eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemodlin › "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365932620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Powstań Śląskich 37

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@cuwniemodlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cuwniemodlin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be1863c7-7492-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059143/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https: //miniportal.uzp.gov.pl/;
2) adresu ePUAP Centrum Usług Wspólnych: /ZEFONiemodlin/SkrytkaESP,
3) poczty elektronicznej: dyrektor@cuwniemodlin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy postępowania: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/pocztę elektroniczną.
5.Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ klikając opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) w zakładce „Przetargi”.
6.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
7.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania: CUW.261.1.2022
8.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: dyrektor@cuwniemodlin.pl
9.Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
10.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.
11.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną do maksymalnej wielkości 20 MB.
12.W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje sposób komunikowania się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
13.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
14.Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się między innymi formaty plików: .rft; .pdf; .xlsx .xls; odt; doc; docx; Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .docx .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Niemodlin – Centrum Usług Wspólnych, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin;
2. W jednostce wyznaczony został inspektor ochrony danych, kontakt z administratorem: mail: kzdaniewicz@cuwniemodlin.pl lub pisemnie na adres administratora danych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.261.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania całościowego zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r.” i obejmuje swoim zakresem dowóz uczniów w obrębie następujących czterech trasach, stanowiących przedmiot zamówienia:
1) TRASA 1
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Niemodlinie oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie
z Załącznikiem Nr 10 do SWZ.
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w Załączniku Nr 10 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 109
2) TRASA 2
Dowóz dzieci z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz
z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej
w Graczach na trasie opisanej zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SWZ.
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w Załączniku Nr 11 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 87.
3) TRASA 3
Dowóz uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej przy ZS w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do SWZ
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 12 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 122.
4) TRASA 4
Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz
z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej
w Graczach na trasie opisanej zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do SWZ.
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 13 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 32.

Ogółem liczba kilometrów: 350
Liczba dni nauki szkolnej: 181 (Zamawiający zastrzega, że przyjęta szacunkowa liczba dni służy do skalkulowania ceny oferty)

