eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryków › Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy StrykówOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stryków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Stryków

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-010

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 427198002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strykow@strykow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stryków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03a80eff-74a3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030357/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej strykow@strykow.pl, inwestycje@strykow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2452).
3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP.
4. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” miniPortal, e-PUAP, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oraz inne dokumenty wymienione w §11 ust. 1 SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę wraz z plikami załączonymi do niej (składanymi na pierwszym etapie postępowania) należy przed złożeniem zaszyfrować.
9. NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Burmistrz Gminy Styków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stryków jest: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – w ramach której funkcje tę pełni radca prawny Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail: iod@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stryków", nr sprawy IZP.271.23.2022.IZ.PZP. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 202 r. poz.1710),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.23.2022.IZ.PZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przejęcie wszystkich zwierząt wyłapanych w terenu Gminy Stryków przebywających aktualnie w dotychczasowym
schronisku tj. „Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA” z siedzibą Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz w
terminie do dnia 6 stycznia 2023 r., a następnie ich dalsze utrzymywanie – 65 sztuk zwierząt (ilość zwierząt przebywających
w schronisku na dzień 31 października 2022r. Na dzień podpisania umowy ilość może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).
2) Wyłapanie zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Stryków wraz z jego transportem do schroniska i umieszczenie w
schronisku, po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (lub Policję) w tym ewentualnym przesłaniu informacji SMS
(możliwość zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS występuje po trzykrotnym braku odbioru
wskazanego nr telefonu przez Wykonawcę).
3) Dokonanie identyfikacji każdego odłowionego zwierzęcia polegającej na sprawdzeniu czy zwierzę jest oznakowane :
- mikrochipem - numer chipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych,
- tatuażem- numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych organizacjach
społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów,
- tzw. adresówką.
4) W przypadku stwierdzenia, że odłowione zwierzę jest oznakowane, Wykonawca winien jest ustalić jego właściciela.
5) W przypadku, gdy zwierzę nie jest oznakowane, należy je oznakować mikrochipem nie później niż 24 godziny od
momentu jego przyjęcia do schroniska, a numer chipu wprowadzić do ogólnodostępnych baz danych np.
- Safe-Animal: www.safe-animal.eu
- Polskie Towarzystwo Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt: www.identyfikacja.pl- ANIMAL ID: www.animalid.eu
6) Zapewnienie zwierzętom odłowionym (od daty podpisania umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania)
warunków zgodnych z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
- w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (odpowiednio w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022r. - w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt), a w szczególności: zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakresie
kontroli stanu zdrowia, profilaktyki, leczenia i zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie
niezbędnych szczepień oraz właściwych warunków pobytu zwierząt w hotelu/schronisku/przytulisku, w tym w szczególności:
a) zapewnienie wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej według obowiązujących norm;
b) zapewnienie pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem
światła dziennego umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się;
c) zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakres której wchodzi:
- 15-dniowa kwarantanna;
- odrobaczanie;
- profilaktyka;
- szczepienie;
- leczenie;
- poddawanie zabiegom kastracji i sterylizacji;
- „czipowanie” (umożliwiające szybką identyfikację zwierzęcia);
- usypianie ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych po uzyskaniu opinii weterynarza.
7) Ponoszenie kosztów utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.
8) Sfotografowanie zwierzęcia, które zostało przyjęte do schroniska, w sposób umożliwiający jego rozpoznanie i
identyfikację. Zdjęcie powinno być umieszczone na stronie schroniska wraz z opisem i oznaczeniem miejsca, gdzie zostało
odłowione.
9) Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w hotelu/schronisku/przytulisku, zawierającego między innymi: zdjęcie
wraz z opisem zwierzęcia (gatunek, płeć, maść i oznakowanie), datę przyjęcia do hotelu/schroniska/przytuliska, dane
dotyczące kwarantanny, dane dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia
hotelu/schroniska/przytuliska oraz imię i nazwisko, adres osoby, której przekazano zwierzę (umowa adopcji) lub datę
padnięcia zwierzęcia z podaniem przyczyny.
10) Przeprowadzenie zabiegów kastracji lub sterylizacji każdego z nowo przybyłych zwierząt (chyba, że istnieją
przeciwwskazania określone przez lekarza weterynarii) w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do
schroniska i nie dłuższym niż 30 dni od momentu przyjęcia do schroniska.
