eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia 30 czerwca 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 7 im. K .Przerwy Tetmajera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121316407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowotarska 32A

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182068495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p7zak@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p7zak.szkolnastrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76afaf0f-6992-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia 30 czerwca 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76afaf0f-6992-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450249/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P7.0271 – 1/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 105395,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje 6 części:
CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA PIECZYWA
Lp. Nazwa jm ilość
1. Bułka wodna 0,10 kg - szt. 15
2. Bułka mała kajzerka 0,06 kg - szt. 1 210
3. Chleb krojony zwykły 0,60 kg - szt. 300
4. Chleb krojony razowy 0,5 kg -szt. 30
5. Drożdżówka 0,06 kg bez cukru - szt. 900
6. Pączki 0,06 kg - szt. 400
7. Babka jogurtowa - kg 38
8. Bułka grahamka 0,10 kg - szt. 420
9. Rogal maślany 0,06 kg - szt. 465
10. Piernik - kg 3
11. Weka 0,40 kg - szt. 145
12. Makowiec drożdżowy - kg 5
13. Chleb wieloziarnisty 0,60 kg - szt. 80
14. Jagodzianki 0,06 kg - szt. 130
15. Chleb słonecznikowy 0,50 kg - szt. 100

- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
- Mrożonki mają być dostarczane do Przedszkola w formie nierozmrożonej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.5.5.) Wartość części: 6960,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje 6 części:
CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Lp. Nazwa jm ilość
1. Galaretka owocowa truskawkowa - Winiary - szt. 55
2. Czekolada mleczna 100g - Wedel - szt. 200
3. Płatki – Nestle – cynamonowe – Cini-minis 0,25 g - szt. 6
4. Galaretka owocowa malinowa - Winiary - szt. 55
5. Galaretka owocowa brzoskwiniowa - Winiary - szt. 50
6. Pieprz mielony biały 15 g - Prymat - szt. - 10
7. Cukier biały 1 kg - kg 200
8. Cukier puder 0,5 kg - szt. 6
9. Cukier waniliowy 32 g - szt. 100
10. Dżem truskawkowy 280 g - niskosłodzony - Łowicz - szt. 30
11. Dżem owoce leśne 280 g - niskosłodzony - Łowicz - szt. - 30
12. Herbata granulowana Saga 90 g - szt. 55
13. Kakao ciemne 200 g 10 - 12% - DecoMorreno - szt. 35
14. Sos borowikowy w torebkach 35 g - Knor - szt. - 5
15. Dżem malinowy 280 g - niskosłodzony - Łowicz - szt. 30
16. Kasza jęczmienna 1 kg (średnia lub gruba) - kg 30
17. Cukierki - mieszanka Wawel - galaretki - kg 3
18. Ketchup 500 g - Pudliszki - szt. 25
19. Konserwa rybna filet z tuńczyka w oleju 170 g - szt. 30
20. Kawa Inka kartonik 150 g - szt. 30
21. Konserwa rybna filet z makreli w pomidorach 170 g - szt. 90
22. Kukurydza puszka - 400 g Pudliszki - szt. 25
23. Liść laurowy 7g - Prymat - szt. 25
24. Majeranek 7 g - Prymat - szt. 25
25. Majonez Kielecki – 310 ml - szt. 15
26. Miód wielokwiatowy - 1,20 kg Bartnika - szt. 30
27. Groszek konserwowy 400 g puszka - Pudliszki - szt. 15
28. Brzoskwinia puszka - 850g - szt. 3
29. Olej kujawski 1 l - szt. 145
30. Pieprz czarny mielony 20 g - Prymat - szt. 60
31. Płatki kukurydziane 1 kg Corn Flakes - Nestle - szt. 9
32. Przecier pomidorowy 30 % - bażant 850 g - szt. 30
