eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiśniowa › Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w WiśniowejOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej

1.3.) Oddział zamawiającego: Wisniowa 323

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000700217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiśniowa

1.5.2.) Miejscowość: Wiśniowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-412

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wisniowa.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wisniowa.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31ea257c-741f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00463649/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
https://bip.malopolska.pl/zpowwisniowej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1.)przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
za pośrednictwem dedykowanej zakładki „Korespondencja”.
2.) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: przetargi@wisniowa.malopolska.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy Zamawiającego
dostępnej pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl zostały opisane na przedmiotowej platformie w zakładce pn.: Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych w folderze ” Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 ”w pliku: „ 20221005 Instrukcja dla Wykonawcy.pdf ” dostępnym pod adresem internetowym:
https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=wisniowa-malopolska&
4. Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
7. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej ze względu na ograniczoną ilość zapisania
znaków w tym miejscu zostały opisane w rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ochrona danych osobowych – RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej, z siedzibą w Wiśniowej 323a; 32-412 Wiśniowa tel. +48 12 271 40 60, adres e-mail: sekretariat@wisniowa.edu.pl
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Oświatowych w Wiśniowej 32-412 Wiśniowa 323a oraz pod adresem e-mail: ido.lukasz@gmail.com*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej, numer postępowania: ZPOW.271.1.2022; prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wiśniowa
32-412 Wiśniowa 441, upoważnieni pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej 32-412 Wiśniowa 323a, oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie 02-672 przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436,
NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zespół Placówek Oświatowych
w Wiśniowej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
____________________
− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPOW.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 351341,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w
skali 100 punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia posiłku zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca w okolicznościach o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, musi wykazać, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia tzn. jeżeli zakład w którym przygotowywane są posiłki posiada ważną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. (Dz. U. z 2022, poz. 2132 z późn. zm.) oraz posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie wymogów przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zdolności technicznej
Dla spełnienia warunku określonego w art. 122 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia czyli minimum jednym pojazdem odpowiadającym wymaganiom sanitarno – higienicznym zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2132 z późn. zm.) – (wg wzoru wykazu narzędzi i urządzeń zał. Nr 4 do SWZ).
Nie spełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia w/w warunek winien spełniać przynajmniej jeden
z podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby , podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Wobec powyższego Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego podwykonawcy – zapisy niniejszego punktu 5 nie dotyczą zapisów kolejnego puntu 6.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w poprzednim zdaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejsze SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych następujących środków dowodowych.
a.) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – (według wzoru wykazu narzędzi stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).
6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych następujących środków dowodowych.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda:
Przedstawienia ważnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzającej lub warunkowo zatwierdzającej zakład wprowadzający do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t.j.
(Dz. U. z 2022, poz. 2132 z późn. zm.) oraz aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie wymogów przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Pozostała część podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zapisania w tym miejscu znajduje się w rozdziale XI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamów. wykonawca dołącza oświad. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświad. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi dowód potwierdz. brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępow., na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświad. o braku podstaw wykluczenia stanowi Zał. nr 2 do SWZ. Wzór oświad. o spełnianiu warunków udziału w postęp. stanowi Zał. nr 3 do SWZ.
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamów. przez wykonawców, oświad. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświad. te potwierdz. brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postęp. lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp.
3.Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. dołączają do oferty oświad., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Zał. nr 8 do SWZ.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniaj. zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniaj. zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamów. lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdz. że wykonawca realizując zamów., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zobowiąz. podmiotu udostępniaj. zasoby stanowi Zał. nr 5 do SWZ.
5.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniaj. zasoby, przedstawia, wraz z oświad. o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświad. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią odpowiednio Zał. nr 9 i Zał. nr 10 do SWZ.
6.Wykonawca/wykonawcy działający wspólnie wraz z ofertą składa/ją oświad. dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane jest w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 11 do SWZ.
7.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
8.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022 r. poz. 1233 z zm.).
9. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ.
10.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy.
11.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamów. publicznego.
Pełnomocnictwo powinni być załączone do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinni być załączone do oferty. Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3. Oświadczenie wstępne o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, składa oświadczenie według załącznika nr 2 oraz 3 do SWZ potwierdzające odpowiednio brak podstaw do wykluczenia, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca/wykonawcy działający wspólnie wraz z ofertą składa/ją oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane jest w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian Umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy:
a) w zakresie rezygnacji z wykonania części usług, przy czym minimalny zakres świadczenie Wykonawcy nie może być niższy od 75% całości umowy,
b) w zakresie zmiany warunków płatności,
c) w zakresie zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 4 ust. 2 i następne umowy,
d) w zakresie tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:
 stawki podatku od towaru i usług,
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207 z późn. zm.),
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych usług.
e) w zakresie gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy,
f) w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego,
g) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni itp.. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.
h) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,
Pozostały rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zapisania w tym miejscu znajduje się w § 13 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.