eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Przewóz prób do badań laboratoryjnych na 2023 rokOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz prób do badań laboratoryjnych na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Botaniczna 14

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-306

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgora.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wet.zgora.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz prób do badań laboratoryjnych na 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f48ab15-7239-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032141/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz prób do badań laboratoryjnych w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f48ab15-7239-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgora.wiw.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej.
2) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami:
Joanna Kułakowska, email: zamowieniapubliczne@wet.zgora.pl
Dagmara Laska, email: zamowieniapubliczne@wet.zgora.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIW.DG.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa odbioru prób do badań laboratoryjnych z następujących punktów: PIW Nowa Sól, PIW Żagań, PIW Żary z siedzibą w Lubsku, PIW Wschowa, PIW Krosno Odrzańskie i dostarczenie ich bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładu Higieny Weterynaryjnej, Pracowni Badań Serologicznych, ul. Browarna 6, 65- 849 Zielona Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres:
- podstawowy: 29 952 km
- opcjonalny: 7 488 km
Łącznie: 37 440 km
Maksymalna wartość opcji 28 454,40 zł brutto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriów:
a) Cena oferty brutto – K1
b) Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi – K2
c) Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu– K3
2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenia oraz sposób oceny:
metoda punktowa wg wzoru
K1- Cena brutto oferty 60%
K1 = cena najniższa ze wszystkich ofert/cena oferty badanejx100pkt x60%
K2 – Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi 30 % 30,00 K2= suma punktów otrzymanych za rok produkcji
środka transportu (zgodnie z wykazem poniżej)/ liczba pojazdów (sztuk)
K2 - Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za rok produkcji środka przewozu:
• 2011 i niżej otrzyma 0 pkt
• 2012 otrzyma 5 pkt
• 2013 otrzyma 10 pkt
• 2014 do 2015 otrzyma 15 pkt
• 2016 do 2017 otrzyma 20 pkt
• 2018 do 2019 otrzyma 25 pkt
• 2020 i nowsze otrzyma 30 pkt
Niewskazanie roku produkcji środka przewozu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że brak jest możliwości samowolnej zmiany pojazdu. Wskazane pojazdy do realizacji zamówienia
będą musiały być wykorzystywane przez Wykonawcę. Zmiana środka przewozu w trakcie trwania usługi może nastąpić w przypadku
sprzedaży pojazdu, uszkodzenia lub długotrwałej niesprawności. Zamawiający dopuszcza wykazanie się pojazdem podmiotu
trzeciego.
K3 – Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu 10 %
K3- Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za czas podstawienia zastępczego środka przewozu liczony od momentu
wystąpienia awarii i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego:
• Do 4,0 godzin otrzyma 0 pkt
• Do 3,0 godzin otrzyma 5 pkt
• Do 2,0 godzin otrzyma 10 pkt
Czas podstawienia zastępczego środka przewozu należy podać w pełnych godzinach. Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji w
minutach Zamawiający dokona przeliczenia na godziny i zaokrągli do pełnych godzin (w górę) (np. 210 min/60 min = 3,5 h, co daje
rozpoczętą godzinę i wynosi 4,0h). Przy
zaoferowaniu terminu dłuższego niż 4,0 h, bądź niewpisania czasu podstawienia środka zastępczego skutkuje odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
RAZEM 100%
3) Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: K=K1 + K2+K3, gdzie:
K – całkowita liczba punktów
K1 – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto oferty”
K2 – punkty uzyskane w kryterium „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
K3 – punkty uzyskane w kategorii „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
4) Ocena punktowa w kryterium
K1 – „cena brutto oferty” zostanie dokonana na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przeliczona zostanie według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
5) Ocena punktowa w kryterium
K2 – „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli.
