eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ozorków › Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ozorków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057796

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wigury 14

1.5.2.) Miejscowość: Ozorków

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-035

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ug-ozorkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug-ozorkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb63b60b-748d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040950/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

app.sidaspzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: app.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na stronie zamowienia.sidaspzp.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ (https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-ozorkow) oraz na stronie BIP bip.ugozorkow.nv.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
3. Składanie ofert odbywa się poprzez Platformę Zamówień Publicznych PZP SIDAS, który dostępny jest po zalogowaniu na stronie app.sidaspzp.pl.
4. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344).
5. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
1) Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o wyjaśnienie SWZ):
a) za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej gmina@ug-ozorkow.pl,
2) Po upływie terminu składania ofert między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych PZP SIDAS – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert.
6. Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych PZP SIDAS:
a) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
b) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówieni, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.
c) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w postanowieniach SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŚ.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Ozorków w zakresie odłapywania, transportu do schroniska oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ozorków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: adopcyjność

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp): Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy PZP): Spełnienie warunku zostanie uznane , jeżeli Wykonawca złoży:
1) Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zmianami);
2) Decyzję o nadaniu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt (Dz.U. z 2020r. poz. 1421 ze zmianami).
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy PZP):
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 116 ustawy PZP):
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca złoży:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), który będzie zawierał wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymywania zwierząt w schronisku, w okresie co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanie w ramach jednej umowy każda usługa.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), który będzie zawierał narzędzia i urządzenia co najmniej w zakresie: samochód przystosowany do transportu zwierząt oraz sprzęt do wyłapania zwierząt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zmianami);
4) Decyzję o nadaniu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 1855 ze zmianami).
5) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ);
Wymagane jest wykazanie: wykonania co najmniej 3 usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymywania zwierząt w schronisku, w okresie co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanie w ramach jednej umowy każda usługa.
6) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ);
Wymagane jest wykazanie dysponowaniem co najmniej:
 samochodem przystosowanym do transportu zwierząt,
 sprzętem do wyłapania zwierząt.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 455 ustawy PZP. Stosownie do treści art. 454 ust. PZP niedopuszczalna jest istotna zmiana zawartej umowy.
Szczegółowe zmiany umowy zawarte zostały w postanowieniach umowy będącej załącznikiem do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Ozorkowie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.