eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łysomice › ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁYSOMICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 8

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lysomice.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e7e1c7f-7247-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017895/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresemprzetargi@lysomice.pl.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Panią Elwirę Jarosz,
- Panią Katarzynę Wilczyńską – Glińską.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako odrębny plik, który zostanie opublikowany na stronie
internetowej prowadzonego postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
10. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania) oraz nr sprawy ZP.271.28.2022.
11. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@lysomice.pl .
12. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: przetargi@lysomice.pl .
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. [...] Dalsze informacje w rozdziale 17 SWZ, w rozdziale 20 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łysomice z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Warszawska 8,
87-148 Łysomice, tel. 56 678 32 22 – reprezentowany przez Wójta Gminy Łysomice, zwanego dalej „Administratorem” lub
„Zamawiającym”.
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, ŚWIADCZENIE
USŁUGI PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU 2023.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze
zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z
późn. zm.);
6. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
7. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);
8. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego
załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
[...] Dalsze informacje w rozdziale 2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023”
2. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:60100000-9:Usługi w zakresie transportu drogowego
Dodatkowe kody CPV:
60112000 6 : Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego .

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje
następujące
kryteria oceny ofert:
1- Cena (C) WAGA 60 pkt
2- Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (Z ) WAGA 4 0 pkt
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami , przyjmując że 1% = 1 pkt :
1 -Kryterium "Cena ”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia.
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = Cmin / C bad x 100pkt x 60 %
Gdzie:
C = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena całkowita oferty
Cmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,
Cbad = cena całkowita oferty badanej
2 - Kryterium "Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii ” (Z)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wskazanego w formularzu oferty dotyczącego wskazanego
przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii od zaistnienia awarii pojazdu świadczącego przewóz w
minutach), wg poniższego zestawienia:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii - powyżej 60 minut- 0 pkt
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii - od 31 minut do 60 minut włącznie -20 pkt
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie- awarii do 30 minut- 40 pkt
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz
otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z
poniższym wzorem:
P = C + Z
Gdzie:
P- całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena
Z- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie
prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:
a) posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:
a) wykonał lub wykonuje usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wymagane jest wykonanie/wykonywanie jednej usługi w ramach jednego zamówienia (umowy) odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie usługi przewozu uczniów do szkół o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
b) dysponuje lub minimum trzema pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych:
- jeden (1) z co najmniej 15 miejscami siedzącymi,
- dwa 2 ) z co najmniej 9 miejscami siedzącymi,
2. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca złoży zamiast podmiotowych
środków dowodowych, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych tj.
− a ktualny na dzień złożenia wykaz usług w zakresie określonym w punkcie 14.1.4.a SWZ . Wzór wykazu
usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ .
− U prawnieni e na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 20 22 r. poz. 2201 .). W przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
− wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ . Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać
wykaz pojazdów potwierdzających spełnianie warunku określonego w rozdziale 6 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 z ł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:
35 9511 0000 2002 0032 0267 0003 Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Łysomice z dopiskiem WADIUM
ZP.271.28.2022
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 4 ustawy Pzp,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu dokumentu sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2439 ze zm.) uznane jest przez Zamawiającego za oryginał;
9. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania)
oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwsze
wezwanie.
10. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania (art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp).
11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13 WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 16.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 12.2 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 16.5.1
SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 16.5.1 b SWZ składa odpowiednio Wykonawca /
Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie
od wartości tej zmiany, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i w sytuacjach określonych w § 6 projektowanych postanowień
umowy [załącznik nr 5 do SWZ]:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00473721/01 z dnia 2022-12-02
2022-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tzw. klauzula
waloryzacyjna, o której mowa w § 7 umowy,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,
5) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa,
2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jaki Zamawiający.
4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
5. Łączna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca ze zmian umowy, o których mowa w §6 i §7 nie może przekroczyć
15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do zułożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal.[...] Dalsze informacje w rozdziale 21 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert opisane w Rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału: Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi: świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży
biletów miesięcznych.
b) Rozdzielenie usługi groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z
odpowiedzialnością za poszczególne elementy usług wykonywanych przez różnych Wykonawców.
c) Przy tego typu usługach wykonywanych przez różnych Wykonawców nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad
odpowiedzialności OC.
d) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty zamówienia.
e) Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego.
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby
nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania
działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi,
organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie
zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw –zakres zamówienia jest zakresem typowym,
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78
dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części,
jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną,
nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.