eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki Łużyckie › Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku kalendarzowym 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku kalendarzowym 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki Łużyckie

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipinki Łużyckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki Łużyckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-213

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683626230

1.5.8.) Numer faksu: 683626241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipinki-luzyckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lipinki-luzyckie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku kalendarzowym 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d00bfa3-7499-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00103419/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku 2022”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lipinki-luzyckie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal, lub poczty elektronicznej gmina@lipinki-luzyckie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
3. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO w niniejszym postępowaniu jest w szczególności:
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
f) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
5. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
6. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w Formularzu oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KRO/271/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe wykonanie usług dowozów szkolnych dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku kalendarzowym 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.
1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie w okresie obowiązywania umowy
szacunkowych ilości liczby przewożonych osób lub / i jednorazowych wyjazdów, jednakże
niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej
pierwotnie w umowie, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia bieżących potrzeb
Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.
2. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na
dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania
umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie.
3. Termin wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): w
terminie realizacji zamówienia podstawowego.
4. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania
umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do
realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia)
przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie
Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z
zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami
finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego częściowo w okresie
realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard emisji spalin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp oraz spełniają określone poniżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
􀀀 Posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.);
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
􀀀 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 200 000,00 zł. – na
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przewozach osób/dzieci odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto/jedna usługa. W przypadku świadczeń które są w trakcie wykonywania, wartość zrealizowanego zakresu na dzień składania ofert musi być nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto/jedna usługa;
b) dysponuje osobami do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tym osobami tj. co najmniej dwoma osobami (kierowcami
autobusów), którzy muszą posiadać wymagane uprawnienia:
􀀀 ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w zależności od rodzaju pojazdu wykonującego zamówienie), ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego
kierowców przewożących osoby,
􀀀 doświadczenie co najmniej 2 letnie w przewozie dzieci / młodzieży.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wskazanych powyżej w pełnym wymiarze na etat, wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 10 do SWZ.
c) dysponuje co najmniej dwoma autobusami niezbędnymi do wykonania zamówienia z ilością
miejsc 45+13 i 54+32 oraz dwoma autobusami awaryjnymi; pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu, posiadać ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5) Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze
zm.);
6) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
7) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
8) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;
9) Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
􀀀 zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp,
Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
Załącznik nr 11 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmian umowy są określone w SWZ w załączniku nr 10 wzór umowy §12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.