eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292398393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koniecpolska 20

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413942038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpswloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpswloszczowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b90d5e9d-749a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/700351

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/700351

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającymi a Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Preferowana jest forma kontaktu Wykonawców z Zamawiającym przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” na platformie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem przetarg@dpswloszczowa.pl, z zastrzeżeniem, iż dokumenty dotyczące postępowania muszą być składane na platformie zakupowej.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pomocą platformy.
6. Wykonawca zobowiązuje się sprawdzać komunikaty i wiadomości wysyłane na platformie na bieżąco.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z platformazakupowa.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
3) platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
4) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz lub nowszy, system operacyjny MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
5) program obsługujący format plików .pdf, np. Adobe Acrobat Reader;
6) szyfrowanie na platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera zsynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Decydując się na udział w postępowaniu Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl zawarte w Regulaminie zamieszczonym na stronie platformy link.
9. Wszelkie informacje dla Wykonawców dotyczące udziału w postępowaniu na platformie znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednych z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Zamawiający zaleca aby pliki przesyłane w ramach postępowania przekonwertowane zostały, w miarę możliwości, na format .pdf i opatrzone podpisem kwalifikowanym PAdES.
12. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1) Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SWZ;
2) Formularz asortymentowo – cenowy (odpowiedni do części zadania, na które składana jest oferta), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
13. Podpisy kwalifikowane używane przez Wykonawców do podpisywania dokumentów składanych w ramach postępowania muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 341912,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.

4.2.5.) Wartość części: 56648,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny oferty brutto oferowanych towarów, wynikającą z kalkulacji szczegółowej zawartej w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 do SWZ). Cena powinna być przedstawiona w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie części Zamówienia, na które dany Wykonawca składa ofertę.
2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty wynikające z rzetelnej realizacji Zamówienia, w tym podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pozostałe koszty związane z zapisami SWZ.
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór powodowałby powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.
5. Ceny oferowane i zaakceptowane w ramach Zamówienia zostaną ustalone na okres trwania umowy nie będą podlegały zmianom.
6. Ceny w ramach Zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
7. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.

4.2.5.) Wartość części: 105664,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny oferty brutto oferowanych towarów, wynikającą z kalkulacji szczegółowej zawartej w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 do SWZ). Cena powinna być przedstawiona w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie części Zamówienia, na które dany Wykonawca składa ofertę.
2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty wynikające z rzetelnej realizacji Zamówienia, w tym podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pozostałe koszty związane z zapisami SWZ.
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór powodowałby powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.
5. Ceny oferowane i zaakceptowane w ramach Zamówienia zostaną ustalone na okres trwania umowy nie będą podlegały zmianom.
6. Ceny w ramach Zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
7. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.

4.2.5.) Wartość części: 97284,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny oferty brutto oferowanych towarów, wynikającą z kalkulacji szczegółowej zawartej w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 do SWZ). Cena powinna być przedstawiona w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie części Zamówienia, na które dany Wykonawca składa ofertę.
2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty wynikające z rzetelnej realizacji Zamówienia, w tym podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pozostałe koszty związane z zapisami SWZ.
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór powodowałby powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.
5. Ceny oferowane i zaakceptowane w ramach Zamówienia zostaną ustalone na okres trwania umowy nie będą podlegały zmianom.
6. Ceny w ramach Zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
7. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w pierwszym półroczu 2023 r.

4.2.5.) Wartość części: 82315,55 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny oferty brutto oferowanych towarów, wynikającą z kalkulacji szczegółowej zawartej w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 do SWZ). Cena powinna być przedstawiona w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie części Zamówienia, na które dany Wykonawca składa ofertę.
2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty wynikające z rzetelnej realizacji Zamówienia, w tym podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pozostałe koszty związane z zapisami SWZ.
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór powodowałby powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4. Do porównania ofert będzie brana cena brutto.
5. Ceny oferowane i zaakceptowane w ramach Zamówienia zostaną ustalone na okres trwania umowy nie będą podlegały zmianom.
6. Ceny w ramach Zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
7. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które z dostaw wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/700351

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.