eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Lublin oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Lublin oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-109

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Lublin oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed412aec-5f40-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00337941/57/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla UM Lublin oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.87.2022.
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być
przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe:
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.1.1.8. Posiada Pani/Pan:
1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.87.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Lublin oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych:
a) tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne jednorzędowe – 52000 szt.
b) tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne dwurzędowe - 300 szt.
c) tablice rejestracyjne samochodowe indywidualne jednorzędowe - 600 szt.
d) tablice rejestracyjne samochodowe indywidualne dwurzędowe - 20 szt.
e) tablice rejestracyjne motocyklowe zwyczajne - 2000 szt.
f) tablice rejestracyjne motocyklowe indywidualne - 40 szt.
g) tablice rejestracyjne motorowerowe zwyczajne - 200 szt.
h) tablice rejestracyjne samochodowe zabytkowe jednorzędowe i jednorzędowe zmniejszone - 50 szt.
i) tablice rejestracyjne samochodowe zabytkowe dwurzędowe - 20 szt.
j) tablice rejestracyjne motocyklowe i motorowerowe zabytkowe - 30 szt.
k) tablice rejestracyjne samochodowe tymczasowe jednorzędowe – 5000 szt.
l) tablice rejestracyjne samochodowe tymczasowe dwurzędowe - 50 szt.
m) tablice rejestracyjne motocyklowe tymczasowe - 50 szt.
n) tablice rejestracyjne motorowerowe tymczasowe - 50 szt.
o) tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne jednorzędowe zmniejszone -
500 szt.
p) tablice rejestracyjne samochodowe tymczasowe jednorzędowe zmniejszone - 50 szt.
r) profesjonalne tablice samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe - 40 szt.
s) profesjonalne tablice motocyklowe i motorowerowe - 30 szt.
t) tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne jednorzędowe i dwurzędowe, jednorzędowe zmniejszone oraz indywidualne jednorzędowe i dwurzędowe wydawane dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - 900 szt.
u) tablice rejestracyjne motocyklowe zwyczajne oraz indywidualne wydawane dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - 20 szt.
v) tablice rejestracyjne motorowerowe wydawane dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny - 50 szt.
w) odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych w szacunkowej ilości - 25000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44423400-5 - Znaki i podobne elementy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dużych dostaw tablic (dotyczy pojedynczego zlecenia dostawy do 4000 szt)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji tablic indywidualnych, zabytkowych, profesjonalnych, dla pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem, tablic dodatkowych służących do oznaczania bagażnika i wtórników

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania odpowiedniego zezwolenia i wpisu do rejestru działalności regulowanej:
1.1 posiadanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 – j.t ze zmianami.);
1.2 posiadanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 – j.t. ze zmianami) upoważniającego do zbierania, odzysku, unieszkodliwiania lub przetwarzania następujących rodzajów odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) 16 01 18-Metale nieżelazne lub 17 04 02- Aluminium oraz 16 01 19 Tworzywa sztuczne lub 17 02 03 - Tworzywa sztuczne,
2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnego doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
2.1 wykonanie lub wykonywanie dostawy/dostaw tablic rejestracyjnych w ilości 40 000 sztuk łącznie w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Certyfikat Zgodności Instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 31 sierpnia 2022 r. - w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. - w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546 ze zm.) dotyczy następujących tablic rejestracyjnych:
1.samochodowa zwyczajna jednorzędowa
2. samochodowa zwyczajna dwurzędowa
3. samochodowa indywidualna jednorzędowa
4. samochodowa indywidualna dwurzędowa
5. motocyklowa zwyczajna
6. motocyklowa indywidualna
7. motorowerowa zwyczajna
8. samochodowa zabytkowa jednorzędowa
9. samochodowa zabytkowa dwurzędowa
10. motocyklowa zabytkowa
11. samochodowa tymczasowa jednorzędowa
12. samochodowa tymczasowa dwurzędowa
13. motocyklowa tymczasowa
14. motorowerowa tymczasowa
15. samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona
16. samochodowa tymczasowa jednorzędowa zmniejszona
17. profesjonalna samochodowa jednorzędowa
18. profesjonalna samochodowa dwurzędowa
19. profesjonalna motocyklowa
20. profesjonalna motorowerowa
21 zabytkowa jednorzędowa zmniejszona
2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.
3. Wykonawca może zamiast przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 1 złożyć również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
4. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w pkt 1 w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w pkt 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Certyfikat Zgodności Instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 31 sierpnia 2022 r. - w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. - w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546 ze zm.) dotyczy następujących tablic rejestracyjnych:
1.samochodowa zwyczajna jednorzędowa
2. samochodowa zwyczajna dwurzędowa
3. samochodowa indywidualna jednorzędowa
4. samochodowa indywidualna dwurzędowa
5. motocyklowa zwyczajna
6. motocyklowa indywidualna
7. motorowerowa zwyczajna
8. samochodowa zabytkowa jednorzędowa
9. samochodowa zabytkowa dwurzędowa
10. motocyklowa zabytkowa
11. samochodowa tymczasowa jednorzędowa
12. samochodowa tymczasowa dwurzędowa
13. motocyklowa tymczasowa
14. motorowerowa tymczasowa
15. samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona
16. samochodowa tymczasowa jednorzędowa zmniejszona
17. profesjonalna samochodowa jednorzędowa
18. profesjonalna samochodowa dwurzędowa
19. profesjonalna motocyklowa
20. profesjonalna motorowerowa
21 zabytkowa jednorzędowa zmniejszona
2. Inne środki dowodowe o których mowa w pkt 5.8 ppk. 3 i 4

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli:
2.1 .w zakresie określonym w pkt. 5.4) 1.1 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.2. w zakresie określonym w pkt 5.4) 1.2. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.3. w zakresie określonym w pkt 5.4) 2.1 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt I.1.4. (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.2.Podmiotowe środki dowodowe wymagane w IX pkt I.1.5 i pkt. 1.6 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.6.) ppkt.1 i 2 winien złożyć każdy wykonawca.
4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7). winny być złożone wspólnie przez wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I.1.Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1.1. Formularz cenowy.
1.2.Formularz ofertowy- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
1.3. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwach ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani–w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
1.4.Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2,w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp;
1.5.Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy–w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.1 Termin wykonania zamówienia 01.01.2023 do 31.12.2023. W przypadku zawarcia umowy po 01.01.2023 r. umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.