eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › 10P.22 Wyposażenie medyczne Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy SZGICHP w Koszalinie w ramach projektu nr RPZP.09.01.00-32-0002/18 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
10P.22 Wyposażenie medyczne Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy SZGICHP w Koszalinie w ramach projektu nr RPZP.09.01.00-32-0002/18 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 44-48

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szgichp.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

10P.22 Wyposażenie medyczne Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy SZGICHP w Koszalinie w ramach projektu nr RPZP.09.01.00-32-0002/18 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c951f23e-74a5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030906/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Wyposażenie medyczne Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy SZGICHP w Koszalinie w ramach projektu nr RPZP.09.01.00-32-0002/18 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowie. Projekt nr RPZP.09.01.00-32-0002/18.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.szgichp.ires.pl/19139/19139/, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczace RODO zawiera rozdział XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10P/TP1/WM/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie medyczne Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w ramach projektu nr RPZP.09.01.00-32-0002/18 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych
w zakresie określonym w SWZ .
2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy pzp.
Zamówienie dotyczy zakupu urządzeń medycznych tego samego rodzaju. Zakup wszystkich mebli będących przedmiotem zamówienia u jednego Wykonawcy umożliwia uzyskanie niższej ceny. Brak podziału zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.
Ponadto, podział przedmiotu zamówienia na części oraz skoordynowanie działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia ściśle powiązanych ze sobą mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz spowodować trudności w wyegzekwowaniu napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji od różnych Wykonawców
3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Brak wyceny nawet w jednej pozycji będzie skutkować odrzuceniem oferty
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy określający ilość przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń medycznych. W przypadku zastosowania w załączonej do SWZ dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych
i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
4. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.
5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi Wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny.
Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) (C) cena brutto oferty–60%, sposób oceny: minimalizacja,
2) (G) przedłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia (G) –40%, sposób oceny: maksymalizacja.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj.:

1.dotyczy poz. 1 Formularza asortymentowo – cenowego
1) Certyfikat ISO 9001: 2015 lub równoważny w zakresie zarządzania jakością,
2) Certyfikat ISO 13485: 2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych,

2.dotyczy poz. 2 i 3 Formularza asortymentowo – cenowego
1) Certyfikat ISO 13485: 2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
1.2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu :
1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj.:
1.1) dotyczy poz. 1 Formularza asortymentowo – cenowego
1.1.1) Certyfikat ISO 9001: 2015 lub równoważny w zakresie zarządzania jakością,
1.1.2) Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych,
1.2) dotyczy poz. 2 i 3 Formularza asortymentowo – cenowego
1.2.1) Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych, przedmiotowych środków dowodowych - dotyczy poz. 1, 2, 3 Formularza asortymentowo – cenowego :
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby posiadają wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z art.58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.),
2) Deklaracja zgodności CE.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dotyczy poz. 1, 2, 3 Formularza asortymentowo – cenowego :
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby posiadają wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z art.58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.),
2) Deklaracja zgodności CE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy,
2) Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ- opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy,
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp oraz w art. art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ;
4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VI SWZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby,
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale VIII SWZ pkt. 1 ppkt. 1.2 4) za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą samodzielnie lub łącznie spełnianie wymaganego warunku.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX SWZ pkt.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
§ 8 ust. 8 umowy :
Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy polegającą na:
1) poprawy jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności przedmiotu dostawy oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy bądź jego elementów. Zmiana nastąpić może jedynie w przypadku nieprzekroczenia ceny jednostkowej netto przedmiotu dostawy,
2) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części zamówienia, którego zmiana dotyczy, wówczas wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma MiniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2.Pełna nazwa postępowania: Wyposażenie medyczne Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w ramach projektu nr RPZP.09.01.00-32-0002/18 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.