eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mochowo › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy MochowoOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mochowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sierpecka, 2

1.5.2.) Miejscowość: Mochowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-214

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne@mochowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mochowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46fb2fcf-726a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031760/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/661047/odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_komunalnych_od_wlascicieli_nie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki - u9av175tiw)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mochowie jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji; 3) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo.iod@mochowo.pl. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych zawiera SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ. Konstrukcja niektórych nawierzchni dróg nie pozwala na
zastosowanie przez Wykonawcę ciężkiego sprzętu do transportu. W związku z powyższym wykonawca usługi zobowiązany jest do
dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne. W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę, a powstałych na drodze po przejeździe własnego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości. Wykonawca pod żadnym pozorem nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych
rodzajów ze sobą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: I. Cena - 60 %, II. Termin płatności faktury – 40 %. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie: a)
posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Mochowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.
1297 z późn. zm.); b) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, o których mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.); 3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena
zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej 2 pojazdami
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością opróżniania pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l; dysponuje co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym co
najmniej 1 z systemem HDS do obsługi dzwonu. Konstrukcja pojazdu musi uniemożliwiać mieszanie się różnych frakcji odpadów oraz zapobiegać niekontrolowanemu rozsypaniu się zebranych odpadów; dysponuje co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej; dysponuje co najmniej 1 pojazdem typu „bramowiec” lub „hakowiec” przystosowany do
odbioru odpadów w kontenerach; dysponuje bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie Gminy Mochowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Mochowo, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone w §2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w
widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, pojazdy muszą być poddawane okresowemu myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą właściwy stan sanitarny, nie rzadziej niż raz w miesiącu, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiających weryfikację tych danych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór Załącznik nr 4 do SWZ; 2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP – wzór Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz urządzeń technicznych oraz bazy magazynowo - transportowej, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ; 2) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Mochowo, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mochowo; 3) dokument potwierdzający wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – oświadczenie według wzoru Załącznik nr 2 do SWZ wraz z ofertą oraz oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na wezwanie), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te i oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; d) Zamawiający przed zawarciem umowy, jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarcie umowy nastąpi wg istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 7 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 PZP oraz wskazanym w IPU. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnej na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.