eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pińczów › Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie - 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie - 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W PIŃCZOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zakład Karny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 maja 34

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 041 357 73 73

1.5.8.) Numer faksu: 041 357 73 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_pinczow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny w Pińczowie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie - 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02c52c09-73be-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102142/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawy art. spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl i ePUAPU, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
1. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie poprzez formularz dostępny na ePUAP oraz udostępniony przez miniPortal .
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zk_pinczow@sw.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zk_pinczow@sw.gov.pl. Dokumenty elektroniczne, składane przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres: zk_pinczow@sw.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego, z siedzibą w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 34;
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Marek Śliwa e-mail: marek.sliwa@sw.gov.pl, telefon 41 3576646, fax. 41 3577372,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie”. numer sprawy: DKw-ż.2232.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym (art.275 pkt1 ustawy Pzp);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw-ż.2232.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 336115,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A zamówienia:
- barszcz czerwony w proszku- kod CPV 15891000-0:, spełniający wymagania normy – opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 550 kg,
- bulion drobiowy w proszku – kod CPV 15891500-5:, spełniający wymagania normy - opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 550 kg,
- cukier biały – kod CPV 15831200-4: spełniający wymagania normy PN-A-74850, opakowanie zbiorcze do 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 13 000 kg.
- herbata czarna granulowana – kod CPV 15863000-5, spełniająca wymagania normy PN-ISO 3720:1997- opakowanie zbiorcze 5kg lub mniejsze, roczna ilość około 100 kg.
- kawa zbożowa Typu: Kujawianka lub równoważna w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15613000-8, roczna ilość około 750 kg,
- przyprawa typu Jarzynka -kod CPV 15870000-7, opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 650 kg,
- kwasek cytrynowy – kod CPV 15870000-7, spełniający wymagania normy opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 25 kg.
- liść laurowy - kod CPV15871000-7: spełniający wymagania normy PN-R-870022 opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 65 kg,
- majeranek - kod CPV15871000-7, spełniający wymagania normy PN-86958:1997/AZ1:2002- opakowanie zbiorcze 10kg lub mniejsze, roczna ilość około 50 kg,
-musztarda stołowa – skład: woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, przyprawy, kod CPV-15871250-1, w opakowaniach do 10 kg lub mniejsze, roczna ilość 400 kg.
-majonez stołowy- skład: olej roślinny, woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, zioła, żółtka jaj kurzych, koc CPV-15871250-1, w opakowaniach 0,5 kg do 1 kg, roczna ilość 100 kg,
- papryka czerwona mielona – kod CPV 15870000-7, spełniająca wymagania normy PN-A-86955:1997/AZ1:2002- opakowanie zbiorcze 10kg lub mniejsze, roczna ilość około 70 kg,
- pieprz mielony czarny – kod CPV 15872100-2: spełniający wymagania normy PN-A-869651997/AZ1:2002 – opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 80 kg,
- przyprawa do zup w płynie typu maggi-kod CPV 15870000-4, spełniająca wymagania normy PN-A-94052 – butelki o pojemności 1 litra, roczna około 600 litrów,
- sól jodowana warzona – kod CPV 15872400-5, spełniająca wymagania normy PN-C-84081-2:1998-opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 2100 kg,
- ziele angielskie - kod CPV 15870000-4, spełniające wymagania normy PN-97/A-86966 opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 65 kg,
- zupa pieczarkowa w proszku- kod CPV 15891100-0, spełniająca wymagania normy PN-A-94050:1996- opakowanie zbiorcze 10kg lub mniejsze, roczna ilość około 600 kg,
- żurek w proszku -kod CPV 15891100-0, spełniający wymagania normy PN-A-94050:1996- opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 600 kg,
- zupa kalafiorowa w proszku -kod CPV 15891100-0, spełniający wymagania normy PN-A-94050:1996- opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 400 kg,
Ww. produkty winny posiadać oryginalne opakowanie producenta, spełniać wymagania podanych norm, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 74710,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B zamówienia
- margaryna „śniadaniowa” do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu min. 50% ( w kostkach) kod CPV 15431100-9, waga 1 kostki 250g/szt., roczna ilość około 10 000 kg,
- olej roślinny uniwersalny kod CPV 15412200-3, pojemność do 5 litrów/szt., roczna ilość około 1000 litrów.
Produkty winny posiadać oryginalne opakowanie producenta, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 90 dni od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 86255,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15412200-1 - Tłuszcze roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część C zamówienia:
- Kasza jęczmienna w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15613000-8, spełniająca wymagania normy PN-87/A-74203, roczna ilość około 2700 kg,
- Kasza manna w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15613000-8, spełniająca wymagania normy PN-88/A-74036, roczna ilość około 1100 kg
- Mąka pszenna typu 500 w opakowaniu do 25kg, kod CPV 15612100-2, spełniająca wymagania normy PN-A-74022:2003, roczna ilość około 1900 kg,
- Ryż długoziarnisty w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15614100-6, spełniająca wymagania normy PN-A-74220, roczna ilość około 6000 kg,
- Mąka ziemniaczana ( skład: skrobia ziemniaczana) w opakowaniu 1 kg, kod CPV 15312000-8, roczna ilość około 400 kg,
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 38982,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część D zamówienia:
- Makaron – kod CPV 15851100-9, spełniający wymagania normy PN-87/A-74131, typu: świderki, nitki, kolanka, opakowanie oryginalne producenta, o wadze do 10 kg, roczna ilość około 6000 kg.