6) Ocena punktowa w kryterium
K3 – „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania nr 2, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru prób z:
1) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp., ul. Bohaterów Warszawy 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwane dalej „ZHW" Gorzów Wlkp.”;
2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu, ul. Zakaszewskiego 2, 66-300 Międzyrzecz, zwane dalej „PIW Międzyrzecz”;
3) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sulęcinie, ul. Lipowa 27, 69-200 Sulęcin, zwane dalej „PIW Sulęcin”;
4) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie, ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin, zwane dalej „PIW Świebodzin”
i dostarczania ich bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładu Higieny Weterynaryjnej, Pracowni Badań Serologicznych, ul. Browarna 6, 65- 849 Zielona Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres:
- podstawowy: 43 200 km
- opcjonalny: 3 600 km
Łącznie: 46 800 km

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriów:
a) Cena oferty brutto – K1
b) Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi – K2
c) Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu– K3
2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenia oraz sposób oceny:
metoda punktowa wg wzoru
K1- Cena brutto oferty 60%
K1 = cena najniższa ze wszystkich ofert/cena oferty badanejx100pkt x60%
K2 – Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi 30 % 30,00 K2= suma punktów otrzymanych za rok produkcji
środka transportu (zgodnie z wykazem poniżej)/ liczba pojazdów (sztuk)
K2 - Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za rok produkcji środka przewozu:
• 2011 i niżej otrzyma 0 pkt
• 2012 otrzyma 5 pkt
• 2013 otrzyma 10 pkt
• 2014 do 2015 otrzyma 15 pkt
• 2016 do 2017 otrzyma 20 pkt
• 2018 do 2019 otrzyma 25 pkt
• 2020 i nowsze otrzyma 30 pkt
Niewskazanie roku produkcji środka przewozu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że brak jest możliwości samowolnej zmiany pojazdu. Wskazane pojazdy do realizacji zamówienia
będą musiały być wykorzystywane przez Wykonawcę. Zmiana środka przewozu w trakcie trwania usługi może nastąpić w przypadku
sprzedaży pojazdu, uszkodzenia lub długotrwałej niesprawności. Zamawiający dopuszcza wykazanie się pojazdem podmiotu
trzeciego.
K3 – Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu 10 %
K3- Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za czas podstawienia zastępczego środka przewozu liczony od momentu
wystąpienia awarii i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego:
• Do 4,0 godzin otrzyma 0 pkt
• Do 3,0 godzin otrzyma 5 pkt
• Do 2,0 godzin otrzyma 10 pkt
Czas podstawienia zastępczego środka przewozu należy podać w pełnych godzinach. Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji w
minutach Zamawiający dokona przeliczenia na godziny i zaokrągli do pełnych godzin (w górę) (np. 210 min/60 min = 3,5 h, co daje
rozpoczętą godzinę i wynosi 4,0h). Przy
zaoferowaniu terminu dłuższego niż 4,0 h, bądź niewpisania czasu podstawienia środka zastępczego skutkuje odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
RAZEM 100%
3) Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: K=K1 + K2+K3, gdzie:
K – całkowita liczba punktów
K1 – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto oferty”
K2 – punkty uzyskane w kryterium „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
K3 – punkty uzyskane w kategorii „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
4) Ocena punktowa w kryterium
K1 – „cena brutto oferty” zostanie dokonana na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przeliczona zostanie według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
5) Ocena punktowa w kryterium
K2 – „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli.
