eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania



Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników 32/46

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-668

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpie@ifpan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifpan.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo - badawcza

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Lidia Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522 178 64 67

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Borowego 5 lok. 10 adres prowadzenia działalności: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 01-357

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bsskancelaria.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.bsskancelaria.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da6a7be3-7238-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079024/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla IF PAN z podziałem na V części. Część II - Komputery stacjonarne, komputer All in One i monitory wraz z oprogramowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ifpan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej Zamawiającego i za
pośrednictwem Platformy zakupowej „e-zamawiający” spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul.
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa (Market Planet), dostępnej pod adresem strony internetowej:
https://ifpan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Platformy dostępna jest pod adresem
wskazanym w ust. 5, w zakładce
„Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy, należy
zgłaszać je na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl lub nr tel. + 48 (22) 257 22 23

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje zawarto w SWZ.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych są:
- Instytut Fizyki PAN., Al. Lotników 32/46. 02-668 Warszawa oraz
- Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa, miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa, tel. : (+48) 22 241 17 14;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@ifpan.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została wybrana także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.). W przypadku postępowań, o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp, podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/16/IFPAN/2022/LS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 132700,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN.
Część 1 - Dostawa komputera stacjonarnego typu 1.
Komputer stacjonarny typu 1: 11 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 szt. w ramach prawa opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.1. do SWZ, odpowiednio do części).
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w ramach:
części 1 przeznaczony jest na potrzeby projektów badawczych finansowanych ze środków:
• "Badania oddziaływań i dynamiki białek o istotnym stopniu nieuporządkowania strukturalnego w fundamentalnych procesach biologicznych metodami biofizyki molekularnej, tym m.in. spektroskopii pojedynczych cząsteczek" NCN UMO-2016/22/E/NZ1/00656,
• "Nowoczesne luminofory krystaliczne akumulujące energię promieniowania na bazie ortoglinianu itru dla dozymetrii promieniowania jonizującego w oparciu o optycznie stymulowaną luminescencję" NCN UMO-2018/31/B/ST8/00774,
• "Nowoczesne kompozytowe scynytlatory na bazie warstw monokrystalicznych i kryształów mieszanych granatów i ortokrzemianów" NCN UMO-2018/31/B/ST8/03390,
• "Donorowo-akceptorowe salicylidenoaniliny i ich keto-tautomery - synteza i badania fotofizyczne materiałów luminescencyjnych wykazujących emisję indukowaną agregacją" NCN UMO-2019/35/D/ST5/00594,
• "Cieplne, magnetyczne i dielektryczne właściwości multiferroików (Sr,Ba)(Mn,T)O3 oraz optymalizacja ich składu chemicznego" NCN UMO-2018/31/B/ST5/03024,
• "Determination of Exposed Dose and radioactive Source Identity in Radiological Emergency" NATO SPS G5647.
6. Dostawa sprzętu przez Wykonawcę powinna nastąpić nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy . Skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
W przypadku asortymentu objętego prawem opcji, termin liczony jest od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.5.) Wartość części: 59344,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach części 1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.1 uPzp.
Komputer stacjonarny typu 1: 2 szt.
Szczegółowe zasady dotyczące skorzystania z opcji zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 4 A do SWZ).
Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN.
Część 2 - Dostawa komputera stacjonarnego typu 2.
7 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 szt. w ramach prawa opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.2. do SWZ, odpowiednio do części).
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w ramach:
części nr 2 przeznaczony jest na potrzeby projektów badawczych finansowanych ze środków:
• "Badania supersieci {CdO/MgO} i {CdO/ZnO} quasi-trójskładnikowych stopów - w kierunku nowych materiałów dla fotowoltaiki " NCN UMO-2021/41/B/ST5/00216,
6. Dostawa sprzętu przez Wykonawcę powinna nastąpić nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy . Skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
W przypadku asortymentu objętego prawem opcji, termin liczony jest od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.5.) Wartość części: 33532,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach części 2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.1 uPzp.
