eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Kompleksowe świadczenie usług pralniczych w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384871421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 23

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-231

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bosbydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bosbydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie hotele, obiekty sportowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bf80c11-73e5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/690490

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/690490 (dalej Platforma zakupowa).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania:
1) Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami , w tym przesyłanie:
a) pytań do treści SWZ,
b) odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
c) wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,
d) odwołania i inne
odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”. Powyższe nie dotyczy składania ofert.
2) Komunikacja przez „wyślij wiadomość” umożliwia przesyłanie plików lub spakowanego katalogu (załączników). Limit objętości plików lub spakowanych folderów wynosi do 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
3) Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie danego postępowania w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa się niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na Platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchroni-zowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Na stronie Platformy zakupowej dostępne są:
1) „Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus sp. z o.o.” , w którym zawarte są wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania wszelkiego rodzaju dokumentów:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2) „Instrukcja dla wykonawców” :
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zakupowej Wykonawca zapoznał się z w/w dokumentami oraz zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. Założenie konta gwarantuje dostęp do pełnej funkcjonalności działania Platformy zakupowej.
4. Informacje związane z aspektami technicznymi korzystania z Platformy zakupowej można uzyskać w Centrum Wsparcia Klienta Platformy zakupowej pod numerem telefonu 22 101-02-02 od pon. do pt w godz. 7 -17;
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w spawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2415).
6. W sytuacjach awaryjnych (np. przerwa w funkcjonowaniu lub niedziałanie Platformy zakupowej) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: zamowienia@bosbydgoszcz.pl , z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO zawarty jest w pkt XL SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny RODO zawarty jest w pkt XL SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych w 2023 roku w zakresie i warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. W ramach prawa opcji Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości asortymentu pralniczego . W związku ze zwiększeniem ilości asortymentu pralniczego Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia Zamawiającego w dodatkowe wózki/kosze na brudny asortyment pralniczy oraz worki poliestrowe do asortymentu pralniczego restauracyjnego. W ramach prawa opcji dopuszcza się zwiększenie rodzaju asortymentu pralniczego, przez co rozumie się asortyment wymagający specjalnych warunków prania , odrębnych niż standardowo przyjęty dla asortymentu określonego w przedmiotowym zamówieniu.
3. Łączna wartość realizacji usług w ramach prawa opcji wynosić będzie do 25% wartości zawartej umowy ( o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy).
4. Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy (dotyczy to również sytuacji, kiedy strony umowy za pomocą aneksu przedłużą termin realizacji umowy).
5. Usługi objęte prawem opcji będą realizowane na rzecz Hotelu Zawisza lub Przystani Bydgoszcz lub innych obiektów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Bydgoszczy. W przypadku konieczności realizacji umowy poza Bydgoszcz, wraz z uruchomieniem prawa opcji dopuszcza się ustalenie odrębnych warunków odbioru i dostawy asortymentu pralniczego.
6. Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
1) Konieczność świadczenia usług pralniczych w innych obiektach wskazanych przez Zamawiającego,
2) Konieczność zachowania ciągłości usługi, także w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem na wybór kolejnego usługodawcy.
3) Konieczność zwiększenia asortymentu. Przez zwiększenie asortymentu należy rozu-mieć asortyment nie ujęty w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres usług objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania. Przez pisemne zlecenie należy rozumieć także zlecenie przesłane droga elektroniczną.
8. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w §5 ust. 1 niniejszej umowy oraz rzeczywiste ilości zrealizowanych w ramach opcji, z zastrzeżeniem ust. 10
10. W przypadku gdy prawo opcji dot. asortymentu nie ujętego w opisie przedmiotu zamówienia, to ceną zakupu opcji jest cena jednostkowa uzgodniona przez strony w dniu uruchomienia opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium „Cena” – C: znaczenie – 100%,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia aktualnych na dzień ich złożenia:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia zostanie wraz z wezwaniem do jego złożenia.
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie przesłany wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) *Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo składa:
- Wykonawca, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj zakres dopuszczalnych zmian zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są we wzorze umowy załączonym do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/690490

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu 13.12.2022 o godz. 9:05. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) *Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo składa:
- Wykonawca, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
3. Oferta wraz z załącznikami składane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej i muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione.
5. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi :1.1.2023
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. 2022, POZ. 835).
6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawi decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
6.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wymienionych w pkt 1 .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.