11) Przeprowadzanie zabiegu usypiania ślepych miotów, zabiegów weterynaryjnych i w szczególnych przypadkach
eutanazji (nieuleczalnie chorych i cierpiących zwierząt, wobec których nie ma możliwości zastosowania skutecznego
leczenia).
12) Przybycie, w ciągu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, na miejsce gdzie znajduje się
bezdomne zwierzę, odłowienie zwierzęcia, zapewnienie w czasie odłowienia i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i
środków, które nie stwarzają zagrożenia życia, zdrowia oraz cierpienia zwierząt oraz dostarczenie ich do schroniska.
W przypadku odławiania i odbioru matki z młodymi koszty dojazdu i odławiania będą liczone jak dla 2 szt. niezależnie od
liczby młodych.
13) Telefoniczne powiadamianie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia odłowienia zwierzęcia,
po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.
14) Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie
aktualnych zdjęć, wykonanych zwierzęciu w pozie zachęcającej do adopcji zdjęć na stronie internetowej schroniska oraz
innych portali internetowych, w tym na portalu wskazanym przez Zamawiającego aż do dnia adopcji, zgonu lub eutanazji
15) Umożliwienie przez Wykonawcę, w godzinach funkcjonowania schroniska określonych w regulaminie schroniska,
obsługi osób fizycznych zainteresowanych adopcją zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Stryków;
16) Oddanie zwierzęcia nowemu właścicielowi do adopcji może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in.: szczepienia,
odrobaczenia, usunięcia pasożytów zewnętrznych, zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji.
17) Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego padnięciu/eutanazji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na zasadach przewidzianych w art. 305 ust. 1 pkt 1 w
związku z okolicznościami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tzn. zamówień udzielanych w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia z wolnej ręki zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i będą zgodne z jego przedmiotem.
Wartość zamówień z wolnej ręki została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy
Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305
ust. 1 pkt 1 w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 10% wartości
zamówienia podstawowego w zakresie wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy
Stryków.
Zamówienia z wolnej ręki będą realizowane, na warunkach – odpowiednio:
- przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
- przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu;
- z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w
postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
Zamówienie z wolnej ręki będą udzielane po uprzednim przesłaniu zaproszenia do negocjacji. Wraz z zaproszeniem do
negocjacji Zamawiający przekaże informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na zasadach przewidzianych w art. 305 ust. 1 pkt 1 w związku z
okolicznościami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tzn. zamówień udzielanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
Zamówienia z wolnej ręki zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będą zgodne z jego
przedmiotem.
Wartość zamówień z wolnej ręki została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305 ust. 1 pkt 1
w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 10% wartości zamówienia
podstawowego w zakresie wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stryków.
Zamówienia z wolnej ręki będą realizowane, na warunkach – odpowiednio:
- przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
- przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu;
- z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o
udzielenie zamówienia podstawowego.
Zamówienie z wolnej ręki będą udzielane po uprzednim przesłaniu zaproszenia do negocjacji. Wraz z zaproszeniem do negocjacji
Zamawiający przekaże informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach niżej wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów: w zakresie kryterium ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia (C) wynosi 60 pkt, w zakresie kryterium czas reakcji na zgłoszenie (T) wynosi 40 pkt.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
-cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - waga 60%,
-czas reakcji na zgłoszenie (T) - waga 40%,
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LPi = C + T
gdzie:
LPi - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;
C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia (C);
T- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Czas reakcji na zgłoszenie (T);
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: cena (C)
C = Comin / Cobad x Kp x Wc
Przy czym:
Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie, tj. spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty;
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga kryterium ceny – 60 %
Cena ofertowa brutto wyliczona w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, na podstawie przewidywanego zakresu zamówienia służy jedynie do oceny ofert. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych usług (ustalonych na podstawie informacji o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.3 wzoru umowy, tj. w załączniku nr 4 ) po cenach jednostkowych.
