eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rusinów › Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornikaOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rusinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rusinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6727025

1.5.8.) Numer faksu: 48 6727025 wew. 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rusinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rusinow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d61ca0-7475-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021637/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.rusinow.pl/m,107,zamowienia-publiczne-i-przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki Zamawiającego: /ya2vwq395g/SkrytkaESP (maksymalny rozmiar plików przesyłany
za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB) oraz skrzynki e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl (pojemność jednej wiadomości na skrzynce – 20 MB).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.rusinow.pl/m,107,zamowienia-publiczne-i-przetargi.html oraz za pośrednictwem platformy https://miniportal.uzp.gov.pl;
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki Zamawiającego:/ya2vwq395g/SkrytkaESP (maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB) oraz skrzynki e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl (pojemność jednej wiadomości na skrzynce – 20 MB).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
4. Za datę przekazania dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub skrzynkę e-mail.
5. Formy i zasady składania dokumentów i oświadczeń:
5.1. Dokumenty i oświadczenia Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rusinów reprezentowana przez Wójta Gminy Rusinów, z siedzibą w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, tel. 48 67 27 022, e-mail: gmina@rusinow.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rusinów jest Pani Elżbieta Walasik, e-mail: e.walasik@rusinow.pl;
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót do realizacji:
1) zagospodarowanie terenu:
- remont istniejącego zjazdu na działkę,
- wykonanie utwardzenia terenu obejmującego wjazd na działkę, wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny, plac gospodarczy i alejki spacerowe,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- urządzenie brzegu piaskowego,
- urządzenie miejsca na ognisko,
- montaż 2 altan ogrodowych,
- montaż obiektów małej architektury: ławek parkowych, koszy na śmieci i stojaków rowerowych,
- montaż urządzeń uzupełniających: składanych słupków parkingowych, parkowych lamp solarnych oraz zestawu do monitoringu terenu.
2) Opis projektowanych robót remontowych budowli piętrzącej – tamy faszynowo - kamiennej.
Wykonanie remontu istniejącej tamy faszynowo – kamiennej, polegającego na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy częściowym zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Do wykonania remontu tamy wykorzystane będą: od strony wody dolnej gabiony oraz materace siatkowo-kamienne; od strony wody górnej narzut kamienny w płotkach na podkładzie z geowłókniny, oraz kosz siatkowo-kamienny.
W ramach robót remontowych ze względu na istniejące ubytki drewna na istniejącej ściance szczelnej i utracie jej szczelności, przedmiotowa ścianka szczelna zostanie doszczelniona grodzicami stalowymi GZ-4 o długości 3,20 m, długość ścianki szczelnej L = 25 mb, co zapewni szczelność tamy faszynowo-kamiennej.
W ramach naprawy ubezpieczeń dolnego stanowiska tamy(poszuru) projektuje się wykonanie:
- zasypanie wyrw w skarpach rzeki gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm;
- wyrównanie i uformowanie dna i skarp z wykorzystaniem istniejącego, przemieszczonego narzutu kamiennego jako podłoże do wykonania materaca siatkowo-kamiennego;
- ułożenie na uformowane dno i skarpy geowłókniny igłowanej lub geotkaniny 400 kN/m2;
- wykonanie na dnie i skarpach materaca siatkowo-kamiennego z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów z przegrodami poprzecznymi co 2 x 0,5 m, wymiary oczek 6 x 8 cm, grubość drutu 2,2/3,2 mm, powłoki antykorozyjne ze stopu cynkowo-aluminiowego, wypełnienie koszy twardymi niezwietrzałymi i odpornymi na działanie wody i
mrozu kamieniami(otoczaki, kamień łamany) nie mniejsze od wymiaru oczka siatki, największe kamienie o wymiarze nie przekraczającym 2,5 krotnego wymiaru oczka siatki;
- wykonanie na dnie i skarpach gurtu końcowego w formie ułożonych koszy siatkowo-kamiennych(gabionów) o wymiarach 1,0 x 1,0 x 2,0 m, wymiary oczek 6 x 8 cm, grubość drutu 2,2/3,2 mm, powłoki antykorozyjne ze stopu cynkowoaluminiowego wypełnienie koszy twardymi niezwietrzałymi i odpornymi na działanie wody i mrozu kamieniami(otoczaki, kamień łamany) nie mniejsze od wymiaru oczka siatki, największe kamienie o wymiarze nie przekraczającym 2,5 krotnego wymiaru oczka siatki;
- na zakończeniu ubezpieczenia poszuru zostanie wykonana palisada z pali Ø 5 – 6 cm, głębokość wbicia 1,20 m;
W ramach naprawy ubezpieczeń górnego stanowiska tamy(ponuru) projektuje się wykonanie:
- wyrównanie i uformowanie dna i skarp z wykorzystaniem istniejącego, przemieszczonego narzutu kamiennego jako podłoże do wykonania narzutu kamiennego w płotkach;
- ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym w płotkach z kiszki faszynowej, grubość narzutu kamiennego 0,30 m, kamień Ø 15 – 30 cm układany na geowłókninie igłowanej lub geotkaninie 400 kN/m2;
- wykonanie na dnie i skarpach gurtu w formie ułożonych koszy siatkowo-kamiennych(gabionów) o wymiarach 0,5 x 1,0 x 2,0 m, wymiary oczek 6 x 8 cm, grubość drutu 2,2/3,2 mm, powłoki antykorozyjne ze stopu cynkowo-aluminiowego wypełnienie koszy twardymi niezwietrzałymi i odpornymi na działanie wody i mrozu kamieniami(otoczaki, kamień łamany) nie mniejsze
od wymiaru oczka siatki, największe kamienie o wymiarze nie przekraczającym 2,5 krotnego wymiaru oczka siatki.
