eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiszkowo › Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KISZKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kiszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-280

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kiszkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiszkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9359fe70-748e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025281/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kiszkowo.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: http://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej:ug@kiszkowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza
do komunikacji”.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostepniającego zasoby, kosztorys, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w punktach określonych w
części II SWZ pkt II składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
a) droga elektroniczna : ug@kiszkowo.pl
b) poprzez platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. Dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty i wniosku), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kiszkowo jest XL IT Konsultacje, Projekty, Szkolenia Renata Podlewska, iod@kiszkowo.pl *
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia obejmuje
A. zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 716, 868, 1093, 1505 z późn. zm.) dla 68 punktów poboru dot. oświetlania ulicznego oraz 69 punktów poboru dot. obiektów gminnych.
B. wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (nr 3 do umowy).
3.1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do:
C. 1 grupy – oświetlenie uliczne oraz
D. 2 grupy – obiekty
E. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej z mocami zamówionymi zawiera:
ZAŁĄCZNIK A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz PPE dot. oświetlenia ulicznego, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ZAŁĄCZNIK B – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz PPE dot. obiektów, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Prognozowane szacunkowe łączne zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wynosi 544 MWh, w tym:
252 MWh dot. obiektów gminnych,
292 MWh dot. oświetlenia ulicznego.
Szacunkowe poziomy zużycia energii elektrycznej od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oparte są na rzeczywistym poborze energii elektrycznej w okresie 2018 r. – 2020 r.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 5 do SWZ.
5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%.
6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
7. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia – energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami, które zapewniał będzie OSD.
8. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
9. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej przy stałych cenach jednostkowych za 1 MWh w całym okresie realizacji zamówienia.
10.1 Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich formalności
i czynności niezbędnych do przejęcia obowiązków sprzedawcy energii w terminie umożliwiającym rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej od dnia 01.01.2023 r.
10.2 Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów.
10.3 Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem tych czynności jak również kosztów wynikających z uchybień Wykonawcy wynikłych
w trakcie ich realizacji. Zamawiający może dochodzić odszkodowania wynikającego
z niedotrzymania terminu oraz innych poniesionych szkód z winy Wykonawcy.
11.1 Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej odbywa się po raz kolejny dla wszystkich punktów poboru.
11.2 Ważność obowiązującej umowy na zakup energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru upływa z dniem 31.12.2022 r.
13.1 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiającego jest ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań.
13.2 Zamawiający ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiszkowo na czas nieoznaczony.
14.1 Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo (załącznik nr 6 do SWZ), zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.2 Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy.
15. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
 Załącznik nr A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. oświetlania ulicznego
 Załącznik nr B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. obiektów gminnych
 Wzorze umowy – załącznik nr 5
17. Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.
18. Zamawiający uznaje, że Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia weźmie pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na realizację zamówienia i uwzględnić je w proponowanej cenie ofertowej w PLN.
19. Forma płatności:
- przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego i jego potwierdzeniu.
- termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania.
21. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji.
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, tj. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie musi spełniać
warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich
musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
d) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Ocenę spełniania ww. warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia - Wykazu wyposażenia,
urządzeń na zasadzie spełnia/nie spełnia
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia).
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SIWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ
b) ważnej Koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu,
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 13.12.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.3 Gwarancjach bankowych.
3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
5 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zmawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zakresu, rodzaju zmiany oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 13 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: http://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej:ug@kiszkowo.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.