eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432686460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podwale 3A

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-117

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 466 50 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 466 50 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@986.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.986.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6f0ec1b-748c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz drogą elektroniczną, przez którą należy rozumieć pocztę elektroniczną lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ww. formularzy wynosi 150 MB. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zamawiający przekaże link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na <<Liście wszystkich postępowań>> w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki <<Postępowania>>. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w sposób zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415).
Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać swój adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska Miasta Lublin z siedzibą 20-117 Lublin, przy ul. Podwale 3A, zwana dalej Administratorem.
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u Administratora: e-mail: iod@986.pl
tel. 81 466 50 40; lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w pkt 1.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 Pzp.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10) Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Straży Miejskiej Miasta Lublin.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SM-FN-AD.220.3.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2023 r. w systemie bezgotówkowym, przy użyciu kart paliwowych paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz zbiorników przenośnych poprzez tankowanie paliwa na czynnych całodobowo stacjach paliwowych wybranego Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedną stacją paliwową. Stacja/stacje musi/muszą znajdować się w granicach administracyjnych miasta Lublin i być czynna/e przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
Poszczególne rodzaje paliwa muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 ze zm.) i być zgodne z Polskimi Normami PN-EN ISO 4259-1:2018-01, PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06 oraz dopuszczone do obrotu na terytorium UE.
Zakres zamówienia obejmuje szacunkowe ilości następującego paliwa:
1) benzyna bezołowiowa (E95) – 13 000 L
2) olej napędowy (ON) – 6 500 L
3) skroplony gaz ropopochodny (LPG) – 16 000 L

4.2.6.) Główny kod CPV: 09130000-9 - Ropa naftowa i destylaty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, a następnie oferty zostaną ocenione pod względem kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesje, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1835 ze zm.) w zakresie obrotu paliwami objętego niniejszym zamówieniem.
2) Posiadanie zdolności technicznych lub zawodowych - doświadczenia - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Wymagane jest podanie wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z przyczyn obiektywnych, Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – dowodem będzie oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykazuje zrealizowanie dostaw na rzecz Zamawiającego.
3) Posiadanie zdolności technicznych lub zawodowych – potencjał techniczny - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną stacją paliw w granicach administracyjnych miasta Lublin oferującą całodobowo każdy z rodzajów paliwa objętych niniejszym zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
1) na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie przepisu art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) koncesję wystawioną przez Urząd Regulacji Energetyki zezwalającą na obrót paliwami objętymi przedmiotem zamówienia,
2) wykaz wykonanych dostaw wg załącznika nr 3 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia,
3) wykaz stacji paliwowych, którymi dysponuje Wykonawca wg załącznika nr 4 do SWZ,
4) Wykonawca w sytuacji, gdy polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedkłada wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o niepodleganiu wykluczeniu spełnić musi każdy Wykonawca.
Każdy z Wykonawców obowiązany jest posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz wykazać potencjał techniczny lub zawodowy w postaci dysponowania przynajmniej jedną stacją paliwową zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta Lublin
Zamawiający spełnianie warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych w postaci doświadczenia oceni dla Wykonawców wspólnie
Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę pomiędzy Wykonawcami

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% ogólnej wartości dostawy wskazanej.
Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% ogólnej wartości dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.