Ww. produkt winien posiadać oryginalne opakowanie producenta, spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 16486,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część E zamówienia:
- Koncentrat pomidorowy 30%, w opakowaniu (wiaderko) do 5kg, kod CPV:15331134-5, roczna ilość około 1600 kg.
- Leczo pieczarkowe w opakowaniu od 1 do 5 kg, kod CPV:15331000-7, roczna ilość około 2300 kg. Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych warzyw i pieczarek, utrwalony przez pasteryzację, o konsystencji półpłynnej do gęstej. Pieczarki min 22%, papryka min 16%, cebula min 15%, koncentrat pomidorowy min 5%, produkt pasteryzowany. Barwa typowa dla użytych składników, zmieniona procesem technologicznym. Konsystencja i wygląd - półpłynna do gęstej, z widocznymi cząstkami przypraw, kawałkami warzyw i pieczarek. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych składników, bez posmaków i zapachów obcych.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 15019,82 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część F zamówienia:
- Dżem (truskawkowy, brzoskwiniowy, czarna porzeczka, wieloowocowy) w opakowaniu ( wiaderko) 10-15 kg, kod CPV: 15332290-3 roczna ilość ok 3500 kg, niskosłodzony różne smaki: truskawka, brzoskwinia, czarna porzeczka, wieloowocowy). Przecier owocowy - zawartość ekstraktu min 60%
- Marmolada – w opakowaniu (wiaderko) 10 - 15 kg, kod CPV: 15332200-6 roczna ilość ok 3000 kg, Marmolada owocowa konsystencja twarda lub miękka.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 18335,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część G zamówienia:
- Granulat sojowy – kod CPV 15890000-3 spełniający wymagania normy ZN-1/97 lub równoważną opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 600 kg, produkt suchy, o nieregularnym kształcie. Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie).
- Kostka sojowa kod CPV15890000-3, spełniająca wymagania normy ZN-1/97 lub równoważną opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 350 kg, produkt suchy, o nieregularnym kształcie. Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja -dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna,
- kotlet z soi a la schabowy kod CPV 15890000-3 spełniający wymagania normy ZN-1/97 lub równoważną, opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, roczna ilość około 200 kg, produkt suchy, o nieregularnym kształcie (wymiary ok. 50x50x10mm). Bez szkodników, pleśni pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna.
- Pasztet sojowy kod CPV 15890000-3 w opakowaniu 130 g/szt., roczna ilość około 350 kg, produkt uzyskany z białka sojowego nie mniej niż 10 % ), bez zawartości glutenu.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 11135,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część H zamówienia:
- Paprykarz szczeciński – lub równoważny w puszce, waga 1 puszki/300-330g, kod CPV: 03300000-2 spełniający wymagania normy PN-91/A-86763, roczna ilość około 1800 kg.
- Sałatka makrelowa/sałatka rybna – waga 1 puszki 300-330g, kod CPV 03300000-2, roczna ilość ok 2300 kg.
- szprot w oleju w puszce – waga 1 puszki/300-330g, kod CPV 03300000-2, spełniająca wymogi normy PN-91/A-86763, roczna ilość ok 1300 kg.
- szprot w pomidorach w puszce – waga 1 puszki 300-330g, kod CPV 03300000-2, - spełniająca wymogi normy PN-91/A-86763, roczna ilość ok 2000 kg.
Śledź w oleju- waga 1 puszki/300-330g, kod CPV 03300000-2, spełniająca wymogi normy PN-91/A-86763 roczna ilość ok 250 kg.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 52269,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia:
- mielonka drobiowa w puszce alupak 130g/szt. Kod CPV -15131000-5 – roczna ilość około 1600 kg, konserwa mięsna - produkt spożywczy wyprodukowany z surowców spełniających wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawnych, sporządzony z mięsa drobiowego utrwalony przez sterylizacje zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, typu alupak zapewniających trwałość produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej. Konserwy powinny być szczelne i nie wykazywać wad zamknięcia puszki. Zawartość konserwy powinna stanowić jedną całość o kształcie zastosowanego opakowania. Produkt bez dodatku mięsa wieprzowego.
- mielonka drobiowa w puszcze alupak 300g/szt. – kod CPV 15131000-5, roczna ilość około 1300 kg, konserwa mięsna - produkt spożywczy wyprodukowany z surowców spełniających wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawnych, sporządzony z mięsa drobiowego utrwalony przez sterylizacje zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, typu alupak zapewniających trwałość produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej. Konserwy powinny być szczelne i nie wykazywać wad zamknięcia puszki. Zawartość konserwy powinna stanowić jedną całość o kształcie zastosowanego opakowania. Produkt bez dodatku mięsa wieprzowego.
- pasztet drobiowy w puszce (bez dodatku mięsa wieprzowego) – waga 1 puszki 130g/szt. Kod CPV 15131000-5, roczna ilość około 1200 kg, pasztet drobiowy 130 g w opakowaniu typu alupak. Produkt spożywczy wyprodukowany z surowców spełniających wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawnych, sporządzony z mięsa drobiowego (utrwalony przez sterylizacje zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne) w opakowaniach hermetycznie zamkniętych typu alupak, zapewniających trwałość produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej. Zawartość pasztetu powinna stanowić jedną całość o kształcie zastosowanego opakowania. Pasztet powinien być szczelny i nie wykazywać wad zamknięcia puszki.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.5.) Wartość części: 22919,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) zdolności technicznej lub zawodowej do należytego wykonania zamówienia,
3. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Oferty wspólne:
1) Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów zwanych w dalszej treści wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:
a) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez pełnomocnika - do oferty należy załączyć
dokument pełnomocnictwa;
b) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot niniejszego zamówienia;
- czas obowiązywania umowy.
2) Warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, zał. nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie, zał. na 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

oświadczenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie, zał nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postepowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu;
2) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe (jeżeli dotyczy) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.