eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Roboty budowlane na dostawę i montaż rozdzielni głównej nN 0,4kV (RD-BC) dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane na dostawę i montaż rozdzielni głównej nN 0,4kV (RD-BC) dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01041897300111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 24 A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-410

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.grzenkowicz@tvp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.tvp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadawca telewizyjny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane na dostawę i montaż rozdzielni głównej nN 0,4kV (RD-BC) dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb0a51d0-6fdd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tvp.eb2b.com.pl/public-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Załącznikowi nr 2 i 3 do SWZ (jednocześnie Załącznik nr 2 i 3 do projektowanych postanowień umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ – zwanych dalej „Wzorem umowy”), Zamawiający nadał klauzulę poufności bowiem zawarte w nim informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
2. Przekazanie Wykonawcy Załącznika nr 2 i 3 do SWZ będzie możliwe po przekazaniu Zamawiającemu Umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ – zwany dalej „Umową OZP” – podpisanej przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać przy składaniu Umowy OZP w sposób wskazany w pkt 4.5 SWZ. Umowa OZP musi być sporządzona i przekazana w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
3. Wraz z Umową OZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, dokumentem właściwym jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru albo dokument na podstawie którego dokonuje się wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z pełnomocnictwem określającym jego zakres, przekazuje się dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia pkt 9.4-9.5 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Załączniki nr 2 i 3 do SWZ , po spełnieniu wymagań opisanych w pkt 4.4-4.5 SWZ, zostaną udostępniony osobie należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym po numerem 502461666 w godzinach 10.00-13.00.
5. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 lub 3 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego wniosku za pośrednictwem Platformy, w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu na następujący nr telefonu komórkowego: 502461666 wg następującej kolejności: skrócona nazwa Wykonawcy, hasło do zaszyfrowanego pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak dopełnienia przez Wykonawcę powyższych wymogów formalnych i niemożliwość odszyfrowania pliku, w celu zapoznania się z treścią wniosku o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 lub 3 do SWZ.
6. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne lub informacje ściśle związane z informacjami poufnymi, odnoszącymi się do treści do Załącznika nr 2 lub 3 do SWZ, w celu zachowania ich poufności, nie zostaną one zamieszczone na Platformie. Informacje, o których mowa w zdaniu 1 będą przekazywane jedynie tym Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Załącznik nr 2 li 3 do SWZ

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”.
Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty, dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty, oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TXSS/4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane na dostawę i montaż rozdzielni głównej nN 0,4kV (RD-BC) dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto, waga – 100 %.
Ocena ofert w kryterium cena brutto dokonywana będzie wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn : Cb) x 100%.
gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – cena brutto badanej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia na roboty w zakresie instalacji elektrycznych związanych z budową, przebudową lub modernizacją rozdzielni 0,4 kV, obejmujących dostawę wraz z montażem transformatorów 15/0,4 kV o mocy 250 kW lub większej i rozdzielni 0,4 kV o prądzie In=1000A lub większym, o wartościach nie mniejszych niż 350 tys. zł brutto każde (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia tj.: • Ekspert nr 1 – osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne typu E grupy 1 do 20 kV • Ekspert nr 2 - osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne typu D grupy 1 do 20 kV - do nadzoru prac instalacyjnych.
UWAGA 1: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji ekspertów w celu wykazania spełnienia warunków tj. Wykonawca musi wskazać różne osoby posiadające w/w kwalifikacje.
UWAGA 2: W czasie prowadzenia prac na rozdzielni musi być obecny przynajmniej jeden Ekspert nr 2
3. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy złożyć:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
2. Na wezwanie należy złożyć
Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 SWZ:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SWZ pkt 3 i 4) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SWZ pkt 3 i 4) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą:
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2. pełnomocnictwo albo inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.1;
3. opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SWZ pkt 3 i 4) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodne w treści z Załącznikiem nr 7 i 8 do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ oraz spełnia warunek/warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ
5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
6. oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzorów stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SWZ). Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ.
3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3. SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
1) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron;
2) zaprzestania lub zawieszenia produkcji Urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza zmianę na urządzenie o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia określonego Umowie.
3) w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, związanej z wystąpieniem COVID-19 oraz w przypadku wystąpienia opóźnień w łańcuchach dostaw elementów i komponentów niezbędnych do wyprodukowania Urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę, której Strona przy dochowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć i która może wpłynąć lub wpływa na należyte wykonanie Umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że zmiana okoliczności, o której mowa w zd.1 może wpływać lub wpływa na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez:
a) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania Umowy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zmiana sposobu wykonywania Umowy będzie miała wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
d) zmianę sposobu płatności wynagrodzenia, o ile będzie ona związana ze zmianami określonymi w lit. a)-c).
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tvp.eb2b.com.pl/public-auctions.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania Ogłoszenie nr 2022/BZP 00425754/01 z dnia 2022-11-07
2022-11-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
W załączeniu SWZ z korektą w pkt 4.3 i następne - uzupełniłem wszędzie , że oprócz zał. nr 2 też zał 3 .
I to samo musisz zrobić w ogłoszeniu.
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00154754/01 z dnia 2022-05-12
2022-05-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2.Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.