eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa bonów towarowych dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) jednostki objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS oraz dla rodzin uchodźców z Ukrainy finansowany ze środków UNICEFOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa bonów towarowych dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) jednostki objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS oraz dla rodzin uchodźców z Ukrainy finansowany ze środków UNICEF

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002837021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konrada Leczkowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-432

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583423150

1.5.8.) Numer faksu: 583423151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mopr@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa bonów towarowych dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) jednostki objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS oraz dla rodzin uchodźców z Ukrainy finansowany ze środków UNICEF

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b103c497-6595-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007602/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa bonów towarowych dla byłych pracowników jednostki (emerytów, rencistów) objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS oraz rodzin uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków UNICEF

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442711/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PS.WOT.I.343-5(1).22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa bonów towarowych dla byłych pracowników (emerytów, rencistów) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS
oraz bonów dla rodzin uchodźców z Ukrainy (w szczególności przeznaczone na zaspokojenie potrzeb dzieci ukraińskich) finansowane ze środków UNICEF.

1. Bony winny być dostarczone w następującej ilości i nominałach: 3245 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 50 zł za łączną kwotę 162250,00 zł.
2. Wymagania dotyczące bonów:
a) oferowane bony muszą być w języku polskim;
b) bony winny uprawniać do wymiany na towary i usługi w wyznaczonych punktach na terenie Trójmiasta;
c) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów ogólnobranżowych (umożliwiających zakup m.in. artykułów spożywczych i przemysłowych);
d) bony będą realizowane na okaziciela;
e) bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne;
f) parametry techniczne bonów towarowych, winny odpowiadać standardom ustalonym dla papierów wartościowych tego rodzaju. Gramatura, rozmiar winny zapewniać ich poręczność w użytkowaniu. Bony towarowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem, w taki sposób, by utrudnić ich podrobienie lub przerobienie;
g) zaoferowane bony towarowe muszą umożliwiać ich realizację od dnia dostawy;
h) w przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej bonu, pozostałą część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego. W przypadku gdy wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu towarowego jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę;
i) na każdym bonie towarowym Wykonawca winien umieścić datę ważności, która upływać będzie nie wcześniej niż 31.12.2023 r.
3. Druk, ubezpieczenie dostawy i koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie załącznika do oferty, wykaz wszystkich punktów na terenie Trójmiasta, gdzie można zrealizować bony towarowe, będące przedmiotem zamówienia z podaniem nazwy i dokładnego adresu każdego z nich.
5. Należność za zamówione bony będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu umowy.
6. Bony zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego po zapłacie za fakturę.
7. Odbioru bonów dokona wskazany w umowie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 013055815

7.3.3) Ulica: ul. Rzymowskiego 53,

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-697

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.