eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › "Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2023."Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2023."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ruda Śląska - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240984772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hallera 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2487380

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-ruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz-ruda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2023."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-907e123c-721e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019053/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 "Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2023.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27a87d19-67c7-4c01-8757-a623c872fe93

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. MiniPortal, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2. ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3. Poczta elektroniczna: sekretariat@ckz-ruda.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, i adres mailowy na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) w celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania, przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
preferuje się, aby Wykonawcy kierowali korespondencję do Zamawiającego na adres: sekretariat@ckz-ruda.pl.
b) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wezwania, zawiadomienia i informacje na adres e-mail Wykonawcy, wskazany przez niego w Formularzu Oferty,
Uwaga: Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu Oferty, gdyż korespondencja od Zamawiającego może trafić do folderu SPAM.
c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się może również za
pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal,
d) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub Formularza do komunikacji jako załączniki.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc,.docx, .rtf, .xps, .odt. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) .

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu mini portal oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z
tym związanych:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, reprezentowane przez Dyrektora.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: telefonicznie pod
numerem telefonu 32 340 49 18, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@ckz-ruda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a
także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych;
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez placówkę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych
profili.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Posiada Pan/Pani:
1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZ.2701.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1a do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ryby, owoce morza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1b do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15250000-5 - Owoce morza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1c do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretną markę produktu lub nazwę wskazującą na producenta danego produktu, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny), o innej nazwie pod
warunkiem, że: posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo;
gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia; produkty równoważne muszą zawierać w swoim składzie przynajmniej te same surowce użyte do produkcji, co wyroby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadkach, o których wyżej mowa, Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie opisze
produktu równoważnego lub opis będzie niepełny, Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia tego opisu, co skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca nie odpowiada warunkom zamówienia i odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1d do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretną markę produktu lub nazwę wskazującą na producenta danego produktu, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny), o innej nazwie pod warunkiem, że: posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo;
gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia; produkty równoważne muszą zawierać w swoim składzie przynajmniej te same surowce użyte do produkcji, co wyroby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadkach, o których wyżej mowa, Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie opisze
produktu równoważnego lub opis będzie niepełny, Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia tego opisu, co skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca nie odpowiada warunkom zamówienia i odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1e do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1f do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretną markę produktu lub nazwę wskazującą na producenta danego produktu, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny), o innej nazwie pod
warunkiem, że: posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo;
gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia; produkty równoważne muszą zawierać w swoim składzie przynajmniej te same surowce użyte do produkcji, co wyroby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadkach, o których wyżej mowa, Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie opisze
produktu równoważnego lub opis będzie niepełny, Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia tego opisu, co skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca nie odpowiada warunkom zamówienia i odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Soki, napoje, napoje alkoholowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1g do SWZ.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP.
Podane w formularzu ofertowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany ilości asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretną markę produktu lub nazwę wskazującą na producenta danego produktu, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny), o innej nazwie pod
warunkiem, że: posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo;
gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia; produkty równoważne muszą zawierać w swoim składzie przynajmniej te same surowce użyte do produkcji, co wyroby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadkach, o których wyżej mowa, Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie opisze
produktu równoważnego lub opis będzie niepełny, Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia tego opisu, co skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca nie odpowiada warunkom zamówienia i odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15911000-7 - Napoje spirytusowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę lub dostawy (umowy) polegające na dostawie żywności do placówek żywienia zbiorowego, na łączną kwotę:
a) Dla zadania nr 1 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 10 000 zł brutto
b) Dla zadania nr 2 Ryby 5 000 zł brutto
c) Dla zadania nr 3 Produkty mleczarskie, jaja 5 000 zł brutto
d) Dla zadania nr 4 Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone 10 000 zł brutto
e) Dla zadania nr 5 Pieczywo 3 000 brutto
f) Dla zadania nr 6 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 10 000 zł brutto
g) Dla zadania nr 7 Soki, napoje, napoje alkoholowe 5 000 zł brutto
zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. Nr 7 do SWZ – Wykaz dostaw, zawierający wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 1.4. rozdz. XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 1.2. rozdziału XV SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
podanymi poniżej:
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: łączne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zmniejszeniu), w wyniku zmian ilościowych realizowanych dostaw, zmiana wysokości podatku VAT – zmianie nie ulegnie kwota za artykuł netto; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie dla każdego zadania częściowego 50% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem, iż wskazana minimalna wartość umowy może nie zostać zrealizowana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jego działalność będzie czasowo ograniczona (m.in. pandemia COVID-19).
2. Zmiany ilościowe realizowanych dostaw: zastrzega się, iż podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości dostaw są szacunkowe i mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż nie może zostać przekroczona kwota łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, podana w formularzu oferty jako „cena ofertowa”;
3. Zmiana zaoferowanego produktu na inny – równoważny: w przypadku wycofania danego produktu z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku, pod warunkiem wykazania tych okoliczności przez Wykonawcę;
4. Zmiana podwykonawcy: dopuszcza się zmianę wskazanego podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w złożonej ofercie; w przypadku, gdy podwykonawca udostępnił Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać podane w SWZ wymogi w takim samym zakresie, co poprzedni podwykonawca.
5. Ewentualne zmiany warunków umowy mogą mieć miejsce tylko w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu MiniPortal - bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27a87d19-67c7-4c01-8757-a623c872fe93

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.