eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › DOSTAWA SPRZĘTU KWATERMISTRZOWSKIEGO Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KWATERMISTRZOWSKIEGO Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 53 51 200

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 97 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwpsp@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KWATERMISTRZOWSKIEGO Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70c754a0-60fc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435489/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WL.2370.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 206910,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części I zamówienia jest dostawa sprzętu kwatermistrzowskiego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, tj. przyczepy lekkie dwuosiowe wraz z wyposażeniem – 2 szt.
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
Dokonując kalkulacji ceny za przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34223000-6 - Przyczepy i naczepy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty

39715220-5 - Elektryczne oporowe urządzenia grzewcze

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

31224810-3 - Przedłużacze

42992000-6 - Towary elektryczne specjalnego zastosowania

4.5.5.) Wartość części: 105691,06 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części II zamówienia jest dostawa sprzętu kwatermistrzowskiego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, tj. namiotów pneumatycznych bez osprzętu – 2 szt.
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
Dokonując kalkulacji ceny za przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39522530-1 - Namioty

4.5.5.) Wartość części: 68292,68 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części III zamówienia jest dostawa sprzętu kwatermistrzowskiego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, tj. najaśnic LED (4 szt.) oraz agregatów prądotwórczych (3 szt.).
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
Dokonując kalkulacji ceny za przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42992000-6 - Towary elektryczne specjalnego zastosowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 32926,83 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arpapol2 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641796277

7.3.3) Ulica: ul. Borowa 8B

7.3.4) Miejscowość: Krasnystaw

7.3.5) Kod pocztowy: 22-300

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arpapol2 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641796277

7.3.3) Ulica: ul. Borowa 8B

7.3.4) Miejscowość: Krasnystaw

7.3.5) Kod pocztowy: 22-300

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41250 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41250 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41250 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arpapol2 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641796277

7.3.3) Ulica: ul. Borowa 8B

7.3.4) Miejscowość: Krasnystaw

7.3.5) Kod pocztowy: 22-300

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41250 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji - 21 dni, lecz nie dłużej niż do dnia 22.12.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.