Nazwa kryterium: „Czas reakcji na zgłoszenie” (T) – zasady przyznawania punktacji:
Czas reakcji na zgłoszenie to czas od odebrania telefonu, lub informacji SMS od Zamawiającego, zgłaszającego zdarzenie (możliwość zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS występuje po trzykrotnym braku odbioru wskazanego numeru telefonu przez Wykonawcę), do przyjazdu na wskazane miejsce i skutecznego wysłania zdjęcia pojazdu wykonującego
czynności na numer komórkowy i/lub adres e-mail osoby wyznaczonej przez Zamawiającego (zaleca się wykonanie zdjęcia pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną i tablicą miejscowości, numer posesji, lub innym charakterystycznym miejscem w danej miejscowości). Wykonawca ma określić w ofercie czas reakcji w pełnych jednostkach godzinowych, przy czym najdłuższy czas reakcji wynosi 8 godzin. Oferta, w której czas reakcji na zgłoszenie zostanie określony powyżej 8 godzin będzie traktowana jako
nieodpowiadająca treści specyfikacji warunków zamówienia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Najkrótszy oceniany czas reakcji wynosi 1 godzina.
Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu Oferty.
Zamawiający będzie oceniał czas reakcji na zgłoszenie w następujący sposób:
a) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 7 do 8 godzin- otrzyma 0 pkt;
b) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 6 do 7 godzin- otrzyma 5 pkt;
c) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 5 do 6 godzin- otrzyma 10 pkt;
d) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 4 do 5 godzin- otrzyma 15 pkt;
e) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 3 do 4 godzin- otrzyma 25 pkt;
f) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 2 do 3 godzin- otrzyma 30 pkt;
g) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– powyżej 1 do 2 godzin- otrzyma 35 pkt;
h) oferta o czasie reakcji na zgłoszenie– do 1 godziny- otrzyma 40 pkt;
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierząt (Dz. U. 2004r. nr 158, poz. 1657) i/lub
posiada statut organizacji społecznej potwierdzający, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową – warunek dotyczy organizacji społecznych.
b) posiada aktualne zezwolenie organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia usług na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1297);
c) posiada decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy, potwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych, w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.),
d) posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.)
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednej usługi polegającej na wyłapywaniu/odławianiu oraz zapewnieniu opieki/hotelowaniu/utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierząt, w ramach jednej umowy, w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy, o wartości brutto co najmniej 100.000,00 PLN, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Należyta realizacja usług ma wynikać ze złożonego wykazu (załącznik nr 6 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazane usługi zostały wykonane należycie.
b) dysponuje osobami które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającym kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. co najmniej 1 osobą – lekarza weterynarii.
c) dysponuje co najmniej specjalistycznymi środkami do wyłapywania zwierząt w szczególności:
- środek transportu do przewozu zwierząt spełniający wymagania weterynaryjne dla środka transportu drogowego służącego do transportu zwierząt- 1 szt.,
- aplikator pneumatyczny- 1 szt.,
- klata żywołapka- 1 szt.,
- czytnik do odczytywania numeru mikroczipów w celu identyfikacji zwierząt- 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda (zgodnie z §3 rozporządzenia), oświadczenia
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 i 10 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
a. statut organizacji społecznej potwierdzający, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową - dotyczy wyłącznie organizacji społecznych;
i/lub
aktualne zezwolenie organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia usług na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1297);
b. decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy, potwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych, w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.),
c. decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającej spełnianie
wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.)
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
a. Wykazu dostaw – według załącznika nr 6 do SWZ, w którym Wykonawca wykaże spełnienie przesłanek określonych w warunkach udziału w postępowaniu (potwierdzone załączonymi dowodami).
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał – co najmniej jedną usługę, polegającą na wyłapywaniu/odławianiu oraz zapewnieniu opieki/hotelowaniu/utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierząt, w ramach jednej umowy, w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy, o wartości brutto co najmniej 100.000,00 PLN. Wykonawca poda wartość umowy, jej przedmiot, daty wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz załączy dowód określający, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego- według załącznika nr 9 do SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami.
c. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- według załącznika nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga:
Zgodnie z art. 274 ust. 4 Pzp zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. KRS on-line, CEIDG).
Warunkiem powyższego jest wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp) danych umożliwiających dostęp do tych środków.
2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr
7 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 8 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale w postacie elektronicznej i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli
wykonawców albo w formie notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 8 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.