eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631286829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cześnikowska 18

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mopr@mopr.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631257822

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-841

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.poznan.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff269660-7173-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026601/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sprzątanie pomieszczeń w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.132.2022.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych MOPR w niżej wymienionych placówkach:
Część I:
- ul. Cześnikowska 18, o powierzchni 1.055,15m2
- ul. Matejki 50 – III piętro o powierzchni 616,04m2
- ul. Matejki 50 – II piętro o powierzchni 35,70m2
- ul. Matejki 50 – parter o powierzchni 208,00m2
- ul. Kościuszki 103 o powierzchni 481,90 m²
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, określonych w załączniku nr 2 do umowy przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, materiałów oraz środków czystości i środków higieny, których koszt wliczony jest w cenę usług, z wyłączeniem papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych.
3) Wykaz podstawowych prac porządkowych oraz częstotliwość ich wykonywania przedstawiony jest w załączniku nr 2 do umowy.
4) Pozostałe informacje dotyczące obiektów w których będzie wykonywana usługa sprzątania przedstawione są w załączniku nr 1 do umowy.
2. Aspekt środowiskowy
Zamawiający wskazuje w załączniku nr 3 do umowy wymóg, aby środki czystości i środki higieniczne jakie będą używane do realizacji zamówienia były biodegradowalne, przyjazne środowisku naturalnemu, posiadały certyfikat ekologiczny Eco-Label bądź równoważny, z wykluczeniem środków do dezynfekcji oraz środków przeznaczonych do armatury, płytek ceramicznych i pomieszczeń WC.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych MOPR w niżej wymienionych placówkach:
Część II:
- os. Piastowskie 81, o powierzchni 454,65m2
- ul. Gronowa 22, o powierzchni 420,00m2
- ul. Opolska 58, o powierzchni 342,44m2
- ul. Sienkiewicza 22 o powierzchni 1087,73 m²
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, określonych w załączniku nr 2 do umowy przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, materiałów oraz środków czystości i środków higieny, których koszt wliczony jest w cenę usług, z wyłączeniem papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych.
3) Wykaz podstawowych prac porządkowych oraz częstotliwość ich wykonywania przedstawiony jest w załączniku nr 2 do umowy.
4) Pozostałe informacje dotyczące obiektów w których będzie wykonywana usługa sprzątania przedstawione są w załączniku nr 1 do umowy.
2. Aspekt środowiskowy
Zamawiający wskazuje w załączniku nr 3 do umowy wymóg, aby środki czystości i środki higieniczne jakie będą używane do realizacji zamówienia były biodegradowalne, przyjazne środowisku naturalnemu, posiadały certyfikat ekologiczny Eco-Label bądź równoważny, z wykluczeniem środków do dezynfekcji oraz środków przeznaczonych do armatury, płytek ceramicznych i pomieszczeń WC.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
UWAGA!
W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt V. 1. 1) b) SWZ, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń,
w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 328(1) Kodeksu Spółek Handlowych).
W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
w przypadku złożenia oferty na jedną część:
co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynków biurowych
(w tym m.in. pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne, kuchnie, toalety, sale konferencyjne oraz ciągi komunikacyjne) w wymiarze co najmniej 1500 m2, świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.
w przypadku złożenia oferty na obie części:
co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynków biurowych
(w tym m.in. pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne, kuchnie, toalety, sale konferencyjne oraz ciągi komunikacyjne) w wymiarze co najmniej 3000 m2, świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku
lub
minimum dwie usługi polegające na sprzątaniu budynków biurowych
(w tym m.in. pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne, kuchnie, toalety, sale konferencyjne oraz ciągi komunikacyjne) w wymiarze co najmniej 1500 m2 każdy, świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku każda.
b) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
dla części I
b.a co najmniej 4 odkurzaczami o mocy wejściowej minimum 450 W,
b.b co najmniej 1 urządzeniem czyszcząco-piorącym do czyszczenia posadzek.
dla części II
b.c co najmniej 6 odkurzaczami o mocy wejściowej minimum 450 W,
b.d co najmniej 1 urządzeniem czyszcząco-piorącym do czyszczenia posadzek.
UWAGA: W przypadku złożenia oferty na obie części:
b.e co najmniej 10 odkurzaczami o mocy wejściowej minimum 450 W,
b.f co najmniej 1 urządzeniem czyszcząco-piorącym do czyszczenia posadzek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SWZ;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami– załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia (na każdą część odrębnego), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie zgodności, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy na część I – załącznik nr 1a do SWZ; jeżeli dotyczy;
3) Formularz cenowy na część II – załącznik nr 1b do SWZ, jeżeli dotyczy;
4) Dokumenty, o których mowa w pkt III.3 3) SWZ, jeżeli dotyczy;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ;
6) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2b do SWZ, jeżeli dotyczy;
7) Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt III 3.1) SWZ – załącznik nr 8 do SWZ;
8) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ, jeżeli dotyczy;
9) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ, jeżeli dotyczy;
10)Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWZ, jeżeli dotyczy;
11)Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI 1. SWZ, stanowiące załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4
do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z §9 Wzorów umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.