eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Grzymalina › Prace adaptacyjne hali w Piaskach zw. z przygotowaniem pracowni spawalniczej.Ogłoszenie z dnia 2022-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace adaptacyjne hali w Piaskach zw. z przygotowaniem pracowni spawalniczej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I PGE POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ W WOLI GRZYMALINEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389161919

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wola Grzymalina 2

1.5.2.) Miejscowość: Wola Grzymalina

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-427

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447773176

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: crk@lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.crklodzkie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace adaptacyjne hali w Piaskach zw. z przygotowaniem pracowni spawalniczej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-245dccca-5d05-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00335349/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace adaptacyjne hali w Piaskach zw. z przygotowaniem pracowni spawalniczej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425348/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRK2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 383080,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne hali w Piaskach zw. z przygotowaniem
pracowni spawalniczej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych:
−Demontaż pomieszczenia z płyt warstwowych
−Demontaż wydzielenia z siatki wokół węzła cieplnego
−Demontaż urządzeń sanitarnych – kabiny prysznicowej i umywalki
−Demontaż elementów stalowych niekonstrukcyjnych
-Budowa sufitów i ścianek działowych w konstrukcji GK
-Montaż wykładzin winylowych
-Malowanie nowych istniejących pomieszczeń
-Okładziny z płytek ceramicznych
-Malowanie elewacji zewnętrznej i ślusarki zewnętrznej budynku
-Montaż wentylatorów i kratek kontaktowych w ścianach zewnętrznych budynku.

Roboty instalacyjne elektryczne : Zakres obejmuje:  rozdzielnice elektryczne,  modernizacja układu PWP  trasy kablowe i wlz-ty zasilające,  instalację oświetlenia podstawowego wewnętrznego,  instalację oświetlenia zewnętrznego  instalację oświetlenia awaryjnego  instalację siły i gniazd wtyczkowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia zawarte zostały w dokumentacji do postępowania - Załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 558420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 558420,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010437943

7.3.3) Ulica: PIASKI 2

7.3.4) Miejscowość: PIASKI

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację zadania w części: robót instalacyjnych , 12,62% wartości zadania.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 558420,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.