eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Wieś Lęborska › Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. w Czarnówku w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.
w Czarnówku w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770740686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnówko 34

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-351

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598624388

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzo-czarnowko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo-czarnowko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zakład Zagospodarowania Odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.
w Czarnówku w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39e9ad18-57a1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007746/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywny zakup i dostawa środków BHP oraz środków higienicznych na teren ZZO w 2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416731/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPII/9/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 134106,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
zakup oraz sukcesywna dostawa środków BHP oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku.

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej
Nazwa Ilość
Rękawice nitrylowe lekkie (RNITZ-Reis) 9.480
Rękawice dziane powlekane lateksem (RTELA-Reis) 3.120
Rękawice dziane powlekane gumą szorstkowane (RBLUEGRIP-Reis) 2.520
Rękawice bawełniane wkłady (TIT) 1.080
Maseczki ochronne KN 95 14.000
Płyn do dezynfekcji rąk Margo Plus 200ml 50
Płyn do dezynfekcji rąk Margo Plus 5l 10
Płyn do dezynfekcji pomieszczeń 5l 50
Trzewiki ochronne 36115 65
Koszula flanelowa 130
Kamizelka ostrzegawcza 130
Bluza do pasa poliester / bawełna (KEGEL) 65
Spodnie ogrodniczki ocieplane (KEGEL) 65
Bluza ocieplana (KEGEL) 65
Spodnie ogrodniczki poliester / bawełna (KEGEL) 65
Czapka ocieplana 65
Czapka z daszkiem 65

Dostawca udziela minimum 12-miesięcznej gwarancji na przemakanie, rozklejanie, przebicia i inne ukryte wady obuwia. Trzewiki muszą być z podnoskiem antyprzebiciowe odporne na trudne warunki pracy. Zamawiany rozmiar i kolor nie może mieć wpływu na cenę. Odzież i obuwie będzie zamawiane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb zamawiającego.

Środki czystości i kremy ochronne
Nazwa Ilość
Mydło w płynie Dove 250 ml 64
Mydło w kostce Dove 1.600
Krem do rąk 100 ml 260
Ręczniki kąpielowe 70cm x 140 cm, gramatura od 500g/m2 gatunek pierwszy 134

Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany w ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego w dni robocze po jego telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu do Wykonawcy na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska transportem wykonawcy. Koszt transportu będzie uwzględniony w cenie oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu wykonawca nie może występować z roszczeniem rekompensaty za niedostarczoną ilość dostaw. Podane ilości są wartościami maksymalnymi, jakie Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego
W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i komponentów niż podane w zamówieniu pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i komponentów. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i komponentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i komponenty zaproponowane w niniejszym zamówieniu. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, skład, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzy-małość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i komponentom w ni-niejszym zamówieniu. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w niniejszym zamówieniu. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem w tym dziale. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113470-4 - Ochronne koszule lub spodnie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18141000-9 - Rękawice robocze

18220000-7 - Odzież przeciwdeszczowa

18831000-3 - Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce

18832000-0 - Obuwie specjalne

33711900-6 - Mydło

39812000-7 - Pasty i kremy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143621,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 152260,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143621,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDROB PPHU Krzysztof Laskowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771635342

7.3.3) Ulica: Cisowa

7.3.4) Miejscowość: Lębork

7.3.5) Kod pocztowy: 84-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143621,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.