eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów › Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291130694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czachów

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dps-czachow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-czachow.domypomocy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63593e30-7497-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.biuletyn.abip.pl/dps-czachow/3001, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu Platformy miniPortal na https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz e-Puap /dps_czachow54/ oraz przez pocztę
elektroniczną biuro@dps-czachow.pl, zpdpsczachow@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z portalu miniPortal oraz e-Puap, określone w Instrukcji dla wykonawcy
oraz zobowiązuje się korzystając z portalu miniPortal oraz e-Puap przestrzegać postanowień tej
instrukcji.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB.
5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: zpdpsczachow@gmail.com Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty
elektronicznej wynosi: 20 MB.
6) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy miniPortal oraz e-Puap. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zpdpsczachow@gmail.com Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54,27-
530 Ożarów
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Daniel Gross PHU Bit Net S.C. iod@bitnetsc.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 734);
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1, z przeznaczeniem na cele grzewcze, zwanego dalej „olejem opałowym” do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54 o szacunkowej ilości ok. 25 000l.
− wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;
− temperatura zapłonu – min. + 56°C;
− zawartość siarki – max. 0,100% (m/m)
− gęstość w temperaturze + 15°C – max. 0,86c/cm3
Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo (certyfikat) jakości potwierdzający parametry określone w powyższej normie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej lub faksem z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami prawa.
pojemność zbiorników Domu Pomocy Społecznej w Czachowie : 5x1000 litrów oraz 2x750 litrów. Dopuszcza się możliwość rozładunku grawitacyjnego, jak też z obiegiem wymuszonym. Jednorazowa dostawa maksymalnie 5500 litrów możliwość dostawy autocysterną o małych gabarytach, do zweryfikowania przez ewentualnego Wykonawcę,
ilość jednorazowego zamówienia oleju opałowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.