobec wykonawcy zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.