eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Miasto nad Pilicą › Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej
w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny w formule "zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. o. H. Koźmińskiego 1/2

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Miasto nad Pilicą

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (48)6741098

1.5.8.) Numer faksu: (48)6741179

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowemiasto@nowemmiasto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowemiasto.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.nowemiasto.eobip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej
w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny w formule "zaprojektuj i wybuduj"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7100bb1c-1181-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002204/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego Park Nadpilicznyk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286660/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IŚR.271.6.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7667474,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście
nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo –Edukacyjnego Park Nadpiliczny. 2.Zamówienie i jego realizacja
prowadzone będą w formule zaprojektuj i wybuduj. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na
podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej
następujących robót budowlanych:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne ( w tym wyrównywanie i profilowanie terenu), wykonywanie nawierzchni
mineralnych, wykonanie nawierzchni betonowych, wykonanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie nawierzchni piaszczystych, wykonanie trawników, wykonanie podłoża bezpiecznego pod zestawy urządzeń zgodnie z wymogami producenta oraz wykonanie wymaganych stref bezpiecznych dla urządzeń, montaż urządzeń i elementów będących przedmiotem opracowania wraz z
fundamentami, wykonanie dojść komunikacyjnych do urządzeń,
wykonanie i montaż pomostów i kładek drewnianych, wykonanie i montaż pomostu pływakowego, wykonanie przepustów i
mostka, wykonanie górki saneczkowej z punktem widokowym, dostawę i montaż kontenera gastronomiczno-sanitarnego, wykonanie podestu z zadaszeniem membranowym i widownią plenerową, wykonanie oświetlenia terenu oraz zasilania dla imprez zewnętrznych, oświetlenie terenu w postaci latarni parkowych,
zagospodarowanie w zieleń, uzgodnienie i wykonanie nowych przyłączy: energetycznego, wody i kanalizacji sanitarnej oraz
wszystkie inne niezbędne do wykonania zadania. 4. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane,
wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi w formie szczegółowej,
przedmiarami robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym
uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także zrealizować i oddać do użytkowania
w pełni wyposażoną i gotową do użytkowania inwestycję. 5.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Program
Funkcjonalno-Użytkowy oraz Projekt Koncepcyjny wraz załącznikami do nich.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją
inwestycji, co stanowi wyraz obowiązku informacyjnego wykonawcy określonego w art. 651 k.c. 7. Przedmiot zamówienia
musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 8. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym
wprowadzenie ewentualnych zmian. 9. Niezależnie od ust. 9 dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania
konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. 10.Terminy wykonania poszczególnych etapów robót
budowlanych określi harmonogram rzeczowo - finansowy robót, wykonany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego.
11. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: program funkcjonalno-użytkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14422308,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18737820,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14422308,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GIERMAKOWSKA ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7981317874

7.3.4) Miejscowość: Łęgonice Małe

7.3.5) Kod pocztowy: 26-425

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1442230885 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.