6) Ocena punktowa w kryterium
K3 – „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa odbioru prób do badań laboratoryjnych z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładu Higieny Weterynaryjnej, Pracowni Badań Serologicznych, ul. Browarna 6, 65- 849 Zielona Góra i dostarczenie do następujących punktów: ZHW Poznań, ZHW Leszno, ZHW Wrocław, ZHW Zduńska Wola, PIWet Puławy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp, ul. Bohaterów Warszawy 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres:
- podstawowy: 54096km
- opcjonalny: 16320 km
Łącznie: 70416 km

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriów:
a) Cena oferty brutto – K1
b) Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi – K2
c) Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu– K3
2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenia oraz sposób oceny:
metoda punktowa wg wzoru
K1- Cena brutto oferty 60%
K1 = cena najniższa ze wszystkich ofert/cena oferty badanejx100pkt x60%
K2 – Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi 30 % 30,00 K2= suma punktów otrzymanych za rok produkcji
środka transportu (zgodnie z wykazem poniżej)/ liczba pojazdów (sztuk)
K2 - Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za rok produkcji środka przewozu:
• 2011 i niżej otrzyma 0 pkt
• 2012 otrzyma 5 pkt
• 2013 otrzyma 10 pkt
• 2014 do 2015 otrzyma 15 pkt
• 2016 do 2017 otrzyma 20 pkt
• 2018 do 2019 otrzyma 25 pkt
• 2020 i nowsze otrzyma 30 pkt
Niewskazanie roku produkcji środka przewozu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że brak jest możliwości samowolnej zmiany pojazdu. Wskazane pojazdy do realizacji zamówienia
będą musiały być wykorzystywane przez Wykonawcę. Zmiana środka przewozu w trakcie trwania usługi może nastąpić w przypadku
sprzedaży pojazdu, uszkodzenia lub długotrwałej niesprawności. Zamawiający dopuszcza wykazanie się pojazdem podmiotu
trzeciego.
K3 – Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu 10 %
K3- Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za czas podstawienia zastępczego środka przewozu liczony od momentu
wystąpienia awarii i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego:
• Do 4,0 godzin otrzyma 0 pkt
• Do 3,0 godzin otrzyma 5 pkt
• Do 2,0 godzin otrzyma 10 pkt
Czas podstawienia zastępczego środka przewozu należy podać w pełnych godzinach. Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji w
minutach Zamawiający dokona przeliczenia na godziny i zaokrągli do pełnych godzin (w górę) (np. 210 min/60 min = 3,5 h, co daje
rozpoczętą godzinę i wynosi 4,0h). Przy
zaoferowaniu terminu dłuższego niż 4,0 h, bądź niewpisania czasu podstawienia środka zastępczego skutkuje odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
RAZEM 100%
3) Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: K=K1 + K2+K3, gdzie:
K – całkowita liczba punktów
K1 – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto oferty”
K2 – punkty uzyskane w kryterium „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
K3 – punkty uzyskane w kategorii „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
4) Ocena punktowa w kryterium
K1 – „cena brutto oferty” zostanie dokonana na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przeliczona zostanie według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
5) Ocena punktowa w kryterium
K2 – „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli.
6) Ocena punktowa w kryterium
K3 – „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania nr 4, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru prób z:
1) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli, ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól, zwane dalej „PIW Nowa Sól”;
2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30B, 68-100 Żagań, zwane dalej „PIW Żagań”;
3) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, ul. Wrocławska 54,68-300 Lubsko, zwane dalej „PIW Żary z siedzibą w Lubsku”;
4) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 67-400 Wschowa, zwane dalej „PIW Wschowa”;
5) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim, ul. Chopina 1,
66-600 Krosno Odrzańskie, zwane dalej „PIW Krosno Odrzańskie”
6) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Browarna 4,
65-849 Zielona Góra, zwane dalej „PIW Zielona Góra”
i dostarczania ich bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładu Higieny Weterynaryjnej, ul. Bohaterów Warszawy 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres:
- podstawowy: 5 088 km
- opcjonalny: 2 544 km
Łącznie: 7 632 km

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriów:
a) Cena oferty brutto – K1
b) Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi – K2
c) Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu– K3
2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenia oraz sposób oceny:
metoda punktowa wg wzoru
K1- Cena brutto oferty 60%
K1 = cena najniższa ze wszystkich ofert/cena oferty badanejx100pkt x60%
K2 – Rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi 30 % 30,00 K2= suma punktów otrzymanych za rok produkcji
środka transportu (zgodnie z wykazem poniżej)/ liczba pojazdów (sztuk)
K2 - Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za rok produkcji środka przewozu:
• 2011 i niżej otrzyma 0 pkt
• 2012 otrzyma 5 pkt
• 2013 otrzyma 10 pkt
• 2014 do 2015 otrzyma 15 pkt
• 2016 do 2017 otrzyma 20 pkt
• 2018 do 2019 otrzyma 25 pkt
• 2020 i nowsze otrzyma 30 pkt
Niewskazanie roku produkcji środka przewozu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że brak jest możliwości samowolnej zmiany pojazdu. Wskazane pojazdy do realizacji zamówienia
będą musiały być wykorzystywane przez Wykonawcę. Zmiana środka przewozu w trakcie trwania usługi może nastąpić w przypadku
sprzedaży pojazdu, uszkodzenia lub długotrwałej niesprawności. Zamawiający dopuszcza wykazanie się pojazdem podmiotu
trzeciego.
