eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podkowa Leśna › "Świadczenie usług ochrony mienia, monitoringu oraz konserwacji urządzeń sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług ochrony mienia, monitoringu oraz konserwacji urządzeń sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM IM ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU

1.3.) Oddział zamawiającego: MUZEUM IM ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017267508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GOŁĘBIA 1

1.5.2.) Miejscowość: Podkowa Leśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stawisko@stawisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stawisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług ochrony mienia, monitoringu oraz konserwacji urządzeń sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a607b3b9-7286-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://stawisko.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stawisko.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ. 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1
rozporządzenia).
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2
rozporządzenia).
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w
przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia). cd w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email:
iod@powiat-grodziski.pl, telefon: ( 22) 724-05-01 wew. 200,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania „ Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ” - oznaczenie
sprawy ZP.272.1.9.2022,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MI.354.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ochrona mienia, monitoring oraz konserwacja
urządzeń sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w
Stawisku przy ul. Gołębiej 1 w Podkowie Leśnej . Usługa ochrony obiektu ma odbywać się w
formie stałej , bezpośredniej ochrony fizycznej, sprawowanej przez jeden posterunek
jednoosobowy działający w następujących godzinach:
od poniedziałku - godz. 16.00 do wtorku - godz. 8.00
od wtorku - godz. 16.00 do środy - godz. 8.00
od środy - godz. 16.00 do czwartku - godz. 8.00
od czwartku - godz. 16.00 do piątku - godz. 8.00
od piątku - godz. 16.00 - do poniedziałku - godz. 8.00
oraz w święta całodobowo
Pracownik ochrony pOWinien mieć wsparcie grupy interwencyjnej poprzez dOjazd na
wezwanie w czasie wskazanym w formularzu ofertowym. Nie dopuszcza się pozostawienia
obiektu bez ochrony w okresie obowiązywania umowy.
Zadaniem Wykonawcy będzie :
• monitorowanie obiektu przy pomocy systemu monitoringu, będącego własnością
Wykonawcy, w tym przeszkolenie pracowników z obsługi systemu,
• w przypadku naruszenia obiektu postępowanie zgodnie z instrukcjami przekazanymi
przez Zamawiającego;
• zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego oraz
jego majątku własnego i mienia pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w
Obiekcie,
• prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane
z istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami
• ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych , w tym zapobieganie włamaniom ;
• ochrona mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, celowym zniszczeniem lub
uszkodzeniem, pożarem i przed zagrożeniem wybuchem,
• przeciwdziałanie wypadkom takim jak pożar, awaria instalacji wodociągowej lub
elektrycznej itp. dotyczących chronionych pomieszczeń i majątku, • zgłaszanie Zamawiającemu nieprawidłowości wszystkich urządzeń technicznych oraz
zauważonych nieprawidłowości ,
• niewpuszczanie na teren Obiektu poza godzinami pracy Muzeum jakichkolwiek osób,
• natychmiastowe reagowanie na sygnały wskazujące naruszenie obiektu
powiadamianie upoważnionych pracowników Zamawiającego o podejrzanych
sytuacjach;
• w przypadkach wymagających natychmiastowej reakcji (np. przestępstwo) - wparcie
grupy interwencyjnej poprzez jej dojazd na miejsce zdarzenia, powiadomienie
właściwych służb alarmowych (n p: Policji, Straży Pożarnej) oraz Zamawiającego,
• w przypadku bezpośredniej interwencji działanie w sposób zgodny z prawem, łącznie
z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia (dla dozorowanego mienia) i
przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji,
• w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego, współpraca z Policją oraz innymi
służbami ,
• ewidencjonowanie bieżącej ochrony w "Książce służby".
• przegląd i konserwacja istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Obiekcie
Zleceniodawcy, w tym: Sprawdzenie stanu centrali, czujników, szyfrantów,
sygnalizatorów optyczno - akustycznych, zasilania awaryjnego, wymiany zużytych
bezpieczników, sprawdzenia całości okablowania, stanu akumulatorów i pomiaru
napięć w punktach pomiarowych, przedkładanie zamawiającemu pisemnych
protokołów z przeglądów i konserwacji - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu.
• bieżące monitorowanie elektronicznie zdalne systemu wewnętrznej instalacji
alarmowej w Obiekcie ( stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz
przedkładanie zamawiającemu pisemnych protokołów) z jego ewidencjonowaniem w
zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej n iż jeden raz w miesiącu .

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda złożona oferta zostanie oceniona na podstawie dwóch kryteriów: ceny
(waga - 60% i czas dojazdu grupy interwencyjnej (waga - 40%).
1. Kryterium "Cena" w zł - znaczenie kryterium - 60% (0,6);
Opis sposobu oceny ofert dla kryterium "Ceny":
Lcena = (Cmin I CI x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium "Cena" ocenianej
oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
e) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Czas dojazdu grupy interwencyjnej (Gl - znaczenie kryterium (40%, 0,41
Czas dojazdu grupy interwencyjnej do
miejsca zdarzenia deklarowany przez
Liczba punktów
Wykonawcę
Do 8 minut 40 pkt
9 -12 minut 20 pkt
13-15 minut 10 pkt
Uwaga W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dojazdu grupy
interwencyjnej uznaje się, że Wykonawca zaoferował okres dojazdu dłuższy niż 15 minut i
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. 3. Liczba .punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+G
4. Za naj korzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów z dwóch kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium
zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół,
a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę .
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą
ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
mienia. zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze
zm.).
W przypadku wykonawców ubiegających s i ę wspólnie o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców ..
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że :
Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje)minimum jedną usługę polegającą na ochronie mienia o wartości nie
mniejszej niż 130.000,00 zł brutto. W przypadku wykonywania i nie zakończenia
jeszcze usługi , Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu
upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086). z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ;
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych wart. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu , że spełnił łącznie następujące
przesłanki :
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem ,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem , w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty okoliczności związane z przestępstwem ,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z
właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym ;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom , wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu , w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył strukturyaudytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialno ści
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności , o których mowa w ust.
2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności , zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowią dowody potwierdzające
s pełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia.
6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda
podmiotowego środka dowodowego tj:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - o świadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik
nr6doSWZ. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu nie są wymagane środki dowodowe przedmiotowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, w przypadku
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której
umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, takich jak odpis lub informacje z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zamawiający
może żądać pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawców.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o wyżej wymienionych okolicznościach. W celu wprowadzenia takiej zmiany strony przystępują do zawarcia aneksu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
3. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od Wykonawcy, a w szczególności:
2) zmniejszenie zakresu wykonywanych prac lub zmiana sposobu ich wykonania.
3) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
4) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
5) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.
6) zmiany adresu siedziby lub miejsca wykonywania działalności Zamawiającego bądź Wykonawcy zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego bądź Wykonawcy
4. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:
1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług określający zmianę ceny towarów i usług w porównaniu z miesiącem w którym składana była oferta, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 15,00% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
3) zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której realizacja przypadła po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20% wartości o której mowa w § 4 ust. 1
5. Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).
7. Przygotowanie aneksu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://stawisko.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 15:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.