3) Opis projektowanych robót do wykonania w czaszy zbiornika wodnego.
- Karczowanie porostów i samosiejek porastających czaszę zbiornika, odmulenie dna zbiornika wodnego, plantowanie dna i skarp zbiornika wodnego oraz obsiew mieszanką traw skarp i terenu przyległego do zbiornika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z poniższym opisem.
2. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełnienia.
3. Warunki w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełnienia.
4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełnienia.
5. Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum trzy roboty budowlane polegające na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane) i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
b) Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy i które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierowanie min. dwiema robotami budowlanymi – zagospodarowanie przestrzeni publicznej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia tj.:
1) Wykaz wykonywanych robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum trzy roboty budowlane. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem – załącznik nr 6 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował roboty składa oświadczenie.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy/robót w specjalności – branża konstrukcyjno-budowlana (kierowanie min. dwiema robotami budowlanymi – zagospodarowanie przestrzeni publicznej). Do sporządzenia wykazu należy wykorzystać załącznik nr 7 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim podpisem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego
kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (załącznik nr 3).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy Wykonawca.
3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 4).
4. Pełnomocnictwo – upoważnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony w postaci elektronicznej – załącznik nr 5.
5. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wymagane), oryginał w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz.
6. Kosztorysy ofertowe.
7. Wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku: 56 9145 1053 3200 2378 2000 0017
z dopiskiem „Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika” – nr postępowania ZP.271.9.2022.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana;
3) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
4) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach tzw. wspólnej oferty, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
a) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców,
b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.
3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innym Wykonawcami. Jeśli tak się stanie to wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać
wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wzorach, składa i opisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.
6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto zamówienia.
Warunkiem otrzymania zaliczki jest przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania Robót w terminie wynikającym z niniejszej Umowy oraz złożenie w terminie:
1) zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ustawy Pzp,
2) faktury zaliczkowej.
Szczegóły we wzorze umowy - zał. nr 2 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności opisanych w poniższych punktach.
2. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie określonym w pkt 3, 5 i 6 w sytuacji, gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
3. Zmiany umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach:
3.1. konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin
wynikający z umowy.
3.2. prac lub badań archeologicznych powodujących, konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.
3.3. opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3.4. zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy.
3.5. okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.
6. Warunki dokonania zmian:
6.1.Wniosek o dokonanie zmian postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
6.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy opisze zaistniałe okoliczności i uzasadni ich zaistnienie.
6.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
Szczegółowy opis zmian znajduje sie we wzorze umowy - załacznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego w miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami SWZ na formularzu o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SWZ. Dołączając do oferty wypełnione kosztorysy ofertowe zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być czytelne. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.
3.1. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną.
3.2. Strony oferty należy podpisać przez osobę uprawnioną.
3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3.4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
3.5. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego w miniPortalu w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 11.00.
Formularz do zaszyfrowania ofert jest dostępny dla Wykonawców w miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3.6. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
3.7. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowanie opisany jest w instrukcji użytkownika, na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl
Po upływie terminu na składanie ofert nie jest możliwe dokonanie jej zmiany lub wycofania.
3.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania niż Zamawiający, Wykonawca powinien złożyć je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.