eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędziny › Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach"Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276403072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lędzińska, 47

1.5.2.) Miejscowość: Lędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-143

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk-partner.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk-partner.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5906a1a2-4f53-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400808/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-1/10/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 950000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącego/sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, w szczególności:
[1] - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Opracowano na podstawie t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 669 z późn.zm.)
[2] - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z póxn.zm.)
Zakresy prac:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odbiór osadów w sposób sukcesywny, z częstotliwością i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, zapewniających bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Częstotliwość odbioru osadów z kontenerów ustawionych na placu składowym musi następować sukcesywnie tak, aby nie dopuścić do przepełnienia kontenerów. Częstotliwość nie może być mniejsza niż dwa razy w tygodniu, w ilości ok. 10 ton dla Oczyszczalni Hołdunów oraz w ilości ok. 30 ton dla Oczyszczalni Ziemowit.
Szacowana całkowita ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do odbioru i zagospodarowania, której dotyczy zamówienie wynosi ok. 1 900 Mg na rok.
Minimalna ilość osadów, jaką Zamawiający zamierza przekazać do zagospodarowania wynosi 1 500 Mg na rok.
Nie dopuszcza się przetwarzania osadów w procesie R-10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513800-4 - Usługi obróbki osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 800280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 923400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 800280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BM Recykling Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EkoTrans K&K Sp. z o.o. , Ekotech Silesia Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5512330453

7.3.3) Ulica: Tkacka 30

7.3.4) Miejscowość: Andrychów

7.3.5) Kod pocztowy: 34-120

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 800280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-23 do 2024-01-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.