eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń dla ZGK w Mińsku MazowieckimOgłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń dla ZGK w Mińsku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361545116

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliana Tuwima 1

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 758 33 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.zakrzewski@zgkmm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkmm.nbip.pl/zgkmm/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/335fbd3a-b178-4c5b-8ff2-9741de59c72f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń dla ZGK w Mińsku Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd5a2643-5e0e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00177613/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń dla ZGK w Mińsku Mazowieckim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429779/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DU.241.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 213583,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie paliwa płynnego tj. etyliny, oleju napędowego i paliwa gazowego LPG do Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim do samochodów i sprzętu Zamawiającego tj. koparek, kosiarek, kos, pił, dmuchaw, agregatów prądotwórczych. Dostarczane paliwo powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 247).
2. Dostawa paliw będzie obejmować
• Etylinę Pb 95 – 3 500 dm³
• Olej napędowy – 25 000 dm³
• Paliwa gazowego LPG – 2 200 dm³
z odbiorem własnym Zamawiającego ze stacji paliw należących do Wykonawcy położonych w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Odległość od siedziby Zamawiającego będzie określona jako długość trasy przejazdu do wskazanej stacji Wykonawcy po drogach publicznych możliwie najkrótszą trasą dojazdu wg. „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia założonych ilości dla poszczególnego paliwa w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie.
4. Odbiór paliw odbywać się będzie przez tankowanie pojazdów na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wskazana stacja paliw powinna być dostosowana do obsługi pojazdów Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09120000-6 - Paliwa gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221828,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221828,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221828,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Partner Sp. J. Adam i Grażyna Wiącek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8220007209

7.3.3) Ulica: Dąbrówki 30

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221828,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.