eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa fabrycznie nowego klarnetu na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego klarnetu na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

1.3.) Oddział zamawiającego: POSI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141192303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1 lokal 701

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 656 75 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sinfoniaiuventus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sinfoniaiuventus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego klarnetu na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4076086c-747b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00144754/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup i dostawa klarnetu na potrzeby POSI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://posi.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://posi.bip.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą zostały szczegółowo opisane w treści ust. 9. SWZ.
2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SWZ został szczegółowo opisany w treści ust. 10. SWZ.
3. Sposób składania oferty w postępowaniu oraz sposób jej przygotowania zostały szczegółowo opisane w treści ust. 11. i 12. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zastosowanie ma art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Temat ten został szczegółowo opisany w treści ust. 23. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 27949,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji klarnetu na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37314100-3 - Klarnety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zostały szczegółowo opisane w treści ust. 18. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość dostarczonego klarnetu

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,
stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja zaoferowanego instrumentu – klarnetu, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ – jako przedmiotowy środek dowodowy, na potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja zaoferowanego instrumentu – klarnetu, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów został zawarty w treści ust. 8. i 12. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z odpowiednimi zapisami zawartymi w treści SWZ, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy dopuszczalne są jedynie w sytuacjach i na zasadach określonych w treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń, których Strony nie mogły przewidzieć ani też nie mogły im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, tj. będących następstwem siły wyższej – o czas działania siły wyższej.
Do zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności: stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne, strajki lub akcje protestacyjne, akty władzy państwowej i samorządowej, stan epidemii.
Powołanie się na siłę wyższą dotyczącą stanu epidemii będzie brane pod uwagę wyłącznie w sytuacji, gdy okoliczności niewykonania przedmiotu umowy wynikają ze zmiany sytuacji (pogorszenia) dotyczącej epidemii w stosunku do sytuacji obowiązującej w dniu składania ofert.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na skrzynkę Polskiej Orkierstry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, tj. na platformie ePUAP: /Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (SINFONIA)/Skład_ESP, przy użyciu systemu miniPortal. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina przekazania oferty na ePuap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.