eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW Cieszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241591129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334794336

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@um.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.cieszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77f1aed6-7249-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041355/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w roku 2023"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej cuw@um.cieszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres e-mail. 5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę. 9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz dokumentów składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub nr referencyjnym CUW01.272.4.2022). Korespondencja przesłana za pomocą „Formularz do komunikacji”nie może być szyfrowana, 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z2020 poz. 2415). 11. Pełna informacja znajduje się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Cieszynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 43–400 Cieszyn, tel: 33 479 43 31, e–mail: cuw@um.cieszyn.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e–mail: arczyz@um.cieszyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CUW01.272.4.2022 pn.: „Dowóz dzieci
i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.”, prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)., dalej „ustawa Pzp”, a także firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, organy kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, przez okres 5 lat począwszy od roku następnego od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2,
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
2. W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW01.272.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz 43 dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.;

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) – Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego transportu drogowego osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
2. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (Zgodnie z art. 116 ustawy Pzp).
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto) każda, polegające na dowozie osób;
2) dysponuje (będzie dysponował) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane poniżej:
a) kierowcą posiadającym kwalifikacje niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby osoba wskazana jako wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia, została zatrudniona w okresie realizacji, umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
b) opiekunem, tj. osobą pełnoletnią, posiadającą zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu/szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, dającą rękojmię bezpiecznego przejazdu dzieci. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby osoba na wskazana jako wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia, została zatrudniona w okresie realizacji, umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowiska kierowcy ze stanowiskiem opiekuna.
3) dysponuje min. 2 pojazdami wyprodukowanymi w 2010 roku lub później, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającymi aktualne badania techniczne, ubezpieczenia OC i NNW z zastrzeżeniem, że pojazdy, którymi będą przewożone dzieci muszą zapewnić miejsce i urządzenia dedykowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym urządzenia umożliwiające bezpieczne wsiadania np. platforma, odpowiednią szerokość drzwi oraz miejsca do przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp dołączają do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winni oni również załączyć podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust 4
ustawy Pzp z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony umowy dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 2. Zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy w przypadku wprowadzenia zmian w:
1) stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:
1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości udowodnić, że zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w odniesieniu do towaru lub usługi związanej z realizacją przedmiotu zamówienia. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana wynagrodzenia w formie aneksu będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
2) na pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 10 dni roboczych od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek podatku na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wynagrodzenia w formie aneksu następuje od miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na konieczność dokonania zmian prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Cieszyn określonego przez uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, wpływające na zakres realizowanej umowy;
2) usunięcia rozbieżności i niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści niniejszej umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapasów w celu jej jednoznacznej interpretacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap urzędu Miejskiego w Cieszynie: /ZOJO_Cieszyn/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcą względem którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.