eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juszkowo › UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU NA OBIEKTACH GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ OPRÓŻNIANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z NICH POCHODZĄCYCH A TAKŻE Z KOSZY ULICZNYCH ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE GMINYOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU NA OBIEKTACH GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ OPRÓŻNIANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z NICH POCHODZĄCYCH A TAKŻE Z KOSZY ULICZNYCH ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE GMINY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakątek 1

1.5.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586929400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszczgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU NA OBIEKTACH GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ OPRÓŻNIANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z NICH POCHODZĄCYCH A TAKŻE Z KOSZY ULICZNYCH ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE GMINY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72ea05af-6fd5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001555/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wywóz odpadów z koszy ulicznych, placów zabaw, przystanków autobusowych i utrzymanie czystości tych mniejsc

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski/698533

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z wykonawcami będzie prowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania, której adres wskazano w Sekcji III pkt 3.1.) niniejszego ogłoszenia, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/698533

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu adresu email zamowienia@pruszczgdanski.pl.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Standard kodowania znaków: UTF8,
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał się z Instrukcją składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, oraz inne składane w postepowaniu oświadczenia i dokumenty powinny być:
złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznejzłożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci pliku elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych - Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:
 adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo,
 nr telefonu: 58 692 94 00,
 adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl.
Inspektor Ochrony Danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego drogą mailową na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
Cel przetwarzania - Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
Podstawa przetwarzania danych - Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z:
 ustawąPZP
 rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
 ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Obowiązek podania danych – Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Okres przechowywania danych - Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Umowy zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane przez okres 10 lat od udzielenia zamówienia, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Protokół postępowania wraz z załącznikami będzie przechowywany przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Odbiorcy danych - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawyPZP. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienia.
System platformazakupowa.pl podprzetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z o.o.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa osób – Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Utrzymanie czystości, porządku na obiektach Gminy Pruszcz Gdański oraz opróżnianie, transport i zagospodarowanie odpadów z nich pochodzących a także z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie gminy w obrębie rejonu I obejmującego miejscowości tj. Arciszewo, Będzieszyn, Borkowo, Borzęcin, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Rekcin, Rotmanka, Straszyn, Świńcz, Wojanowo, Żuława, Żuławka.
Szczegółowe zasady, wytyczne i wskazania zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.


Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do każdej z części, w której złożono oferty, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) – waga 60%
2) Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia do przystąpienia do realizacji usługi zimowego utrzymania przystanków autobusowych (T) – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia do przystąpienia do realizacji usługi zimowego utrzymania przystanków autobusowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Utrzymanie czystości, porządku na obiektach Gminy Pruszcz Gdański oraz opróżnianie, transport i zagospodarowanie odpadów z nich pochodzących a także z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie gminy w obrębie rejonu II obejmującego miejscowości tj. Bogatka, Bystra Wieś, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rokitnica, Roszkowo, Rusocin, Wiślina, Wiślinka, Żukczyn.
Szczegółowe zasady, wytyczne i wskazania zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do każdej z części, w której złożono oferty, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) – waga 60%
2) Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia do przystąpienia do realizacji usługi zimowego utrzymania przystanków autobusowych (T) – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia do przystąpienia do realizacji usługi zimowego utrzymania przystanków autobusowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie to należy sporządzić na formularzu, zgodnym co do treści ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy złożonym wraz z ofertą, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawcy na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
2. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poza przypadkiem określonym w ust. 1, może ulec zmianie także w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W celu zmiany wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany, co jest jednoznaczne z zaproszeniem do negocjacji. Składając wniosek Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę strony przystąpią do negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych nastąpi po wejściu w życie przepisów będących podstawą zmiany. Określenie „odpowiednia zmiana wynagrodzenia” należy rozumieć odpowiednio jako:
1) w odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji umowy w momencie wejścia w życie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej po zmianie przepisów,
2) w odniesieniu do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób,
3) w odniesieniu do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z zaangażowania Wykonawcy zatrudniającego osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę w pracowniczy plan kapitałowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania, wskazaną w Sekcji III pkt 3.1.) niniejszego ogłoszenia, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/698533.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ad. Zmiany do umowy
4. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2, Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może również ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Strony mogą wnioskować o zmianę umowy w tym zakresie nie częściej niż raz na 6 (sześć) miesięcy obowiązywania umowy, a pierwsza zmiana umowy na tej podstawie może nastąpić po upływie 6 (sześciu) miesięcy od zawarcia umowy. Uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje stronom, gdy zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będzie wyższa niż 5%. Warunkiem uznania zasadności wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest wykazanie przez stronę wnioskującą, że przedmiotowa zmiana miała faktyczny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy strona wnioskująca składa drugiej stronie w formie pisemnej. We wniosku zobowiązana jest przedstawić szczegółowe obliczenia i informacje potwierdzające wzrost albo obniżenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Strona otrzymująca wniosek uprawniona jest do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie następować w drodze zawarcia przez strony aneksu do umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy może się obniżyć albo wzrosnąć w związku ze zmianą poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4 6, maksymalnie o 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 2 umowy.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ustępów 4-7 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do umowy z Zamawiającym, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę obowiązku wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z podwykonawcą.
9. Zmiana spowodowana koniecznością utrzymania w czystości i porządku na kolejnych obiektach lub wprowadzenia dodatkowych pojemników w obrębie rejonu, w takim wypadku ulegnie podwyższeniu wartość umowy brutto, o kwotę wynikającą z iloczynu liczby dodatkowych czynności związanych z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy i niezmienionych stawek wskazanych w formularzu oferty.
10. Zmiana spowodowana koniecznością zmniejszenia ilości obiektów, pojemników w obrębie rejonu, w takim wypadku ulegnie obniżeniu wartość umowy brutto, o kwotę wynikającą z iloczynu liczby czynności odjętych wskutek zawężenia zakresu przedmiotu umowy i niezmienionych stawek wskazanych w formularzu oferty,
11. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności uzasadniających zmianę umowy stanowi zobowiązanie Stron do wprowadzenia tej zmiany, co następuje na uzasadniony wniosek jednej ze Stron.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.