Komputer stacjonarny typu 2: 2 szt.
Szczegółowe zasady dotyczące skorzystania z opcji zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 4 A do SWZ).
Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN.
Część 3 - Dostawa monitora 24 cale.
Monitor 24 cale: 15 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 szt. w ramach prawa opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.3. do SWZ, odpowiednio do części).
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w ramach:
części 3 przeznaczony jest na potrzeby projektów badawczych finansowanych ze środków:
• "Badania oddziaływań i dynamiki białek o istotnym stopniu nieuporządkowania strukturalnego w fundamentalnych procesach biologicznych metodami biofizyki molekularnej, tym m.in. spektroskopii pojedynczych cząsteczek" NCN UMO-2016/22/E/NZ1/00656,
• "Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych" NCN UMO-2019/33/B/ST8/02142,
• "Modelowanie szumu ładunkoweo w podwójnej półprzewodnikowej kropce kwantowej" – NCN UMO-2021/41/N/ST3/02758,
• "Krople kwantowe od podstaw" – NCN UMO-2018/31/B/ST2/01871,
• "Determination of Exposed Dose and radioactive Source Identity in Radiological Emergency" NATO SPS G5647.
6. Dostawa sprzętu przez Wykonawcę powinna nastąpić nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy . Skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
W przypadku asortymentu objętego prawem opcji, termin liczony jest od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.5.) Wartość części: 15143,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach części 3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.1 uPzp.
Monitor 24 cale: 2 szt.
Szczegółowe zasady dotyczące skorzystania z opcji zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 4 A do SWZ).
Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN.
Część 4 - Dostawa monitora 34 cale.
Monitor 34 cale: 14 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 szt. w ramach prawa opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.4. do SWZ, odpowiednio do części).
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w ramach:
d) części 4 przeznaczony jest na potrzeby projektów badawczych finansowanych ze środków:
• "Syntetyczne warstwowe struktury magnetyczne z regulowanym interfejsowym oddziaływaniem Działoszyńskiego-Moriyi. Prostopadłą anizotropią magnetyczną i międzynarodowym sprzężeniem" NCN UMO-2020/37/B/ST5/02299,
• "Badania supersieci {CdO/MgO} i {CdO/ZnO} quasi-trójskładnikowych stopów - w kierunku nowych materiałów dla fotowoltaiki " NCN UMO-2021/41/B/ST5/00216,
• "Nowe stany kwantowe w polarytonowych płynach światła" NCN UMO-2016/22/E/ST3/00045,
• "Nowoczesne luminofory krystaliczne akumulujące energię promieniowania na bazie ortoglinianu itru dla dozymetrii promieniowania jonizującego w oparciu o optycznie stymulowaną luminescencję" NCN UMO-2018/31/B/ST8/00774,
• "Nowoczesn kompozytowe scynytlatory na bazie warstw monokrystalicznych i kryształów mieszanych granatów i ortokrzemianów" NCN UMO-2018/31/B/ST8/03390.
6. Dostawa sprzętu przez Wykonawcę powinna nastąpić nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy . Skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
W przypadku asortymentu objętego prawem opcji, termin liczony jest od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.5.) Wartość części: 21447,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach części 4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.1 uPzp.
Monitor 34 cale: 1 szt.
Szczegółowe zasady dotyczące skorzystania z opcji zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 4 A do SWZ).
Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN.
Część 5 - Dostawa komputera typu all-in-one.Komputer typu all-in-one - 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.5. do SWZ, odpowiednio do części).

3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w ramach:
części 5 przeznaczony jest na potrzeby projektów badawczych finansowanych ze środków:
• "Łamiące regułę Hunda cząsteczki jako prekursory nowych materiałów optoelektronicznych'' NCN UM0-2020/39/B/ST4/01723.
6. Dostawa sprzętu przez Wykonawcę powinna nastąpić nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy . Skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
W przypadku asortymentu objętego prawem opcji, termin liczony jest od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.5.) Wartość części: 3413,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 5 pkt 2) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia Rozdz. XI ust. 7 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (zał. nr 2 do SWZ) wraz ze „Specyfikacją oferowanego przedmiotu zamówienia” (załączniki nr 5.1. - 5.5 do SWZ, odpowiednio do części).
3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 3 do SWZ) - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentowania podmiotu) - chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr KRS, NIP);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów wskazanych w pkt 2) powyżej;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Rozdz. VI SWZ. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający nie określa odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1 - 4: Zmiany umowy zostały określone w § 11 Załącznika n r 4A do SWZ.
Część 5 Zmiany umowy zostały określone w § 11 Załącznika n r 4B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://ifpan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki z:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 - dalej jako „Ustawa
sankcyjna").
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.