eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA ZBIORNIKU WODNYM "KLEKOT"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA ZBIORNIKU WODNYM „KLEKOT”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiśniowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 33 35 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@osir-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir-wloszczowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA ZBIORNIKU WODNYM „KLEKOT”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed7b779b-725d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00474443/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA ZBIORNIKU WODNYM „KLEKOT”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych., przedsięwzięcie 1.3.2 Tworzenie, rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699827

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa (dalej Platforma). Korzystanie z platformy jest bezpłatne.2)Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 3)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio w serwisie internetowym: na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4)Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a)akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz uznaje go za wiążący,b)zapoznał oraz stosuje się do instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 6)Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowana przez Dyrektor Jolanta Tyjas (adres: ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa); 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - Pani Elżbieta Wrona, tel.: 604289855, email: prestige@biznespoczta.pl; 3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5)Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.6)Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp. 7)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 8)Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9)Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;-na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10)W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp. 12)Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 13)W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14)Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 15)W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 16)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 17) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym „Klekot” Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów nr ewid. 155/3, obręb numer 0004 – Czarnca. W ramach zadania zostanie wykonane między innymi:-zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym,-remont i modernizacja budynku technicznego,-wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe,-wykonanie studni wodociągowej,-dostawę i montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, altana dla ratowników),-utwardzenie istniejącego terenu przy użyciu kruszywa łamanego,-wykonanie boiska rekreacyjnego do piłki plażowej o nawierzchni piaszczystej,-wykonanie podłączeń energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej do punktów małej gastronomi,-wykonanie wydzielenia magazynu na kajaki i rowerki wodne wraz z robotami towarzyszącymi.
Dokumentacja projektowa, która składa się z: -projektu budowlanego,-przedmiarów robót, Zakres robót obejmuje również:-roboty przygotowawcze (zabezpieczenie i wyznaczenie terenu budowy),-roboty pomocnicze (pomiarowe w trakcie realizacji robót, wytyczenie geodezyjne planowanego zakresu robót, mechaniczne ścinanie i karczowanie istniejących drzew wraz z usunięciem pni, ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych, zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej i elementów małej architektury),-roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe związane z remontem i modernizacją budynku technicznego oraz wymianą zbiornika na ścieki sanitarne,-roboty ziemne (wykopy, załadunki, przewozy, nasypy, wywozy, dowiezienia, zasypania, niwelacje terenu, plantowanie i wyrównywanie terenu),-warstwy odsączające z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,-podbudowy tłuczniowe pod utwardzenie terenu oraz pod nawierzchnie z kostki brukowej,-nawierzchnie z kostki brukowej pod ciągami komunikacyjnymi,-elementy betonowe nawierzchni ciągów komunikacyjnych (obrzeża betonowe),-roboty budowlane związane z remontem i modernizacją oraz wyposażeniem istniejącego budynku technicznego w zakresie branży budowlanej (m.in. skucie tynków i istniejącej glazury, położeniu nowych tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych, malowaniu ścian wewnątrz budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykończonych tynkiem silikonowym i płytkami ceramicznymi imitującymi drewno, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych) oraz instalacyjnej elektrycznej (w tym ogrzewania przy pomocy grzejników elektrycznych) i sanitarnej wraz z uzdatnianiem wody,-roboty instalacyjne (przyłącza zewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne do budynków oraz punktów gastronomicznych oraz oświetlenia terenu i istniejącej wiaty),-studnię wierconą głębinową na potrzeby poboru wody do celów sanitarno – epidemiologicznych,-wymianę zbiornika żelbetowego na ścieki sanitarne, -roboty towarzyszące (dostawa i montaż elementów małej architektury, budynku drewnianego z podcieniem dla ratowników, wykonanie pomieszczenia magazynu kajaków i rowerków wodnych pod istniejącym pomostem wraz z wykonaniem ścian oporowych, osłon oraz bram wjazdowych, oraz dostawa i montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z ich podłączeniem), -roboty wykończeniowe (związane z wykończeniem budynku technicznego oraz porządkowanie terenu, wywóz pozostałych odpadów, wyrównywanie i plantowanie terenu, zakładanie trawników, przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego),-obsługę geodezyjną końcową w zakresie oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia oraz zamkniętego wachlarza robót niezbędnego do realizacji zadania. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zobowiązuje się Wykonawcę, aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje, oraz dopuszczenie do obrotu w budownictwie oraz certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone:1)Kryterium nr 1 - cena (C) - waga 60 % (60 pkt)Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: C = (C min / C o) x 60 pkt gdzie: C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) C o – cena brutto oferty badanej (zł) 2) Kryterium nr 2 –termin realizacji zamówienia (T) - waga 20 % (20 pkt). Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium, jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia w następujący sposób:-za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 140 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt-za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 130 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt-za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt3) Kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi(G)- waga 20 % (20 pkt).
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium, jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat w następujący sposób:-oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 5 lata – 0 pkt -oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 6 lata – 10 pkt -oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 7 lat – 20 pkt Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji wyrażoną w pełnych latach.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru: Sp = C + T +G
gdzie: SP - Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty, termin realizacji i okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zamówienia C - ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty T - ilość punktów przyznana w kryterium: termin realizacji zamówienia G - ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w trzech kryteriach. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:-oczywiste omyłki pisarskie;-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;-inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 3)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 4)Zdolności technicznej lub zawodowej W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia: min. jedną osobą z doświadczeniem zawodowym kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego - (wypełnić wg załącznika nr 6). Uwaga:Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji, w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 tej ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w sekcji VII.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ 2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., (załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Sekcji VI SWZ zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2070 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;2)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.3)W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z późn. zm., zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm., zwanym dalej "r.d.e.").

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych dokumenty dot. potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2070 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.3)W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z późn. zm., zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm., zwanym dalej "r.d.e.").

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość – 10 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych;3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego PKO BP nr: 10 1020 2629 0000 9002 0236 4834 – z adnotacją wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA ZBIORNIKU WODNYM „KLEKOT”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;2)z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3)powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4)termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6)beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa;7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8)musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.W przypadku wniesienia wadium w formie:a)pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;b)poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku: 1)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).3)Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5)Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.6)Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.7)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.8)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg załącznika nr 8 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz we wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699827

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.