eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › ZAOPATRZENIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PALIWA PŁYNNEOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAOPATRZENIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PALIWA PŁYNNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227806421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAOPATRZENIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PALIWA PŁYNNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdee0c64-7477-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ organizer-preview-auction.html/376263/zaopatrzenie-zarzad-drog-powiatowych-w-paliwa-plynne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:„Platforma”) pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adreseminternetowymhttps://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, e mail: iod@powiat-otwocki.pl ,• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),dalej „ustawa Pzp”;• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;• posiada Pani/Pan: ** na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; **na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; **na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; **prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu: **w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; **prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; **na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-32/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów oraz maszyn należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w ilości nie większej niż:
a) Benzyny bezołowiowej (Pb 95) 8 000 litrów
b) Benzyny bezołowiowej (Pb 98) 1 000 litrów
c) Oleju napędowego (ON) 90 000 litrów
2. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz wymagania norm PN-EN 590 + A1:2017-06 i PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1:2017-11;
3. Olej napędowy będzie wykorzystywany do samochodów i urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego zaś benzyna bezołowiowa do maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego. Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów, pojazdów, maszyn i urządzeń.
4. Dostawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Dostawcy, przez co najmniej 11 godzin w ciągu doby tj. od 7.00 do godz. 18.00 ,
5. Odbiór paliwa odbywa się będzie bezgotówkowo,
6. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych w siedzibie Zamawiającego, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego;
7. Wynagrodzenie za dostarczone paliwo może ulec zmianie poprzez zmianę cen jednostkowych dostarczanych przez Dostawcę paliw jedynie.
8. Wykonawca każdorazowo wystawi faktury VAT, które muszą zawierać: nurem umowy, datę i godzinę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego paliwa z uwzględnieniem upustu, Faktura VAT za zakupione paliwo należy wystawiać nie rzadziej niż raz w tygodniu, Do przekładanej faktury należy dołączyć dowód wydania paliwa np. WZ, które musi zawierać datę i godzinę tankowania, ilość i rodzaj zakupionego paliwa numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, czytelne imię i nazwisko osoby pobierającej oraz podpis osoby pobierającej paliwo;
9. Minimalna wartość Świadczenia ze strony zamawiającego z tytułu realizacji umowy stanowi 50% ilość każdego paliwa.
10. Zamawiający po zawarciu umowy a przed pierwszym tankowaniem przekaże listę osób uprawnionych do pobierania paliwa – tankowania bezpośredniego samochodów, pojazdów i maszyn. Lista osób upoważnionych do odbioru paliwa może ulegać zmianie. Wykonawca nie wyda paliwa osobom spoza listy osób uprawnionych do pobierania paliwa.
11. Zamawiający po zawarciu umowy a przed pierwszym tankowaniem przekaże listę osób uprawnionych do pobierania paliwa do zbiorników zewnętrznych. Lista osób upoważnionych do odbioru paliwa może ulegać zmianie. Wykonawca nie wyda paliwa osobom spoza listy osób uprawnionych do pobierania paliwa.
12. Wykonawca na życzenie Zamawiającego udostępni nagranie lub zdjęcie z przeprowadzonego tankowania.
13. W nagłych i nieprzewidzianych przypadkach, gdy nie ma możliwości tankowania na wskazanej w ofercie stacji benzynowej Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, przy czym wskazana stacja nie może być w dalszej odległości niż 15 km od pierwotnej stacji.


Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132200-5 - Benzyna ołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wartośc stałego upustu dla oleju napędowego

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wartośc stałego upustu dla benzyny bezołowiowej Pb95

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wartośc stałego upustu dla benzyny bezołowiowej Pb98

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość odbioru paliwa od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może negatywnie wpłynąć na realizację zamówienia.
4) Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczy nie dopuszcza łącznego spełnienia warunków.
5) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, wówczas zamówienia musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynikać będzie które usługi / roboty wykonują poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do SWZ – oświadczenie dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenia, licencje, koncesje lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz na podstawie postanowień:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
4) Zmiany terminu końcowego wykonania Umowy, wynikającego ze zmiany terminu, sposobu lub źródła finansowania przedmiotu Umowy,
5) Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.