eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › "DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180405906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Paderewskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia3@cm-lancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dde6a4be-7496-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cm-lancut.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cm-lancut.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox
w wersji wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32 - bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
3. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
4. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut;
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@cm-lancut.pl, telefonicznie – nr telefonu (17) 22 40 802 lub listownie na adres „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut (sekretariat) lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p. n. „DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ
Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY”, Znak sprawy: SZP/380/30/2022;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
− przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przewidzianej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/380/30/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji
(w formularzu asortymentowo – cenowym).
2. Gazy medyczne takie jak: tlen medyczny, podtlenek azotu oraz medyczna mieszanka podtlenku azotu i tlenu do znieczulania, medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii oraz powietrze sprężone medyczne powinny posiadać aktualne pozwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Medyczny dwutlenek węgla do krioterapii oraz ustniki jednorazowego użytku medycznej mieszanki podtlenku azotu i tlenu powinny posiadać aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę wyroby są wyrobami medycznymi i są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974 ze zm.). Zaoferowany asortyment powinien być zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.
4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zwiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jak również za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Wszelkie w/w wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w kryteriów oceny ofert zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę oświadczenie potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału
w postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie
i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 oraz art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp, tj.:
1.1. nie podlegają wykluczeniu (Załącznik Nr 3A);
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. zezwolenie, licencję lub koncesję ( należy przedstawić odpowiedni dokument) w postaci:
a) aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi w przypadku, gdy Wykonawca jest dystrybutorem produktu,
b) aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów medycznych (gazów medycznych), jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
c) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi skład konsolidacyjny, celny – aktualne zezwolenie na prowadzenie składu konsolidacyjnego lub celnego zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie obrotu produktami leczniczymi
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
W zakresie spełniania powyższych warunków należy przedstawić również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3B.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Należy złożyć oświadczenie w postaci Załącznika 3A

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy złożyć oświadczenie w postaci Załącznika 3B oraz należ przedłożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. zezwolenie, licencję lub koncesję ( należy przedstawić odpowiedni dokument) w postaci:
a) aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi w przypadku, gdy Wykonawca jest dystrybutorem produktu,
b) aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów medycznych (gazów medycznych), jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
c) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi skład konsolidacyjny, celny – aktualne zezwolenie na prowadzenie składu konsolidacyjnego lub celnego zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie obrotu produktami leczniczymi

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Aktualne dokumenty, tj. pozwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej gazy medyczne takie jak: tlen medyczny, podtlenek azotu oraz medyczna mieszanka podtlenku azotu i tlenu do znieczulania, medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii oraz powietrze sprężone medyczne – dokumenty należy przedstawić w formie Załącznika
Nr 6.
2. Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne, takie jak: medyczny dwutlenek węgla do krioterapii oraz ustniki jednorazowego użytku medycznej mieszanki podtlenku azotu i tlenu są wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974 ze zm.), dokumenty powinny potwierdzać, że zaoferowany asortyment jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej – dokumenty należy przedstawić w formie Załącznika Nr 7.
3. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dokumenty należy przedstawić
w formie Załącznika Nr 8.
W przypadku, gdy dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznych należy przedłożyć oświadczenie w formie oryginału – Załączniki Nr 8a do oferty.
4. Zgodnie z art. 107 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający zaakceptuje również certyfikaty oraz inne dokumenty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
6. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Aktualne dokumenty, tj. pozwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej gazy medyczne takie jak: tlen medyczny, podtlenek azotu oraz medyczna mieszanka podtlenku azotu i tlenu do znieczulania, medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii oraz powietrze sprężone medyczne – dokumenty należy przedstawić w formie Załącznika
Nr 6.
2. Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne, takie jak: medyczny dwutlenek węgla do krioterapii oraz ustniki jednorazowego użytku medycznej mieszanki podtlenku azotu i tlenu są wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974 ze zm.), dokumenty powinny potwierdzać, że zaoferowany asortyment jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej – dokumenty należy przedstawić w formie Załącznika Nr 7.
3. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dokumenty należy przedstawić
w formie Załącznika Nr 8.
W przypadku, gdy dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznych należy przedłożyć oświadczenie w formie oryginału – Załączniki Nr 8a do oferty.
4. Zgodnie z art. 107 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający zaakceptuje również certyfikaty oraz inne dokumenty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
6. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415):
1. Formularz ofertowy sporządzony, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji i podpisany przez Wykonawcę.
2. Formularz asortymentowo – cenowy, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2.
UWAGA! W przypadku nie dołączenia do oferty Załącznika Nr 1 oraz 2 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
Inne wymagane dokumenty:
1. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami paragrafu 7 projektowanych postanowień umowy (w SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cm-lancut.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.