33. Ryż biały 1 kg - kg 50
34. Sok - syrop malinowy - 0,5 l - szt. 5
35. Sól sodowo-potasowa - kg 45
36. Angielskie ziele - 15 g - Prymat - szt. 20
37. Makaron 0,5 kg (świderki, kolanka, muszelki) - Lubella - szt. 90
38. Makaron 0,5 kg (nitki-cienkie, grube) - szt. 25
39. Makaron 0,5 kg (łazanka) - szt. 25
40. Makaron 0,5 kg (spagetti) - szt. 40
41. Makaron 0,5 kg (rurki) - szt. 25
42. Płatki owsiane górskie 0,5 kg - szt. 10
43. Oregano 10 g - Prymat - szt. 10
44. Kwasek cytrynowy 20 g - Prymat - szt. 15
45. Bazylia 8 g - Prymat - szt. 15
46. Sos do spaghetti w torebkach - Knor 44 g - szt. 50
47. Kasza kukurydziana 1 kg - szt. 5
48. Kasza manna 1 kg - szt. 8
49. Bułka tarta 0,5 kg - szt. 180
50. Sos słodko-kwaśny słoik 520 g - Pudliszki - szt. 40
51. Budyń śmietankowy 60 g - Winiary - szt. 35
52. Budyń waniliowy 60g - Winiary - szt. 40
53. Budyń malinowy 60g - Winiary - szt. 40
54. Kisiel truskawkowy 60 g - Winiary - szt. 45
55. Kisiel poziomkowy 60 g - Winiary - szt. 45
56. Kisiel malinowy 60 g - Winiary - szt. 45
57. Herbata miętowa-ekspresowa 2 g - szt. 20
58. Kminek mielony - Prymat - szt. 10
59. Mąka ziemniaczana 1 kg - kg 25
60. Kisiel leśny 60 g - Winiary - szt. 35
61. Kasza gryczana 1 kg - szt. 3
62. Pasztet drobiowy 160 g - z kogutkiem - szt. 90
63. Mąka tortowa pszenna typ 450 - kg 180
64. Sok jabłkowy 1 L 100 % - Tymbark - szt. 130
65. Sok czarna porzeczka 1 L 100 % - Tymbark - szt. 130
66. Sok multivitamina 1 L - Tymbark - szt. 80
67. Sok pomarańczowy 1 L 100 % - Tymbark - szt. 150
68. Szczaw w słoiku 180 g - szt. 20
69. Chrzan tarty 180 g - szt. 10
70. Kminek cały 20 g - Prymat - szt. 15
71. Herbata owocowa - Saga w torebkach 25 torebek - szt. 30
72. Mąka żytnia 1 kg - kg 3
73. Przyprawa do kury 20 g - Prymat bez soli, cukru, glutan. sodu - szt. 20
74. Papryka słodka 20 g - Prymat - szt. 30
75. Sok z marchewki 0,9 L typ Kubuś - szt. 180
76. Soda oczyszczona 40 g - Prymat - szt. 10
77. Ciasteczka zbożowe Belvita - szt. 500
78. Pałeczki kukurydziane 60 g - szt. 140
79. Herbatniki zbożowe - Bebe 16 g (paczka po 48 szt.) - szt. 30
80. Ciastka biszkopty 120 g - szt. 85
81. Żurek w torebkach - Winiary - szt. 25
82. Płatki kukurydziane z miodem Corn Flakes - Nestle - szt. 5
83. Cynamon 20 g - Prymat - szt. 15
84. Przyprawa do mięsa - Knor 75g - szt. 5
85. Pieprz cytrynowy - Prymat - szt. 15
86. Kasza jaglana 0,5 kg - szt. 10
87. Kucharek 1000 g - szt. 25
88. Wafelki kukurydziane - szt. 50
89. Groszek ptysiowy 80 g - szt. 50
90. Soczki małe z rurką 0,2 L - Tymbark - szt. 450
91. Ocet 10 % 0,5 L - szt. 5
92. Ciasteczka zboż. owsiane - Krakus - szt. 80
93. Soczki małe - Kubuś - szt. 15
94. Musztarda 0,2 L - szt. 10
95. Cukier trzcinowy - kg 3
96. Gałka muszkatałowa 20 g - Prymat - szt. 10
97. Ryż brązowy - kg 3
98. Oliwa z oliwek 1 L - szt. 1
99. Masło orzechowe 350 g - szt. 5
100. Woda mineralna Cisowianka 1,5 L - szt. 400
101. Lubczyk 10 g - Prymat - szt. 80
102. Sok z czerwonych pomarańczy 1 L - Tymbark - szt. 12
103. Sok ananasowy 1 L - Tymbark - szt. 20
104. Wafelki Prince Polo 35 g - szt. 80
105. Wafelki sezamki 28 g - szt. 250
106. Przyprawa do ryb 20 g - Prymat - szt. 20
107. Kurkuma 20 g - Prymat - szt. 10
108. Magi 1 L - Winiary - szt. 15
109. Makaron 1 kg (gniazda wstążki) - Lubella - szt. 10
110. Makaron zacierka 1 kg - szt. 40
111. Herbata Saga 100 szt. - torebki 126 g - szt. 2
112. Pieprz ziołowy 50 g - Prymat - szt. 15
113. Wafelki Skawa - szt. 15
114. Jaja kurze klasa XL - szt. 1800

- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 23790,51 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje 6 części:
CZĘŚĆ 3 - DOSTAWA MIĘSA I PODROBÓW, WYROBÓW WĘDLINIARSKICH, DROBIU, WYROBÓW DROBIARSKICH
Lp. Nazwa jm Ilość
1. Kiełbasa szynkowa wieprzowa od 70 % mięsa - kg 8
2. Kiełbasa podwawelska od 70 % mięsa - kg 10
3. Szynka konserwowa wieprzowa od 70 % mięsa - kg 10
4. Karczek wieprzowy bez kości - kg 8
5. Szynka wieprzowa od 70 % mięsa - kg 10
6. Polędwica sopocka od 70 % mięsa - kg 3
7. Szynka wiejska od 70 % mięsa - kg 3
8. Kiełbasa żywiecka od 70 % mięsa - kg 15
9. Szynka z indyka od 70 % mięsa - kg 3
10. Udko z kurczaka - kg 100
11. Podgardle wędzone - kg 3
12. Udko z kurczaka wyfiletowane b/k - kg 60
13. Porcja rosołowa drobiowa - kg 20
14. Schab b/k - kg 90
15. Szynka b/k surowa kuleczki - kg 100
16. Mięso rosołowe wołowe (antrykot) - kg 8
17. Wątróbka drobiowa - kg 10
18. Łopatka b/k - kg 85
19. Pieczeń wołowa - kg 60
20. Gulasz wołowy - kg 20
21. Filet z indyka - kg 70
22. Filet z kurczaka pojedynczy b/k - kg 100
23. Pasztet pieczony drobiowy - kg 9
24. Szynka gotowa z kurczaka od 70 % mięsa - kg 3
25. Cielęcina udziec - mięso - kg 10
26. Polędwiczki wieprzowe - kg 5
27. Kiełbasa biała parzona od 70 % mięsa - kg 6
28. Żeberka wędzone kąty - kg 6
29. Parówki dla najmłodszych od 70% mięsa - szt. 200
30. Kurczak świeży - kg 5
31. Boczek wędzony od 70 % mięsa - kg 11
32. Kiełbasa śląska od 70% mięsa - kg 8
33. Podudzia z kurczaka pałeczka - kg 8
34. Pasztet z królika (słoik) - szt. 18

- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
- Mrożonki mają być dostarczane do Przedszkola w formie nierozmrożonej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 23445,66 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje 6 części:
CZĘŚĆ 4 - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Lp. Nazwa jm Ilość
1. Kefir 350 g - 2% -szt. 85
2. Śmietana 18% 400 g - szt. 400
3. Margaryna Palma 250 g - szt. 180
4. Mleko 3,2% - butelka - szt. 1 350
5. Masło ekstra 82% 200 g - szt. 650
6. Twaróg półtłusty 500 g - szt. 300
7. Serek homogenizowany – 150 g owocowy - szt. 500
8. Ser żółty Edamski - kg 16
9. Ser żółty Złota Gołda z dziurami - kg 16
10. Ser żółty salami - kg 16
11. Jogurt pitny 250g różne smaki -szt. 800
12. Jogurt w kubku owocowy – 150 g - szt. 300
13. Masło klarowane 1 l - szt. 3
14. Jogurt naturalny 1 l - szt. 10
15. Śmietanka 36% 1 l -szt. 40
16. Serek topiony kremowy - szt. 55

- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
- Mrożonki mają być dostarczane do Przedszkola w formie nierozmrożonej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15544000-3 - Ser twardy

