eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.



Ogłoszenie z dnia 2022-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOD FREGATA Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812012078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 14

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 44-36-700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zodfregata.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie/proceedings

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89d6dc3b-6990-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449102/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/P/ZO-P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów ZOD Fregata sp. z o.o. dla około 70 osób, w tym:
1) dieta podstawowa ogólna oraz diety specjalistyczne (wysokobiałkowa, nerkowa, wątrobowa i ich modyfikacje) - 20 osób ± 20 %,
2) dieta lekkostrawna - 35 osób ± 20 %,
3) dieta cukrzycowa - 15 osób ± 20 %.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu nr 6/P/ZO-P/2022 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 255 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.” Zamawiający zmienił treści ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert, ale nie została zmieniona SWZ w tym zakresie. W związku z powyższym niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.