eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Galewice › Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Galewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Galewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-405

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@galewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb3e1968-73b4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015231/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup laptopów w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699857

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/galewice

bezpośredni link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699857

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zamawiający, zgodnie z Rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż InternetExplorer
d)włączona obsługa JavaScript
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf
2)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
3)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
a)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem 4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
5)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB
7) W przypadku większych plików w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, .7Z w
celu podziału na mniejsze paczki po 150 MB każda. W przypadku użycia przez Wykonawcę podpisu zaufanego Zamawiający zaleca, aby plik wynikowy był mniejszy niż 10 MB
8)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu
9)Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona
10)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.
12)W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres admin@galewice.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności
Formularz oferty i oświadczenie z art. 125 Pzp) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
13) Pozostałe szczegóły są zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05. 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy siedzibą w Galewicach ul. Wieluńska 5 reprezentowany przez Wójta Gminy Galewice. Może się Pani/Pan kontaktować z nim: listownie na adres: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@galewice.pl.
2)W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@myiod.pl.
3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4)odbiorcami Pani/na danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP
5)Pani/a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6)obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
7)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8)posiada Pani/Pan:
a)na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
c)na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zasady przetwarzania danych osobowych w programie POLSKA CYFROWA 2014-2020 (POPC 2014-2020)Rozdz.XXVI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zgodnie z opisem rzeczowo-ilościowym oraz parametrami technicznymi, rozmiarami, wymogami użytkowymi określonymi w:
a) załączniku nr 1a do SWZ – dla laptopów dla szkół (8 szt.).
b) załączniku nr 1b do SWZ – dla laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (10 szt.)
2. Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż na 24 miesiące przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone laptopy dla szkół były takie same, tj. pochodził od tego samego producenta i miał ten sam typ/model.
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone laptopy z systemem operacyjnym i pakietem biurowym były takie same, tj. pochodził od tego samego producenta i miał ten sam typ/model.
5. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
6. Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, rozładunek zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy;
7. Wykonawca zabezpieczy Przedmiot Umowy na czas transportu w następujący sposób: elementy dostawy zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach, dodatkowo zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas załadunku, transportu i rozładunku;
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze sprzętem wszystkie niezbędne instrukcje użytkowania, wymagane prawem certyfikaty zgodności oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń;
9. Dla oprogramowania dostarczanego ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
I Cena brutto (C) 100 %

Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:


Kryterium I – cena brutto - C


Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 100%
Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty, Cb – cena oferty badanej

2. Jeden procent równa się jednemu punktowi.
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Opis (charakterystyka techniczna) oferowanego sprzętu na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
• Tabela nr 1 dla Dostawa 8szt. laptopów dla szkół
• Tabela nr 2 dla Dostawa 10szt. laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
2. wydruku ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzający wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w notebookach (laptopach) – dla potwierdzenia spełnienia wymagania uzyskania min. 10 000 pkt w teście PassMark CBU Mark,
3. wydruku ze strony internetowej https://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający wyniki testów dla karty graficznej zainstalowanej w notebookach (laptopach) – dla potwierdzenia spełnienia wymagania uzyskania min. 2 700 pkt w teście G3D Mark,
4. deklaracja zgodności CE,
odrębnie dla oferowanych laptopów dla szkół i odrębnie dla oferowanych laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Opis (charakterystyka techniczna) oferowanego sprzętu na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
• Tabela nr 1 dla Dostawa 8szt. laptopów dla szkół
• Tabela nr 2 dla Dostawa 10szt. laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
2. wydruku ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzający wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w notebookach (laptopach) – dla potwierdzenia spełnienia wymagania uzyskania min. 10 000 pkt w teście PassMark CBU Mark,
3. wydruku ze strony internetowej https://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający wyniki testów dla karty graficznej zainstalowanej w notebookach (laptopach) – dla potwierdzenia spełnienia wymagania uzyskania min. 2 700 pkt w teście G3D Mark,
4. deklaracja zgodności CE,
odrębnie dla oferowanych laptopów dla szkół i odrębnie dla oferowanych laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym.


Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
UWAGA:
Zgodnie z zapisami art. 107 ust. 2 PZP:
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
W odróżnieniu od przepisu art. 128 ust. 1 PZP. Który reguluje zasady wzywania Wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów, które zawierają błędy, przepis art. 107 ust. 2 pozwala jedynie na wezwanie do złożenia dokumentów, który nie został złożony lub wezwania do uzupełnienia dokumentów, jeśli złożone dokumenty są niekompletne.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ):
1) oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie (wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP), że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczenia z postępowania - wg wymogu Załącznika nr 3 do SWZ
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Opis (charakterystyka techniczna) oferowanego sprzętu na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
• Tabela nr 1 dla Dostawa 8szt. laptopów dla szkół
• Tabela nr 2 dla Dostawa 10szt. laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
2. wydruku ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzający wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w notebookach (laptopach) – dla potwierdzenia spełnienia wymagania uzyskania min. 10 000 pkt w teście PassMark CBU Mark,
3. wydruku ze strony internetowej https://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający wyniki testów dla karty graficznej zainstalowanej w notebookach (laptopach) – dla potwierdzenia spełnienia wymagania uzyskania min. 2 700 pkt w teście G3D Mark,
4. deklaracja zgodności CE,
odrębnie dla oferowanych laptopów dla szkół i odrębnie dla oferowanych laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym.


jeśli dotyczy:

c) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy,
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/galewice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia: Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

[..]5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: „Ustawą”);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 5, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.