eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa środków do mycia maszynowego oraz worków na odpadyOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa środków do mycia maszynowego oraz worków na odpady

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002153989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grenadierów 51/59

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-073

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@grochowski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grochowski.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa środków do mycia maszynowego oraz worków na odpady

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-267d9a7b-724c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje o następujących wymaganiach sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających pracę, w tym składanie ofert, na „Platformie e-Zamawiający”:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4) Włączona obsługa JavaScripy;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader, lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

2. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików powinien być mniejszy niż 100 MB.

3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików i plików zawierających skompresowane dane w następujących formatach: doc, docx, xls, xlsx, pdf, , rar, zip, 7z, XAdES, CAdES. Dopuszczalne są inne powszechnie stosowane formaty, możliwe do odczytania przy wykorzystaniu standardowego oprogramowania lub oprogramowania dostępnego bezpłatnie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Zamawiający przewiduje komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ze względu na zaistnienie sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. Zamawiający dopuszcza
i wymaga przekazanie próbek asortymentu w postaci fizycznej. Powyższe dotyczy wyłącznie porozumiewania się w celu przekazania (dostarczenia) próbek. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa) do Sekretariatu Zarządu. Inne przedmiotowe środki dowodowe (dla części zamówienia
nr 2) przekazuje się za pośrednictwem platformy (elektronicznie).
2. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie (przekazanie) próbek w sposób określony w ustawie Pzp tj.:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.),
2) osobiście
3) za pośrednictwem posłańca (kuriera).

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianami), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Grochowski
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-073) przy
ul. Grenadierów 51/59;
2) inspektorem ochrony danych w Szpitalu Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka
Sp. z o. o. jest Pan Grzegorz Świdzikowski - e-mail:
gswidzikowski@grochowski.waw.pl , tel. (22) 51 52 706;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz udzielaniem informacji związanych z niniejszym postępowaniem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie ustawy Pzp oraz pracownicy Administratora zobowiązani do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych
z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie za-mówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPK/65/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Worki na odpady

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena.
3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena i łączna punktacja będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zaokrąglania). Punktacja przyznana w kryterium cena będzie równocześnie punktacją łączną i końcową.
4. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w kryterium cena:
1) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym,
z uwzględnieniem poprawek omyłek rachunkowych i innych omyłek mających wpływ na cenę brutto oferty;
2) punktacja w kryterium cena wyliczana będzie według następującego wzoru: LP = (NC/CBO) * 100 gdzie:
„LP” oznacza liczbę punktów w kryterium cena,
„NC” oznacza najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
„CBO” oznacza cenę badanej oferty,
„100” oznacza przelicznik punktowy (maksymalna wartość punktowa, jaką może uzyskać oferta).
5. Za najkorzystniejszą ofertę, odpowiednio dla każdej części zamówienia, uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie (punkty za kryterium cena).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki do mycia maszynowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831250-3 - Roztwory myjące

39831230-7 - Środki rozpuszczające tłuszcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena.
3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena i łączna punktacja będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zaokrąglania). Punktacja przyznana w kryterium cena będzie równocześnie punktacją łączną i końcową.
4. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w kryterium cena:
1) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym,
z uwzględnieniem poprawek omyłek rachunkowych i innych omyłek mających wpływ na cenę brutto oferty;
2) punktacja w kryterium cena wyliczana będzie według następującego wzoru: LP = (NC/CBO) * 100 gdzie:
„LP” oznacza liczbę punktów w kryterium cena,
„NC” oznacza najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
„CBO” oznacza cenę badanej oferty,
„100” oznacza przelicznik punktowy (maksymalna wartość punktowa, jaką może uzyskać oferta).
5. Za najkorzystniejszą ofertę, odpowiednio dla każdej części zamówienia, uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie (punkty za kryterium cena).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i/lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) dla części nr 1 zamówienia – należy złożyć po min. dwie sztuki worków foliowych dla każdej pozycji (min. 2 sztuki worków dla każdej z 15 pozycji asortymentu
– w kolorze zgodnym z wymaganiami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym) - wszystkie złożone próbki muszą być opisane w następujący sposób: nr pozycji jakiej dotyczy próbka (ewentualnie dodatkowo nr części zamówienia);
2) dla części nr 2 zamówienia – ulotki, karty produktu, dokumenty producenta lub inne dokumenty określające parametry oferowanego asortymentu, które będą potwierdzać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone
w formularzu asortymentowo-cenowym. W zakresie kompatybilności produktów z poz. 1-3 dopuszcza się również oświadczenie producenta, dystrybutora lub Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymagane przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) dokument lub dokumenty (w tym pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa), z których wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (jeśli Zamawiający będzie w stanie potwierdzić umocowanie na podstawie numerów NIP, REGON lub KRS korzystając ze strony: https://ekrs.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do dokumentów, o których mowa powyżej);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie);
4) uzasadnienie utajnienia części oferty (formularzy, dokumentów, oświadczeń), przy czym uzasadnienie będzie w całości jawne (jeśli dotyczy) – utajniona część oferty powinna znajdować się w osobnym pliku, aby nie było problemu z jednoznacznym określeniem zakresu utajnionych informacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu;
4) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.;
5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań / części zamówienia.
2. Zaleca się by jako pełnomocnika wskazać podmiot (Wykonawcę). W przypadku wskazania jako pełnomocnika osoby fizycznej zaleca się podanie informacji, którego z Wykonawców pracownikiem jest wskazana osoba. Powyższe ma na celu uzyskanie odpowiednich danych w celu wypełnienia ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, których zakres jest niezależny od Zamawiającego.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, musi być złożone w zakresie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
W ogłoszeniu nie było możliwości zmieścić przewidywanych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.