K3 – Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu 10 %
K3- Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za czas podstawienia zastępczego środka przewozu liczony od momentu
wystąpienia awarii i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego:
• Do 4,0 godzin otrzyma 0 pkt
• Do 3,0 godzin otrzyma 5 pkt
• Do 2,0 godzin otrzyma 10 pkt
Czas podstawienia zastępczego środka przewozu należy podać w pełnych godzinach. Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji w
minutach Zamawiający dokona przeliczenia na godziny i zaokrągli do pełnych godzin (w górę) (np. 210 min/60 min = 3,5 h, co daje
rozpoczętą godzinę i wynosi 4,0h). Przy
zaoferowaniu terminu dłuższego niż 4,0 h, bądź niewpisania czasu podstawienia środka zastępczego skutkuje odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
RAZEM 100%
3) Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: K=K1 + K2+K3, gdzie:
K – całkowita liczba punktów
K1 – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto oferty”
K2 – punkty uzyskane w kryterium „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
K3 – punkty uzyskane w kategorii „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
4) Ocena punktowa w kryterium
K1 – „cena brutto oferty” zostanie dokonana na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przeliczona zostanie według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
5) Ocena punktowa w kryterium
K2 – „rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli.
6) Ocena punktowa w kryterium
K3 – „maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu”
zostanie dokonana według zasad opisanych w powyższej tabeli

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: maksymalny czas podstawienia zastępczego środka przewozu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w zadaniu nr 1 – dysponuje polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 25 000,00 zł,
b) w zadaniu nr 2 - dysponuje polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 25 000,00 zł,
c) w zadaniu nr 3 – dysponuje polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 70 000,00 zł,
d) w zadaniu nr 4 - dysponuje polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 25 000,00 zł,
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
d) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz będzie badał, czy nie
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:
1) odnoszących się przedmiotu umowy:
a) zwiększenie lub zmniejszenie liczby kilometrów przewidzianych dla danej trasy w razie konieczności jej zmiany o ponad 50 % liczby kilometrów dla danej trasy określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
b) zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zmniejszenie liczby kilometrów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy) o ponad 50 %, w szczególności w razie rezygnacji przez Zamawiającego ze świadczenia usług na określonej trasie lub w określone dni w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi,
2) odnoszących się do zmiany wynagrodzenia:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany przepisów dotyczących podatku VAT powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po Stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zmiana wynagrodzenia w przypadku dokonania zmiany w zakresie przedmiotu umowy na podstawie którejkolwiek z okoliczności określonych w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (liczby kilometrów określonych dla każdej z tras w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy), zmiana wynagrodzenia następuje proporcjonalnie do zmniejszonego bądź zwiększonego zakresu przedmiotu Umowy, zgodnie ze ryczałtową stawką brutto za 1 kilometr wskazaną w § 6 ust. 2 umowy;
- zmiana ryczałtowej stawki brutto za 1 kilometr wskazanej w § 6 ust. 2 umowy, uwzględniająca odpowiednio wzrost lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, w przypadku, gdy rozwiązania wprowadzone w wyniku zmiany dotyczącej zakresu lub sposobu świadczenia usług wiążą się z poniesieniem odpowiednio mniejszych lub zwiększonych kosztów realizacji zamówienia;
3) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia lub zakresu prac podwykonawcy – po uprzednim złożeniu wniosku i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak wymagane od Wykonawcy.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzu dostępnego na platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.