eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR w RybnikuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSIR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 72

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4227853

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir.zam@miastorybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mosir.rybnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport, rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58e391e7-7483-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475677

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022652/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR w Rybniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mosir.rybnik.pl/przetargi/fdm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.mosir.rybnik.pl/przetargi/fdm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mosir.zam@miastorybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów
(innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie
potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać
również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: mosir.zam@miastorybnik.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
mosir.zam@miastorybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gliwickiej 72, 44 – 200 Rybnik
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: zarzad@kwiecienpartnerzy.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/PN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

VI. Opis przedmiotu zamówienia
1. Ochrona fizyczna stadionu miejskiego i stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej 72,
I. 1 pracownik ochrony w godz. od 2200 do 600.
Do zadań pracownika ochrony będzie należeć:
a) strzeżenie mienia przed kradzieżą, rabunkiem, dewastacją,
b) zamykanie bram wejściowych na obiekty,
c) obchód obiektów,
d) wsparcie przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, bójki, kradzieże, odmowa wykonania poleceń dot. np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie itp., powiadomienie odpowiednich służb.
Termin realizacji usługi: od 02.01.2023r. do godz. 8.00 w dniu 02.01.2024r.
2. Ochrona fizyczna kompleksu sportowego obejmującego Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „RUDA”, plac zabaw, lodowisko, boiska RKP przy ul. Gliwickiej 72 przy założeniach:
I. ochrona fizyczna przez 1 pracownika ochrony w godz. od 2200 do 600
Do zadań pracownika ochrony będzie należeć:
a) strzeżenie mienia przed kradzieżą, rabunkiem, dewastacją,
b) zamykanie bram wejściowych na obiekty,
c) obchód obiektów.
Termin realizacji usługi: od 02.01.2023r. do 31.05.2023r. oraz od 01.09.2023 do godz. 8.00 w dniu 02.01.2024r.
II. transport wartości pieniężnych polegający na pobraniu za pokwitowaniem pakietu pieniężnego
z pomieszczenia kasowego ORS „RUDA” i zdeponowaniu do wrzutni nocnej banku PKO BP przy
ul. 3 Maja 30 (budynek K1), po telefonicznym zamówieniu konwoju (w dni słoneczne – konwój 1 raz dziennie, w dniu upalne – konwój 2 razy dziennie).
Termin realizacji usługi: od 01.06.2023r. do 03.09.2023r.

3. Monitoring obiektów MOSiR obejmujący:
a) całodobowy odbiór drogą telefoniczną sygnałów alarmowych generowanych przez lokalny system alarmowy na terenie następujących obiektów:
- Rybnik – Kamień, ul. Hotelowa (warsztaty)
- Rybnik – Radziejów, ul. Szyb Marcin (boisko)
- Rybnik – Niedobczyce, ul. Górnośląska (boisko)
- Rybnik – Niedobczyce, ul. Górnośląska 108 (sala gimnastyczna)
- Rybnik – Chwałowice, ul. 1 Maja 1 (basen)
- Rybnik – ul. Floriańska 1 (budynek „Bushido”)
- Rybnik – ul. Jastrzębska 3b – hala widowiskowo – sportowa
- Rybnik – Niewiadom, ul. Sportowa 88 (boisko)
- Rybnik – Ligocka Kuźnia, ul. Partyzantów (boisko)
- Rybnik – Grabownia, ul. Skowronków (boisko)
- Rybnik – Ochojec, ul. Cystersów 34 (boisko)
b) w przypadku odebrania sygnału alarmowego z obiektu – natychmiastowe wysłanie Zespołu Interwencyjnego celem rozpoznania rodzaju zagrożenia i podjęcie niezbędnych czynności interwencyjnych i zabezpieczenie obiektu do momentu przybycia Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych,
c) powiadomienie o zaistniałym zagrożeniu na terenie monitorowanym Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
d) czynności konserwacyjne systemu alarmowego polegające na przeprowadzeniu konserwacji obejmującej utrzymanie systemu alarmowego w stałej sprawności. Czynności konserwacyjne nie dotyczą bieżących napraw, które będą utrzymywały system alarmowy w pełnej sprawności.
Termin realizacji usługi: od godz. 8.00 w dniu 02.01.2023r. do godz. 8.00 w dniu 02.01.2024r.
4. Transport wartości pieniężnych
- jeden przejazd (konwój) obejmuje pobranie o godz. 1500, za pokwitowaniem, pakietu pieniężnego z pomieszczenia kasowego pływalni krytej w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Jastrzębskiej 3a, a następnie przejazd i pobranie pakietu pieniężnego z pomieszczenia kasowego pływalni w Rybniku przy ul. Powstańców 40/42, następnie przejazd i pobranie pakietu pieniężnego z CRiR „Bushido” przy ul. Floriańskiej 1 i następnie zdeponowaniu wszystkich trzech pakietów do wrzutni Banku PKO BP przy ul. 1 Maja 30 (budynek K1), w każdy poniedziałek oraz w ostatni dzień danego miesiąca a także dodatkowo w inny dzień, w razie potrzeby, na telefoniczne zamówienie.
Termin realizacji usługi: od 02.01.2023r. do 02.01.2024r.
5. Asysta kasjerki
Wykonawca w każdy piątek, w ostatnim roboczym dniu miesiąca, w dniach przypadających na wypłatę oraz dodatkowo w inny dzień w razie potrzeby po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu, przewiezie kasjerkę do banku oraz dokona konwojowania wartości pieniężnych pobranych w banku do kasy Administracji przy ul. Gliwickiej 72.
Termin realizacji usługi: od 02.01.2023r. do 02.01.2024r.
UWAGA: Przed każdym wyjazdem w charakterze asysty kasjerki Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z Zamawiającym celem potwierdzenia jego zasadności.
6. Zabezpieczenie wydarzeń sportowych organizowanych przez MOSiR Rybnik w roku 2023:
1. Ochrona w godzinach: od 0600 do 2100 - szacowana ilość rb-godz./1 pracownika – 56h
2. Ochrona w godzinach: od 2100 do 0600 - szacowana ilość rb-godz./1 pracownika – 56h

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2024-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium I: Cena 60 pkt
Kryterium II: Czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia (Cd) 40 pkt
Kryterium I: Cena (C) – 60 pkt
Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie
z poniższym wzorem:
Cmin
----------------------------- x 60 pkt = liczba punktów dla danej oferty
Co
gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena ocenianej oferty
W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przyzna ofercie w kryterium cena 60 pkt.

Kryterium II Czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia (Cd)– 40 pkt
W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany przez Wykonawcę czas dojazdu grupy interwencyjnej. Punkty przyznawane będą według poniższej zasady:
1) Czas dojazdu 10 minut i mniej – 40 pkt
2) Czas dojazdu 15 minut – 20 pkt
3) Czas dojazdu 20 minut – 0 pkt

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.
5. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru: S = C + Cd
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 5. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania i wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacją na Ukrainie.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995). Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnianie warunku,
a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz musi zawierać co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia, każda trwająca minimum 12 kolejnych miesięcy i każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto w skali roku. Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.

W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: koncesja wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995). Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnianie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zapisach zawartych w § 5 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.