eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gruta › RIR.271.50.2022.CC Inspektor Nadzoru - Budowa Przedszkola Samorządowego w Grucie - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
RIR.271.50.2022.CC Inspektor Nadzoru - Budowa Przedszkola Samorządowego w Grucie – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruta 244

1.5.2.) Miejscowość: Gruta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gruta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gruta.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&n_id=4855

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RIR.271.50.2022.CC Inspektor Nadzoru - Budowa Przedszkola Samorządowego w Grucie – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-477740f5-4347-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027278/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Inspektor Nadzoru – inwestycja: budowa Przedszkola Samorządowego w Grucie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375293/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.50.2022.CC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział V
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej dla zadania: Samorządowego w Grucie – etap II
2. Zamawiający zgodnie z dokumentacją techniczną zadania (dostępnej na stronie zamówienia: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&z=&n_id=4688 załącznik od nr 10 do nr 12) zamówienie podzielił na trzy branże:
Zadanie I – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dalej zwane – branża budowlana)

Wykonawcy dokonają wyceny wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem prac budowlanych objętych nadzorem.

Wykonawcy mogą złożyć oferty na jedno i wszystkie zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział V
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej dla zadania: Samorządowego w Grucie – etap II
2. Zamawiający zgodnie z dokumentacją techniczną zadania (dostępnej na stronie zamówienia: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&z=&n_id=4688 załącznik od nr 10 do nr 12) zamówienie podzielił na trzy branże:

Zadanie II – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych (dalej zwane – branża elektryczna)


Wykonawcy dokonają wyceny wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem prac budowlanych objętych nadzorem.

Wykonawcy mogą złożyć oferty na jedno i wszystkie zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział V
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej dla zadania: Samorządowego w Grucie – etap II
2. Zamawiający zgodnie z dokumentacją techniczną zadania (dostępnej na stronie zamówienia: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&z=&n_id=4688 załącznik od nr 10 do nr 12) zamówienie podzielił na trzy branże:

Zadanie III – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dalej zwane – branża sanitarna)

Wykonawcy dokonają wyceny wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem prac budowlanych objętych nadzorem.

Wykonawcy mogą złożyć oferty na jedno i wszystkie zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18892,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18892,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SK Krzysztof Szymański

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792482673

7.3.3) Ulica: Konstytucji 3 Maja 11/15

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18892 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6027,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30135,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6027,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ELEKTROSIŁA" Zakład Elektrotechniczny Stanisław Łaszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8760003221

7.3.3) Ulica: Zielona nr 22

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-330

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6027 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30135,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ED-BUD Edward Chruszczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811329185

7.3.3) Ulica: Stanisława Komoniewskiego nr 17

7.3.4) Miejscowość: Kisielice

7.3.5) Kod pocztowy: 14-220

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.