Dodatkowe zapisy opisu przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ, tj.:
1) cena – waga 60 %
2) „postępowanie w sytuacjach awaryjnych” (czas podstawienia taboru zastępczego) – 40%
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami, które mają przypisana WAGĘ w skali od 0-100 wskazanymi jw.
2. Sposób oceny ofert:
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów: 60
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto podane w formularzu oferty.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Pp = (Cn / Co)*100 punktów*60%
gdzie:
Pp – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Co – cena oferty badanej (rozpatrywanej).
2) Kryterium „postępowanie w sytuacjach awaryjnych” (czas podstawienia taboru zastępczego) – maksymalna ilość punktów: 40
W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymagane będzie podstawienie taboru zastępczego w sytuacjach awaryjnych.
Liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana na podstawie zaznaczonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym opcji, w sposób następujący:
- czas podstawienia taboru zastępczego będzie większy niż 30 minut – 0 punktów,
- czas podstawienia taboru zastępczego będzie wynosił od 20 do 30 minut – 20 punktów,
- czas podstawienia taboru zastępczego będzie mniejszy niż 20 minut – 40 punktów
W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni kryterium w ofercie lub uzupełni kilka pól Zamawiający przyzna 0 punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku
sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadającą wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej SWZ.
4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem trzeciej cyfry po przecinku tj.: części setnych zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych zastosowanych w programie Excel.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (kryterium „Cena”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „postępowanie w sytuacjach awaryjnych” (czas podstawienia taboru zastępczego)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU DOTYCZĄCE:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy
z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201),
2) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia był lub jest przewóz uczniów o wartości min. 30 000 zł brutto;
Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca wykazuje usługę nadal trwającą, musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość min. 30 000 zł brutto.
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga: Zamawiający informuje, że uzna za wykonane/wykonywane w sposób ciągły usługi przerwane przez przerwę związaną z wystąpieniem epidemii (COVID19).
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
-co najmniej jedną osobą (na każdą trasę odrębnie), która będzie pełnić funkcję kierowcy, posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniającej do prowadzenia pojazdów, o których mowa poniżej w punkcie 4c) z minimum 1 rocznym doświadczeniem w zakresie przewozu osób oraz
-co najmniej jednym opiekunem (na każdą trasę odrębnie)
Wymagania względem opiekunów: funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca w pełni zdolność do czynności prawnych.
Zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. W autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun.
c) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym, czyli środkami transportu sprawnymi technicznie, na poszczególnych trasach, do przewozu co najmniej następującej liczby osób:
-TRASA 1: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz kierowcy i opiekuna,
- TRASA 2: środek transportu zapewniający przewóz 46 uczniów oraz kierowcy i opiekuna,
-TRASA 3: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz kierowcy i opiekuna,
- TRASA 4: środek transportu zapewniający przewóz 31 uczniów oraz kierowcy i opiekuna.
UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by kierujący pojazdem wykonującym przewóz spełniał wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym. Uczniowie winni mieć zapewnione miejsca siedzące. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia jednego pojazdu na każdej trasie. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej trasy. W Załączniku Nr 8 do SWZ należy podać nazwę producenta pojazdu, model, rok produkcji, podstawę dysponowania pojazdem oraz liczbę miejsc siedzących – na podstawie dowodu rejestracyjnego.
Każdy pojazd musi spełniać następujące wymagania:
-posiadać dowody rejestracyjne pojazdu wraz z opłaconymi ubezpieczeniami – polisami OC,
-być wyposażony w pasy bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu,
-posiadać ważne badania diagnostyczne,
-mieć odpowiednie oznakowanie pojazdu,
-spełniać odpowiednie warunki bhp i warunki higieniczne (niezbędne wyposażenie to m.in.: gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach),
-posiadać sprawne ogrzewanie (bezwzględnie wymagane w miesiącach, gdy panują niższe temperatury).
2. Mając na uwadze art. 117 ustawy Zamawiający zastrzega, że:
1) odnośnie warunku określonego w ust. 2 pkt. 2 lit. a - spełnienie tego warunku powinien wykazać Wykonawca, który będzie realizował dowóz dzieci; w przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie realizowali przedmiot zamówienia wówczas każdy z nich powinien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku (wyjątkiem może być sytuacja, w której np. Wykonawcy będą wspólnie realizować przedmiot zamówienia w ramach prowadzonej wspólnie działalności m.in. spółki cywilne; wówczas mogą wykazać, że łącznie spełniają przedmiotowy warunek – uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wystawione na podmiot/y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i/lub realizujący/ce przedmiot zamówienia);
2) odnośnie warunku w ust. 2 pkt. 4 lit. a - spełnienie tego warunku powinien wykazać Wykonawca, który będzie realizował dowóz dzieci; w przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie realizowali przedmiot zamówienia wówczas każdy z nich powinien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku (wyjątkiem może być sytuacja, w której np. Wykonawcy będą wspólnie realizować przedmiot zamówienia w ramach prowadzonej wspólnie działalności m.in. spółki cywilne, konsorcja; wówczas mogą wykazać, że łącznie spełniają przedmiotowy warunek – doświadczenie zdobyte/zdobywane przez podmiot/y wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia i/lub realizujący/ce przedmiot zamówienia);
3) odnośnie warunku określonego w ust. 2 pkt. 4 lit. b – co najmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać jego spełnienie; Wykonawcy mogą również wykazać, że łącznie spełniają przedmiotowy warunek;
4) odnośnie warunku określonego w ust. 2 pkt. 4 lit. c – co najmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać jego spełnienie; Wykonawcy mogą również wykazać, że łącznie spełniają przedmiotowy warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ;
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (pojazdy) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg Załącznika Nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenia wstępne Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ. W załączniku Wykonawca składa również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z Pełnomocnikiem.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Warunek w zakresie doświadczenia, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi potwierdzać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania, przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.
10. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określone są w załączniku nr 2 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia został określony w zakresie dat, ze względu na rodzaj i specyfikę zamówienia, dotyczącą dowozu uczniów. W związku z powyższym zamówienie będzie realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej. Zamawiający nie miał możliwości określenia terminu wykonania zamówienia w inny sposób.
Dodatkowe warunki wykluczenia:
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.