15530000-2 - Masło

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 18612,60 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje 6 części:
CZĘŚĆ 5 - DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW
Lp. Nazwa jm ilość
1. Banany - kg - 300
2. Buraki czerwone - kg 120
3. Cebula - kg 80
4. Cytryny - kg 18
5. Fasola Jaś - kg 3
6. Groch łuszczony połówki - kg 3
7. Gruszki - kg 60
8. Jabłka deserowe - kg 400
10. Kalafior - szt. 10
11. Kapusta biała - kg 80
12. Kapusta młoda - szt. 30
13. Kapusta czerwona - kg 10
14. Kapusta kiszona - kg 60
15. Kapusta włoska - szt. 20
16. Mandarynki - kg 85
17. Marchew - kg 260
18. Ogórki kiszone - kg 10
19. Ogórki świeże sezonowe letnie - kg 35
20. Ogórki świeże sezonowe zimowe - kg 35
21. Ogórki konserwowe - szt. 40
22. Papryka świeża sezonowa letnia - kg 9
23. Papryka świeża zimowa - kg 6
24. Pieczarki - kg 12
25. Pietruszka korzeń - kg 70
26. Pomidor sezonowy letni - kg 30
27. Pomidor sezonowy zimowy - kg 30
28. Fasolka szparagowa - kg 3
29. Czosnek - szt. 70
30. Rzodkiew - szt. 30
31. Sałata lodowa sezonowa letnia - szt. 30
32. Sałata lodowa sezon zimowy - szt. 30
33. Kapusta pekińska - szt. 15
34. Seler - kg 75
35. Szczypior - szt. 30
36. Śliwki węgierki - kg 20
37. Ziemniaki - kg 1 300
38. Ziemniak młody - kg 170
39. Pietruszka natka 25 g sezonowa letnia - szt. 120
40. Pietruszka natka 25 g sezonowa zimowa - szt. 120
41. Por - kg 30
42. Por młody - szt. 5
43. Koperek 25 g sezonowy letni - szt. 120
44. Koperek zimowy - szt. 120
45. Brokuły świeże - szt. 5
46. Botwinka - szt. 15
47. Winogrono białe - kg 50
48. Kiwi na palecie luz - szt. 180
49. Brzoskwinia - kg 20
50. Pomarańcza - kg 120
51. Truskawki świeże - kg 60
52. Grzyby suszone - 40g - szt. 9
53. Cukinia - kg 12
54. Arbuz - kg 130
55. Czereśnie - kg 20
56. Maliny 0,25 kg - szt. 20
57. Morele - kg 15
58. Jagody - kg 3
59. Susz owocowy - szt. 6
60. Ziemniaki młode import - kg 30
61. Dynia - kg 12
62. Soczewica czerwona - kg 5
63. Nektarynka - kg 18
64. Borówka amerykańska 0,25 kg - szt. 50
65. Suszone morele 1 kg - jasne - szt. 10
66. Melon - kg 13
67. Ananas w puszce - szt. 10
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
- Mrożonki mają być dostarczane do Przedszkola w formie nierozmrożonej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 20426,47 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje 6 części:
CZĘŚĆ 6 - DOSTAWA MROŻONEK
Lp. Nazwa jm Ilość
1. Ryba morszczuk filet - 5% lodu - kg 30
2. Miruna filet z/s - 5% lodu - kg 30
3. Mintaj filet – 10% lodu - kg 20
4. Dorsz filet – 5% lodu - kg 20
5. Filet z miruny bez skóry – 5% lodu - kg 50
6. Truskawki mrożone - kg 40
7. Mieszanka kompotowa - kg 80
8. Fasolka szparagowa mrożona - kg 15
9. Brukselka mrożona - kg 5
10. Brokuł mrożony - kg 30
11. Kalafior mrożony - kg 25
12. Groszek zielony - kg 5
13. Szpinak mrożony - kg 9
14. Mieszanka jarzynowa - kg 30
15. Czarna porzeczka mrożona - kg 30
16. Czerwona porzeczka mrożona - kg 3
17. Wiśnia mrożona - kg 10

- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
- Mrożonki mają być dostarczane do Przedszkola w formie nierozmrożonej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 6637,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.