eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Remont mieszkań z ruchu ludności - część 5"Ogłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont mieszkań z ruchu ludności – część 5”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020652023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 51

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767469000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppk.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ppk.polkowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ppk_polkowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie powierzonym zasobem nieruchomości gminy Polkowice

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont mieszkań z ruchu ludności – część 5”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22934b98-5d1c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055703/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont mieszkań z ruchu ludności - część 5

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415947

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZPA.231.3.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 83055,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest przygotowanie niezamieszkałych nw. lokali do powtórnego zasiedlenia, tj. przywrócenie ich pełnej sprawności techniczno-użytkowej poprzez remont elementów wyposażenia i wykończenia lokalu, w tym: tynków ścian, malatury, izolacji, okładzin i wykładzin ścian i podłóg, wymianę lub naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji, części instalacji elektrycznej z osprzętem, instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem. Przewidywany zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna w postaci: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót [STWiOR] z załączonym przedmiarem robót Zamawiającego [dla każdego lokalu], oraz projekt umowy.
Lp. Miejscowość Adres
Remont mieszkań z ruchu ludności – część 5 w tym:
1 Polkowice Hubala 22/31
2 Polkowice Hubala 22/32
3 Polkowice Hubala 22/40
4 Polkowice Hubala 22/84
5 Polkowice Hubala 24/20

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUPH „Emark” Marek Stańczyszyn

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 390229980

7.3.3) Ulica: Legnicka 9c

7.3.4) Miejscowość: Polkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.