eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jonkowo › ZAKUP KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I TABLETÓWOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I TABLETÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JONKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 896706911, +48 895129237, +48 895129166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jonkowo.pl; biuropodawcze@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jonkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I TABLETÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f234468-7246-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039814/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem - w ramach projektu Cyfrowa Gmina

1.2.6 Zakup komputerów i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tabletów w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: - Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”; - Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01-00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w określonych sytuacjach pocztą elektroniczną email.
2. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /jonkowoug/SkrytkaESP
Adres poczty elektronicznej email: biuropodawcze@jonkowo.pl;
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnymi odpowiednio pod adresami:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.,
pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w
Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (T.j. Dz.U. z 2017, poz. 2247), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .jpg
(.jpeg), Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem za pośrednictwem formularzy Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP lub ID postępowania).
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jonkowo jest Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta Gminy (z siedzibą: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, e-mail: sekretariat@jonkowo.pl, tel. 89 670-69-11).
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”: 123 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, 17 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 2 szt tabletów z oprogramowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213100-6 - Komputery przenośne

30213200-7 - Komputer tablet

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium "cena" wynosi 100 pkt. Waga kryterium 80%. Oferty w obrębie kryterium ceny zostaną ocenione wg matematycznego wzoru:
cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 80 % =
• Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium "termin wykonania zamówienia" wynosi 100 pkt. Waga kryterium 20 %. Oferty w obrębie kryterium "termin wykonania zamówienia" zostaną ocenione wg matematycznego wzoru:
najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia oferty badanej x 100 x 20 % =
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.(Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku następująco: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę punktów wynikających z działania matematycznego w „górę”, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrągli liczbę punktów „w dół”).
3. Maksymalna wartość punktowa oferty częściowej (suma punktów uzyskanych po uwzględnieniu znaczenia kryteriów) jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01-00-00-0001/21-00 23 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium "cena" wynosi 100 pkt. Waga kryterium 80%. Oferty w obrębie kryterium ceny zostaną ocenione wg matematycznego wzoru:
cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 80 % =
• Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium "termin wykonania zamówienia" wynosi 100 pkt. Waga kryterium 20 %. Oferty w obrębie kryterium "termin wykonania zamówienia" zostaną ocenione wg matematycznego wzoru:
najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia oferty badanej x 100 x 20 % =
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.(Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku następująco: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę punktów wynikających z działania matematycznego w „górę”, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrągli liczbę punktów „w dół”).
3. Maksymalna wartość punktowa oferty częściowej (suma punktów uzyskanych po uwzględnieniu znaczenia kryteriów) jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa - wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie komputerów przenośnych w ilości co najmniej 20 szt.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające na realizacji wyżej opisanego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, a jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia podmiotowych środków dowodowych, o ile Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.) zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie/nia, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia innych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu komputerowego z wymaganiami Zamawiającego określonymi dla Części 1 zamówienia zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą:
− Dokumenty (np. ze strony cpubenchmark.net) potwierdzające, że procesor dla oferowanego modelu komputera przenośnego/ /stacjonarnego osiąga wynik min. 8000 punktów w teście Passmark cpu. Wydruk nie starszy niż na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (nie dotyczy tabletów) oraz
− aktualne:
• Certyfikaty ISO 9001 dla producenta sprzętu,
• Certyfikaty ISO 14001 dla producenta sprzętu,
• Deklaracje zgodności CE,
• Specyfikacje techniczne oferowanych modeli sprzętu komputerowego (przenośnego, stacjonarnego i tableta).

2. Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu komputerowego z wymaganiami Zamawiającego określonymi dla Części 2 zamówienia zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą:
− dokument (np. ze strony cpubenchmark.net) potwierdzający, że procesor oferowanego modelu laptopa osiąga wynik min. 10 000 punktów w teście Passmark cpu. Wydruk nie starszy niż na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
− aktualne certyfikaty:
• Certyfikaty ISO 9001 dla producenta sprzętu,
• Certyfikaty ISO 14001 dla producenta sprzętu,
• Deklaracja zgodności CE,
• Specyfikacje techniczne oferowanego modelu laptopa.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. dla Części 1 zamówienia:
− dokumenty (np. ze strony cpubenchmark.net) potwierdzające, że procesor dla oferowanego modelu komputera przenośnego/ /stacjonarnego osiąga wynik min. 8000 punktów w teście Passmark cpu. Wydruk nie starszy niż na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (nie dotyczy tabletów) oraz
− aktualne:
• Certyfikaty ISO 9001 dla producenta sprzętu,
• Certyfikaty ISO 14001 dla producenta sprzętu,
• Deklaracje zgodności CE,
• Specyfikacje techniczne oferowanych modeli sprzętu komputerowego (przenośnego, stacjonarnego i tableta).

2. dla Części 2 zamówienia:
− dokument (np. ze strony cpubenchmark.net) potwierdzający, że procesor oferowanego modelu laptopa osiąga wynik min. 10 000 punktów w teście Passmark cpu. Wydruk nie starszy niż na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
− aktualne certyfikaty:
• Certyfikaty ISO 9001 dla producenta sprzętu,
• Certyfikaty ISO 14001 dla producenta sprzętu,
• Deklaracja zgodności CE,
• Specyfikacje techniczne oferowanego modelu laptopa.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 i 2 SWZ: wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, a także oświadczenie w celu potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), podpisanych podpisem elektronicznym: w formie elektronicznej (podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą w wysokości odpowiedniej do składanej oferty częściowej, o wartości:
1) na Część 1 zamówienia – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
2) na Część 2 zamówienia – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości odpowiednio dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14) ustawy Pzp.
3. Wadium na daną Część może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu (oddzielnie na każdą Część jeżeli dotyczy) należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z dopiskiem odpowiednio „Wadium – postępowanie ZP.271.16.2022 – Część 1”, „Wadium – postępowanie ZP.271.16.2022 – Część 2”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podany rachunek przed upływem terminu składania ofert – za wniesienie wadium przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego, a nie dzień i godzinę dokonania przelewu przez Wykonawcę.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, wadium należy przekazać Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz zawierać w treści dokumentu:
a) dokładne określenie oznaczenia zamówienia (ZP.271.16.2022) i Części zamówienia, której wadium dotyczy,
b) kwotę zabezpieczenia,
c) termin ważności - obejmujący co najmniej okres związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),
d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, innych oświadczeń i dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.) powinni, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp., ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (partnerem wiodącym/liderem).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.) zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie/nia, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. W takim wypadku termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
Zdarzenia siły wyższej obejmują — wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe: pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.
2. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania zmian w zakresie dotyczącym wymagań technicznych sprzętu komputerowego w przypadku:
1) pojawienia się na rynku po zawarciu Umowy nowych, korzystnych dla Zamawiającego, rozwiązań technicznych lub technologicznych,
2) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm.
3. Zmiany w treści umowy mogą nastąpić w przypadku ujawnienia wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
4. Forma zmian w postanowieniach umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 9:30 za pośrednictwem: • miniPortalu adres internetowy: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub • platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal (z zakładki „Inne sprawy urzędowe”), adres ePUAP Zamawiającego: /jonkowoug/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.